Home / Tekst / Mesija Isus Hrist (page 5)

Mesija Isus Hrist

Da li po Kur'anu Isus poseduje božansku prirodu?

Časni Kur'an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleci (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od Njega stvoren: čije je ime Mesih, Isa (Isus), sin Merjemin, ugledan i na ovom i na drugom svetu i jedan od Allahu bliskih …“ Ovo …

Pročitaj više...

Zašto muslimani ne veruju da je Isus sin Božiji?

            Kur’an kaže: „To je Isus, sin Marijin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dete, hvalјen neka je On! Kad nešto odluči, On za to kaže samo: „Budi!” – i ono bude. Allah je, uistinu, i moj i …

Pročitaj više...

Da li je na osnovu ovog psalama Isus tvrdio da je Bog?

“Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam! (Jevanđelje po Ivanu 8:58, Jeruzalemska Biblija, Tomislav Dredar) Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kažem vam: “Prije nego je postao Abraham, ja sam.” Ivan 8:58 (Ivan Šarić, Daničić-Karadžić) a) „Ja sam“ je ime Boga u Bibliji (Izlazak 3:14) …

Pročitaj više...

Koja je uloga Isusa u islamu?

Pitanje: Koje su dužnosti i funkcije Isusa, neka je mir na njega, kao Mesije u islamu. Neki hrišćani, protivnici islama, su me upitali to pitanje i ja nisam znao odgovor. Odgovor:  Zahvala pripada Bogu, Isus, neka je mir na njega, ima dve uloge: 1. Prva njegova uloga je pre nego …

Pročitaj više...

Drugačije poimanje Isusove prirode

Hrišćani bogolikost Isusa, neka je mir na njega, dokazuju nekim predajama iz Jevanđelja, od kojih je većina u Jovanovom Jevanđelju. U nared­nim redovima navodimo njihove dokaze i nivelišemo njihov pokušaj da ga tim dokazima dokažu: Njihov prvi dokaz: Oslovljavanje Isusa izrazom “Sin Božiji.“ – Jevanđelje naziva Adama sinom Božijim: Sina …

Pročitaj više...

Koga je rodila Devica Marija – Boga ili čoveka?

Diskusija oko ovog pitanja se nastavila i u petom veku. Tada se ponovo pokrenulo pitanje; može li Isusova majka biti Bogorodica (Theo Tokos), ili je ona rodila samo čoveka, a ne i boga? Tvrdeći da se Isus Hrist odlikuje sa dve prirode, carigradski biskup Nestorije je 428. god Devici Mariji …

Pročitaj više...

90 dokaza iz Biblije koji dokazuju da Isus ne može biti Bog

U sva četiri Jevanđelja se pominje da je Isus kazao: „Blago mirotvorcima; oni će biti prozvani sinovima Božijim.“ Riječ „sin“ ne može biti prihvaćena bukvalno jer se u Bibliji, Bog očito mnogim svojim izabranim slugama obraća riječju „sin“ nazivajući ih „sinovima“. Jevreji su vjerovali da je Bog jedan, da nema …

Pročitaj više...

Analiza Isusove smrti na krstu

Isusova smrt na krstu je osnovna i centralna doktrina kršćanstva. Po tom učenju  Isus je morao umrijeti na krstu kako bi se razvila doktrina uskrsnuća, a ljudska vrsta očistila od „iskonskog grijeha“ i njihovih sopstvenih grijeha. Kršćani vjeruju da je Isus umro i da je potom bio oživljen (uskrsao). Jevreji …

Pročitaj više...