Home / Aktuelnosti / Sve što trebaš da znaš o Džamiji El Aksa u Palestini?

Sve što trebaš da znaš o Džamiji El Aksa u Palestini?

1) NAZIV

Prolazeći kroz istoriju ova džamija je menjala svoja imena kao što su: Or-Salem, Jabus, Or-Šelim, Medinetu-Davud, Hiro-Sulejma, Il’ja, Bejtul-Mukaddes, Bejtul-Makdis i Mesdžidul-Aksa. Najpoznatija dva imena ove džamije su:

a/ Bejtul-Makdis (بيت المقدس) (Sveta Kuća) Ovaj naziv je stari naziv za Mesdžidul-Aksa i Poslanik, mir i spas neka je na njega, u hadisima uglavnom spominje ovaj naziv. U hadisu kojeg bilježi imam Nesaija od Abdullaha sina Amrovog kaže Poslanik, mir i spas neka je na njega: ”Kada je Solomon sin Davudov završio sa gradnjom Bejtul-Makdisa zatražio je od Boga tri stvari…” Imam Muslim beleži hadis od Enesa sina Malikovog da je Poslanik, mir i spas neka je na njega, opisujući događaj Noćnog Uzdignuća (ar.Isre i Mi'radža) između ostalog rekao: ”… jahao sam Buraka (vrsta životinje) sve dok nisam došao u Bejtul-Makdis i prevezao ga za halku (povodac)…”

b/ Mesdžidul-Aksa (المسجد الأقصا) (Daleka džamija) Ovim imenom nazvao ju je Uzvišeni Bog u Poglavlju “Noćno Putovanje”/El-Isra kada kaže: ”Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Džamije u Meki (ar.Mesdžidul-harama) u Daleku Džamiju u Palestini (ar.Mesdžidul-Aksa), čiju smo okolinu blagoslovili…”

2) POJAM I DEFINICIJA MESDŽIDUL-AKSA

Mesdžidul-Aksa je kompleks tj. celo sveto područje koje se nalazi se na malom brežuljku Murija (موريا) u Starom Gradu (البلدة القديمة) dela El-Kudsa koji je deo okruga grada Jerusalema u Palestini tj. Izraelu. Opasan je nepravilnim pravougaonim zidom sa svih strana čije dimenzije iznose: Severna strana je duga 310 m, južna 281 m, istočna 462 m i zapadna 491 m. Njegova površina iznosi oko 140 dunuma. Zanimljivo je da mnogi, kako muslimani, tako i oni koji nisu muslimani, na osnovu wikipedijskih i drugih lažnih izvora misle da je Mesdžidul-aksa džamija Kubbetu-sahre, ili da je to džamija Mesdžidul-kiblejj što je svakako velika greška.  Što se tiče Starog Grada to je centar Kudsa. Unutar njega pored Mesdžidul-Aksa se nalazi Zapadni Zid, tj. Zid Plača i Crkva Svetog Groba. Podeljen je na četiri nejednaka dela. Mesdžidul-Aksa zauzima njegovu šestinu a ostala tri dela pripadaju Jevrejima, Hrišćanima i Armenima. Trenutno se u Kudsu nalazi 1204 sinagoge, 158 crkava i 73 džamije.

3) ISTORIJA MESDŽIDUL-AKSA OD ADAMA PA DO POJAVE ISLAMA

A- GRADITELJI MESDŽIDUL-AKSA

– Istoričari nemaju jednistven stav o tome ko je prvi graditelj Mesdžidul-Aksa. Po nekima su to andjeli ili Adam, po drugim jedan od njegovih sinova, treći drže da je prvi graditelj Abraham.Najprihvatljivije mišljenje je da  je prvi graditelj Adam nakon što je sagradio Kabu u Mekki. Između njih je 40 godina kako nas o tome obaveštava Poslanik, mir i spas neka je na njega, u hadisu kojeg beleži imam Buharija od Oca Zerrovog koji ga je upitao: O Božiji Poslaniče, koja je prva džamija sagrađena na zemlji? ”Mesdžidul-haram”, odgovorio je. Zatim sam upitao: A onda? ”Mesdžidul-Aksa”, odgovorio je. Pa sam ponovo upitao: Koliko je između njih? ”Četrdeset godina”, odgovorio je.”

– Šta se sve dešavalo sa Mesdžidul-Aksa od Adama pa do Abrahama nije nam poznato, a u renoviranju i izgradnji Mesdžidul-Aksa uzeo je svoj udeo i Abraham i njegov unuk Jakov,mir i spas neka je na njh.

– Dolaskom Jevreja sa Mojsijom,  iz Egipta ponovo se renovira Mesdžidul-Aksa. A nakon toga Jevreji bivaju proterani iz Kudsa.

– Nakon što je David,  porazio Golijata (ar.Džaluta) uveo je jevrejski narod u Kuds. Započeo je gradnju Mesdžidul-Aksa a dovršio ga je njegov sin Solomon, koji će bit poznat kao Solomonov Hram ili Prvi Hram. U hadisu kojeg beleži imam Nesaija od Abdullaha sina Amrovog kaže Poslanik, mir i spas neka je na njega: ”Kada je Solomon sin Davidov završio sa gradnjom Bejtul-Makdisa zatražio je od Boga tri stvari…”

– Pod najezdom Babilonaca Mesdžidul-Aksa kao i Solomonov Hram potpuno su razoreni i uništeni.

– Dolaskom Rimljana Mesdžidul-Aksa je renoviran a onda u toku Jevrejsko-Rimskog rata 70 godine potpuno sravljen sa zemljom.

– Osvojenjem Kudsa od strane muslimana 15 godine nakon preseljenja u Medinu (ar.hidžra). Omer sina Hattabov je naredio renoviranje Mesdžidul-Aksa i sagradio je džamiju od drveta poznatu kao “El-džamiul-Kiblejj” za koju, kako smo napomenuli, mnogi smatraju da je to Mesdžidul-Aksa.

– Za vreme Emevijskog vladara Muavije renovira se Mesdžidul-Aksa kao i sama džamija El-džamiul-Kiblejj koja je izgrađena od kamena.

– U toku vladavine emevijskog vladara 70-tih h.godina Abdulmelika sina Mervanovog i njegovog sina Velida, Mesdžidul-Aksa dobija jedan potpuno novi izgled. Započeo je renoviranje Mesdžidul-Aksa. Sagaradili su Mesdžidu Kubbetus-Sahre za koju je angažovao najbolje graditelje iz celog sveta. U izgradnju Kubbets-Sahre potrošeno je na stotine kolograma zlata, dragog kamenja, svile i drugih ukrasa. Trošilo se na 100 litara raznog mirisa. Smatra se da Kubbetus-Sahre najlepša građevina koju je ljudska ruka ikada sagradila.

– Dolaskom krstaša 1099 godine Mesdžidul-Aksa većinski bila porušena i oskrnavljena.

– Oslobođenjem Mesdžidul-Aksa 1187 godine pod vodstvom Salahuddina Ejubije renovira se Mesdžidul-Aksa.

– 1535 osmanski Sultan Sulejman I renovira Mesdžidul-Aksa a oko samog kopleksa sagradio utvrdjenja grada, koja i danas čine zidine grada.

Nakon toga dešavala su se renoviranja i dogradnje unutar Mesdžidul-Aksa  sve do današnjeg dana.

B- STANOVNICI I VLASTODRŽCI KUDSA

U toku svoje istorije Kuds je pretrpeo ono što nije ni jedan grad na svetu. Bio je  napadnut 52 puta, nalazio se pod opsadom 23 puta, a više od 40 puta je prelazio iz ruke u ruku. Dva puta je bio potpuno uništen do temelja.

  1. Od Adama pa do pojave Islama

– Prvi naseljenici Kudsa i ovog područja su bili Adam, a nakon njega njegovi sinovi i potomci. Tako je bilo sve do potopa koji se desio za vreme Noja.

– Nakon toga potomci Nojevih sinova nastanjuju područje Kudsa a bili su poznati kao narod El-Jabusijuni. Ove narode je zatekao Abraham, nakon što se preselio iz Babilona. Na ovom području odrasli su njegovi potomci Izak i Jakov.

– Posje odlaska Jakova u Egipat kod sina Josefa,Kuds naseljavaju njegovi potomci i narod poznati kao Kenanijun a nakon njih narod Amalike.

– Nakon toga Mojsje izvodi jevrejski narod iz Egipta i nastanjuju područje Kudsa. Kaže Uzvišeni Bog u Poglavlju “Trpeza”: ”O narode moj, uđite u Svetu Zemlju, koju vam je Bog dodelio…”.

– Kasnije su Jevreji proterani iz Kudsa a nakon toga dolazi zlatno vreme kako za Jevreje tako i za sam Kuds i Mesdžidul-Aksa. Oko 1000 g.p.n.e. David, porazuje Golijata i ponovo uvodi jevrejski narod u Kuds gdje nastaje velika jevrejska kraljevina. Uzvišeni Bog o ovom događaju govori u Poglavlju “Krava”: ”I oni ih, Božijom voljom, poraziše, i David ubi Golijata, i Bog mu dade i vlast i verovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On hteo”.. David počinje sa izgradnjom Kudsa a njegov sin Solomon  sagradi poznati Solomonov Hram, tj.Prvi Hram.

– Posle Solomona,  raspada se kraljevina Jevreja a nakon toga oko 550 g.p.n.e Kuds ruši Babilonski kralj Nabukodonozor koji proteruje Jevreje iz Kudsa.

– Nije mnogo prošlo da bi oko 530 g.p.n.e Perzijanci preuzeli Kuds od Babilonaca i vratili Jevreje njihovim domovima a oni obnavljaju izgradnju Kudsa i Hrama i to će biti tzv. Drugi Hram.

Oko 330 g.p.n.e. Aleksandar Makedonski poražava Perzijance i osvaja Kuds.

– Makabejskim ustankom oko 170 g.p.n.e Makedonci gube vlast nad Kudsom a uspostavlja se Hasmonejsko kraljevstvo.

– 63 g.p.n.e Rimski imperator Gnej Pompej Veliki je osvojio područje Šama (današnja oblast Palestine,Sirije,Libana,Jordana i deo Saudijske Arabije) i time je Kuds podpao pod rimsko carstvo.

– Početkom 30 godina u Kudsu biva ubijen Božiji Poslanik Zaharije i njegov sin Ivan, a Uzvišeni Bog je sačuvao Isusa, tako što ga je uzdigao na nebo i vratiće se pred Sudnji dan.

– 70 godine desio se  jevrejsko-rimski rat kada Jevreji gube državu i Rimljani proteravaju Jevreje iz Kudsa. Oni će se vratiti u Kuds tek nakon 1000 godina. Proglašenje države Izrael desiće se 1948 godine.

– 614 godine Perzijanci porazuju Rimljane i zauzimaju Kuds. O tome govori i Uzvišeni Bog u Poglavlju “Bizantinci”: ”Rimljani su pobeđeni u susednoj zemlji, ali oni će, posle poraza svog, sigurno pobediti za nekoliko godina…” Zaista nakon 15 godina, 629 godine, Rimljani su pod vodjstvom cara Herakla povratili Kuds u svoje okrilje.

  1. Kuds u vreme Islama

a- Osvojenje Kudsa 15 h.g. (636. god)  i gradnja džamije od strane Omera sina Hattabovog od drveta i to je džamija pod nazivom “El-Džamul-Kiblijj.”

b- Od 15-41 h.g. (636-661) pod upravom pravednih halifa Omera, Osmana, Alije i Hasana

c- Od 41-132 h.g. (661-750)  pod upravom emevijske države. Za vreme Muavije je renoviran El-Džamul-Kiblijj od kamena. 66 h.g. počinje gradnja kompletnog kopleksa Mesdžidul-Aksa a posebno Kubbetu-Sahre od strane Abdulmelika sina Mervanovog i njegovog sina Velida.

d- Od 132-254 h.g. (750-868) pod upravom Abasijske države.

e- Od 254-292 h.g. (868-905) pod upravom Turske tulunske države.

f- Od 292-323 (905-935) pod upravom Abasijske države.

g- Od 323-357 h.g. (935-968) pod upravom Turske ahšidijske države.

h- Od 357-492 h.g. (968-1099) pod upravom Fatimijske države.

i- Pad Kudsa 492 h.g. (1099) od strane Krstaša u pohodu Prvog krstaškog rata.

j- Od 492-583 h.g. (1099-1187) pod upravom krstaša koji su uveliko oskrnavili Mesdžidul-Aksa tako što su neke džamije preunačili u crkve, druge u konjske štale i magacine.

k- Oslobođenje Kudsa je bilo 583 h.g. (1187) pod vodstvom Jusufa sina Ejubovog sina Šazia ,poznatijeg kao Salahuddin El-Ejjubi.

l- Od 583-648 h.g. (1187-1250) pod upravom Ejubijske države.

m- Od 648-923 h.g. (1250-1517) pod upravom Memlučke države.

n- Od 923-1335 h.g. (1517-1917) pod upravom Turske osmanske države.

o- 22 zulkideta 1335 h.g. (9 novembra 1917. god) muslimani su izgubili Kuds iz svojih ruku i taj dan se desio ulazak britanske vojske u Kuds.

POBUNE PALESTINACA

Nakon ulaska britanske vojske u Kuds počinje doseljavanje Jevreja u Kuds što je dovelo do sukoba između Palestinaca i doseljenika. Desilo se da se Palestinci nekoliko puta pobune što je dovelo do velikog broja ubijenih i ranjenih. Najpoznatije pobune i većih razmera su se desile 1922 g., 1929 g., 1933 g., 1936 godine. Vođa ove posljednje revolucije je bio jerusalemski muftija hadži Amin Al-huseini koji beži u Berlin. On će tokom drugog svetskog rata osnovati Handžar-diviziju.

– 14 maja 1948. godine proglašenje države Izrael a glavni grad je Jeruzalem, tj.Kuds.

– U četrvrtak 22. augusta 1969. godine cionistički teroristi zapalili su El-Džamul-Kiblijj u kojoj je izgorio i mihrab koji je postavio Salahuddin El-ejjubi. Džamija je obnovljena i popravljena, ali napadi nad trećim najsvetijim mestom u Islamu traju do današnjeg dana.

– 15. novembra 1988. godine proglašenje države Palestine.

– 28 oktobra 2000. godine Ariel Šaron vođa Likuda pod pratnjom 1000 policajaca posetio je ostatke židovskog Drugog Hrama na Hramskom brežuljku u Kudsu.

– U petak, 14 jula 2017. godine izraelske vlasti su zabranili obavljanje zajedničke (ar.džuma) molitve, a 22. jula su postavili rampe na sva vrata ulazu u Mesdžidul-Aksa kako bi kontorlisali ulaz svakog pojedinca u sam kompleks Mesdžidul-Aksa što je reziltiralo sukobima koji ni danas dan ne jenjavaju.

ŠTA SE SVE NALAZI U KOMPLEKSU MESDŽIDUL-AKSA

Kako smo rekli Mesdžidul-Aksa leži na 140 dunuma opasan zidom. Unutar samog mesdžida nalazi se preko 200 različitih znamenja.
Pa krenimo redom.

DŽAMIJE:

U Mesdžidul-Aksa se nalazi 7 džamija i to:

1/ El-džamiul-Kiblejj, tj džamija koja je nabliža kibli. Sagradio ju je 15 h.g. Omer sin Hattabov,a kasnije je  nekoliko puta renovirana i dograđivana. Ovo je glavna džamija u Mesdžidul-Aksa i u njoj se klanja džuma namaz dok su ostale džamije pratilje ovoj džamiji u toku džume. Zauzima površinu od 4 dunuma a u noj može klanjati 5500 klanjača. Oni koji su okupirali Palestinu potkopali su njene temelje i ova džamija je u stalnoj opasnosnosti od rušenja.

2/ Mesdžidu Kubbetus-Sahre, tj.kube iznad kamena. A nalazi se u srcu Mesdžidul-Aksa. Sagradio ju je 70-tih h. godina Emevijski halifa Abdulmelik sin Mervanov kao osmougaonu građevinu za zlatnom kupolom ispod koje se nalazi kamen za koji se smatra da sa njega Poslanik, mir i spas neka je na njega, uzdignut na nebo za vreme Noćnog Putovanja koja se dogodila 10 godine po poslanstvu. Ona je za vreme krstaške vladavine bila pretvorena u crkvu. Do dan danas je zadržala svoj prvobitni oblik.

 

3/ El-musalla-Mervani, tj. Mervanova musala. Sagarađena je za vreme emevijske države i to je najveća džamija u Mesdžidul-Aksa površine više od 4000 m². Za vrijeme krstaške vladavine bila je preunačena u štalu za konje.

4/ Mesdžidul-Burak, tj. Burakova džamija a smatra se da je na tom mjestu Poslanik ,mir i spas neka je na njega, zavezao svoju jahalicu zvanu Burak prilikom događaja Noćnog Putovanja. Otvara se samo za vreme džume namaza.

5/ Mesdžidul-Megaribe, tj.Magribijska/Marokanska džamija. Ovu džamiju je sagadio Slahuddin Ejjubi i u njoj se klanjalo po malikijskoj pravnoj školi. Danas više služi kao muzej u kojem se predstavljaju starine Mesdžidul-Aksa.

6/ Džamiu-Nisa, tj. džamija za žene. Ovu građevinu sagradili su krstaši dok su držali Kuds da bi je Salahuddin Ejjubi preobrazio u džamiju u kojoj će klanjati samo žene. Danas se koristi kao prateći objekat za muzej.

7/ Musalla Aksa-Kadim, tj. stari prostor za molitvu u Mesdžidul-Aksa. Sagrađena je za vreme emevijske države i ona ustvari predstavlja podrumski deo od džamije El-džamiul-Kiblejj.

KUBETA:

U Mesdžidul-Aksa se nalazi 15 kubeta koja su sagrađena s namerom ukrašavanja samog mesdžida, podsećanja na događaje, ljude, podučavanja obredoslovlja, i boravka u  džamiji tokom meseca Ramazana  zadnjih 10 dana (ar.itikaf).

Najpoznatija su:

1/ Kube na džamiji Kubbetus-Sahre.

2/ Poslanikovo kube koj je sagrađeno na mestu za koje se predpostavlja da je na tom mestu obavio molitvu Poslanik, mir i spas neka je na njega, kao predvodnik u molitvi ostalim poslanicima prilikom događaja Noćnog Putovanja.

3/ Kube poslanika Isusa,za koje se predpostavlja da je na tom mestu rođen Isus,mir i spas neka je na njega.

Ostala kubeta:

4/ Kubetu Sislsile.

5/ Kubetu Nahvije

6/ Kubetu Jusuf Salahuddin Ejjubi

7/ Kubetu šejh Halil

8/ Kubetu Sulejman  a.s.

9/ Kubetu Musa a.s.

10/ Kubetu Išak Nebijj

11/ Kubetu Jusuf aga

12/ Kubetu Mizan

13/ Kubetu Miradž

14/ Kubetu poslanika Hidra a.s.

15/ Kubetu Ervah

MUNARE:

U Mesdžidul-Aksa nalaze se 4 minareta a sve su sagrađene u doma Memlučke države koji su upravljali Kudsom od 648-923 h.g. (1250-1517)

1/ Minaret vrata Megaribe. Nalazi se u jugozapadnom uglu Mesdžidul-Aksa. Sagrađen je 1278 godine.

2/ Minaret vrata Gavanime nalazi se na severozapadnoj strani Mesdžidul-Aksa. Sagrađen je 1297 godine.

3/ Minaret vrata Silsile, nalazi se na zapadnoj strani Mesdžidul-Aksa. Sagrađen je 1329 godine.

4/ Minaret vrata Esbat, nalazi se na severne strane Mesdžidul-Aksa. Sagrađen je 1367 godine.

VRATA:

U Mesdžidul-Aksa je opasan zidom dužine 1544 m, i na njemu se nalaze se 15 vrata. Sva vrata su sagrađena od drveta u ukrašena raznim ukrasima. Danas je 10 vrata u funkciji dok je ostalih 5 zatvoreno.

Vrata koja su u funkciji:

1/ Babul-Katanin. Ova vrata se smatraju glavnim ulazom u Mesdžidul-Aksa.

2/ Babul-Esbat ili Babul-Usud

3/ Babul-Hitta

4/ Babul-Atm

5/ Babul-Gavanime

6/ Babun-Nazir

7/ Babul-Hadid

8/ Babul-Mutahhere

9/ Babus-Silsile

10/ Babul-Megaribe ili Babul-Burak

Vrata koja su zaključana i nisu  u funkciji:

1/ Babul-Munferid

2/ Babus-Sullasi

3/ Babul-Muzdevidž

4/ Babuz-Zehebi

5/ Babul-Dženaiz

GALERIJE:

U Mesdžidul-Aksa nalaze se galerije, jedna sa severne a druga sa zapadne strane Mesdžidul-Aksa.
U severnoj galeriji se nalazi 7 medresa a u zapadnoj 5.

MEDRESE (Škole):

Medrese u severnoj galeriji:

1/ Medaris ve Rijad Aksa Islamijje

2/ Medresa Bekrijje

3/ Merdesa Gadirijje

4/ Medresa Bassitijje

5/ Medresa Eminijje

6/ Medresa Mulkijje

7/ Medresa Esardijje

Medrese u zapadnoj galeriji:

1/ Medresa Mendžekijje

2/ Medresa Osmanijje

3/ Merdesa Ešrefijje

4/ Medresa Tenkizijje

5/ Medresa Umerijje

 ČESME I BUNAREVI (Koji su napravljeni u humanitarno-dobrovoljne svrhe):      

Muslimani su se oduvek naticali u dobročinstvu i shodno tome su se naticali da pomognu narodu, ljudima koji obavljaju molitvu i prolaznicima svugde u svetu tako da su izgradili mnoge česme i bunareve. U Mesdžidul-Aksa se danas nalazi 14 česmi i 25 bunareva koje su  uglavnom izradili sultani i bogati trgovci.

TERASE:

Na prostoru Mesdžidul-Aksa se nalazi 26 kamenih terasa. To su kamene nenatkrivene terase ili klupe kockastog i pravugaonog oblika uzdignute od zemlje. Sagrađene su radi odmora, molitve i podučavanja Kur’ana u kružocima.

UKRASNE KAPIJE I PROLAZI:

Unutar kompleksa Mesdžidul-Aksa na putevima nalazi se 8 visokih ukrašenih otvorenih kapija.

– Takođee se nalazi još na desetine zanimljivosti i znamenja u U Mesdžidul-Aksa koje će mo akobogda spomenuti drugi put.

 

AUTOR: HFZ. BILAL DERVIŠEVIĆ

OBRADA:Spasenje.com

Check Also

VIDEO – Šta se dešava sa našim telom tokom posta?

Islamski post meseca Ramazana poseduje nebrojene beneficije po ljudsku dušu i telo. Post je svojevrstan …