Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Zašto muslimani veruju da je Isus Hrist Božji poslanik ali ne veruju u njegovu božanstvenost?

Zašto muslimani veruju da je Isus Hrist Božji poslanik ali ne veruju u njegovu božanstvenost?

   Bitno je napomenuti da muslimani veruju u Isusovo poslanstvo, veruju da je Mesija poslat Izrailju, veruju u čudesa koja mu je Bog podario kako bi time dokazao svoje poslanstvo, i mnoge ostale činjenice vezane za Isusa Hrista. Isus je u Islamu časni i posebni Božji poslanik, ali samo jedan u nizu Božjih poslanik. Dok samo jedan jedini istinski i svemoćni Bog zaslužuje naše molitve, molbe i ostale vidove obožavanja itd.

 Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu: „Reci: „O sledbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne reči i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Nјemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svedoci da smo mi muslimani!“ (Kur’an 3:64.)

        Zanimlјivo, nigde u Bibliji Isus nije rekao u jasnom i određenom stihu da je Bog, i nigde nije pozvao svoj narod da ga obožavaju. Isus Hristos je rekao: „Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Nјemu jedinom služi.“ (Biblija, Luka 4:8.)

 Naprotiv, postoji mnogo biblijskih stihova koji nesumnjivo dokazuju da Isus nije bio Bog, što je očigledno u nekoliko tačaka (molimo vas da ih razmotrite pažlјivo.):

  1. Bog je Sveznajući:

       „Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.“ (Biblija, Psalmi 44:21.),

      „Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i On udešava namere“ (1 Samuelova 2:3.).

       „On otkriva šta je duboko i sakriveno, zna šta je u mraku, i svetlost kod Nјega stanuje.“( Biblija, Danilo 2:22.).

        Isus nije bio sveznajući: „A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.“ (Biblija, Marko 13:32.).

       „I sutradan kad izađoše iz Vitanije, ogladne. I videvši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li šta našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne beše vreme smokvama.“ (Biblija, Marko 11:12-13.).

  1. Bog je besmrtan: „Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: Ja sam živ doveka.“ (Biblija, Ponovlјeni zakon 32:40.),

        A Isus nije bio besmrtan: „Verujemo da Isus umre.“ (Biblija, 1 Solunjanima 4:14.)

  1. Bog je Najmudriji: „A Caru večnom, Neraspadlјivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava za vek veka. Amin.“ (Biblija, Timoteju 1:17.)

        i Svemoćan „Ja sam svemogući Bog“ (Biblija, Postanak 17:1.),

      ali Isus nije: „I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod lјudi.“ (Biblija, Luka 2:52.)

  1. Bog poseduje sveukupan autoritet: „Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona“ (Biblija, Ponovlјeni zakon 10:17.),

     Isus je rekao: „Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim“ (Biblija, Jovan 8:28.)

      i „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volјe svoje nego volјu Oca koji me je poslao.“ (Biblija, Jovan 5:30.)

  1.  Boga ne možemo da vidimo niti da ga čujemo. „I reče: Ali nećeš moći videti lice Moje, jer ne može čovek Mene videti i ostati živ.“ (Biblija, Izlazak 33:20.)

     „Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi“ (Biblija, Jovan 1:18.),

     „I Otac koji me posla sam svedoči za mene. Ni glas Nјegov kad čuste ni lice Nјegovo videste.“ (Biblija, Jovan 5:37.), dok je Isusa i video i čuo njegov narod.

  1. Bog je rekao: „Vidite sada da sam Ja, Ja sam, i da nema Boga osim Mene. Ja ubijam i oživlјujem, ranim i iscelјujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke.“( Biblija, Ponovlјeni zakon 32:39.),

Isus nije sebe podigao; On je podignit od Boga: „Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen.“ (Biblija, Rimlјanima 10:9.)

  1. Bog i Isus imaju različite volјe: „Govoreći: Oče.. Ali ne moja volјa nego Tvoja da bude.“ (Biblija, Luka 22:42.),

      „I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako Ti.“ (Biblija, Matej 26:39.),

     i takođe: „Jer siđoh s neba ne da činim volјu svoju, nego volјu Oca koji me posla.“ (Biblija, Jovan 6:38.)

  1.  Bog je „Onaj Moćni a Isus će sedeti sa njegove desne strane u budućnosti: „Ali ja vam kažem: odsele ćete videti Sina čovečijeg gde sedi s desne strane Sile i ide na oblacima nebeskim.“ (Biblija, Matej 26:64.)
  1. Bog ne podleže iskušenju „..jer se Bog ne može zlom iskušati (Biblija, Jakov 1:13.), a Isus jeste bio iskušan: „Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša. (Biblija, Matej 4:1-11.)
  2. Bog nije čovek da laže, ni sin čovečji da se pokaje. Šta kaže neće li učiniti, i šta reče neće li izvršiti?“ (Biblija, Brojevi 23:19.),

       Ali Isus je bio čovek i bio je čovečiji sin. Isus je rekao, misleći na sebe: “A sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: Tako Avraam nije činio“ (Biblija, Jovan 8:40.)

       I takođe: „Ljudi Izrailјci! Poslušajte reči ove: Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Nјega među vama, kao što i sami znate.“ (Biblija, Dela apostolska 2:22.)

       Pored navedenog, Isus je (sam za sebe.) rekao: „No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima lјudskim. Jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje lјudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takva činite“ (Biblija, Marko 7:7-8.).

           I molim vas, ne budite zavedeni „čudima“ koja ste pročitali ili čuli da su urađeni u Isusovo ime, jer Isus je (sam.) rekao: „Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.“ (Biblija, Matej 7:22-23.)

       Sveto pismo potvrđuje da je Isus bio stvoren: „A umanjenog malim čim od anđela stvorismo Isusa, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt.“ (Biblija, Jevrejima 2:9.)

       „I toliko bolјe stvoren od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi.“ (Biblija, Jevrejima 1:4.)

        Onda, ko je Isus? Biblija kaže:„Bog podiže slugu svog“ (Biblija, Dela 3:26.),

       „On proslavi slugu svog Isusa“ (Dela 3:13.), „svetog slugu tvog Isusa“ (Biblija, Dela 4:27.).

      Stoga, Isus je Božiji sluga i Nјegov Poslanik. „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ (Biblija, Jovan 17:3.)

     Samo kroz poslednje Božije otkrovenje (Kur'an.), konfuzija može da se ukloni i čist monoteizam ponovno uspostavi. Kur'an nam govori:

     „Mesija, sin Marijin, samo je poslanik – i pre njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću.“ (Kur’an 5:75.)

      „Neki pored Nјega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživeti.“ (Kur’an 25:3.)

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši