Home / Tekst / Analiza religija / Svete Knjige koje je Bog objavljivao ljudima tokom čovečanstva

Svete Knjige koje je Bog objavljivao ljudima tokom čovečanstva

Uzvišeni Bog – ALLAH je slao Svoje poslanike ljudima iz Svoje veličanstvene milosti prema njima da bi ih vratio na ispravni Put, na Put istine i upute, nakon što bi zapali u kandže mnogoboštva i idolopoklonstva i nakon što bi skrenuli sa urođene vere sa kojom ih je Uzvišeni Allah stvorio. Savršenstvo Njegovog dobročinstva, Slavljen neka je On, ogleda se u tome što je objavio poslanicima Knjige koje sadrže Njegove propise, naučavanja i upute da bi bile pravilnik i zakon u njihovom životu, da bi se uputili njihovom uputom i da bi ih obasjala njihova svetlost. Te bi im Knjige, shodno onome što od mudrosti i upute nose u sebi, bile vodilje svakom dobru i blagostanju i sreći i na ovom svetu i na Budućem. Sve puteve u životu bi im obasjale. Te Knjige su im poslate da bi bile svetlost koja će da oživi njihove duše i očisti ih. To je razlog da je verovanje u Knjige Uzvišenog Allaha koje je objavio Svojim poslanicima jedan od stubova verovanja (imana) koji je obaveza da se ispuni i realizuje u životu. U ovom poglavlju pokušaćemo da osvetlimo ovaj uzvišeni stub i o svemu onome što je u vezi sa njim, uz pomoć Uzvišenog Allaha.

Šta se misli pod pojmom Knjige

Knjige podrazumevaju podučavanja koja je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima kao milost i uputu stvorenjima da bi postigli sreću na ovom svetu i na Budućem.

Knjige o kojima nas je u Kur'anu Uzvišeni Allah obavestio da ih je objavio Svojim poslanicima:

Tora (Et-Tevrat)

To je Allahova Knjiga koju je objavio Mojsiju, neka je nad njim Božiji spas i mir.

Kaže Uzvišeni Allah:

“I Mi smo Mojsiju Knjigu dali, nakon što smo drevne narode uništili, da bude svetlo ljudima.” (Kur'an, poglavlje Kazivanje, odlomak 43.)

Buharija i Muslim beleže hadis o zagovorništvu da je Verovesnik Muhammed, neka je nad njim Božiji spas i mir, rekao: “Otidite vi Mojsiju, robu sa kojim je Allah  razgovarao i Toru mu dao.”

 Jevanđelje (El-Indzil)

To je Božija Knjiga koju je objavio Isusu, neka je nad njim Allahov spas i mir.

Kaže Uzvišeni Allah:

“Posle njih smo Isusa, sina Marijinog, poslali, koji je priznavao Toru, pre njega objavljenu, a njemu smo dali Jevanđlje, u kome je bilo uputstvo i svetlo, i da potvrdi Toru, pre njega objavljenu, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 46.)

Psalme

To je Božija Knjiga koju je objavio Davidu,neka je nad njim Božiji spas i mir.

Kaže Uzvišeni Bog:

“A Davidu smo dali Psalme.” (Kur'an, poglavlje En-Nisa, odlomak163.)

Suhufi (listovi) Avramovi i Mojsijevi

Listovi Avramovi i Mojsijevi spomenuti su na dva mesta u Božijoj Knjizi Kur'anu. Prvi put su spomenuti u kur'anskom poglavlju Zvezda, u rečima Uzvišenog Allaha:

“Zar on nije obavešten o onome što se nalazi u listovima Mojsijevim i Avramovim — koji je obaveze potpuno ispunjavao da ni jedan grešnik tuđe grehe neće nositi.” (Kur'an, poglavlje Zvezda, odlomci 36-38.)

Drugi put su spomenuti u kur'anskom poglavlju Svevišnji, u rečima Uzvišenog Allaha:

“Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime Gospodara svoga pa klanja! Ali, vi više život na ovom svetu volite, a onaj svet je bolji i večan je. Ovo, zaista, ima u listovima prvim, listovima Avramovim i Mojsijevim.” (Kur'an, poglavlje, Svevišnji, odlomci 14-19.)

Uzvišeni Allah obaveštava o onome što je spuštano u ovim listovima od objave koju je objavio dvojici svojih poslanika, Avramu i Mojsiju, neka je nad njima Božiji spas i mir.

Kuran Uzvišeni

To je Božija Knjiga koju je objavio našem Verovesniku Muhammedu, neka je nad njim Božiji spas i mir, i to je poslednja objavljena Božija Knjiga koja je najpotpunija i najčasnija. Kur'an je derogirao sve Knjige koje su objavljene pre njega i njegov poziv upućen je svim ljudima i džinnima.

Kaže Uzvišeni Allah:

“A tebi objavljujemo Knjigu, sa Istinom, da potvrdi Knjige, pre objavljene i da nad njima bdi.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 48.)

Reči u odlomku ‘i da nad njima bdi’ podrazumevaju ‘da bude svedok za Knjige koje su mu prethodile i da donese sud’.

Kaže Uzvišeni Allah:

“Reci: ‘Ko je po svedočenju najveći?’ – I odgovori: ‘Bog, On će između mene i vas svedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje da njime vas i one do kojih on dopre opominjem!'” (Kur'an, poglavlje El-En'am, odlomak19)

Kur'an ima brojna imena, a najpoznatija su: Kur'an, Furkan, Kitab, Tenzil i Zikr.

Status verovanja u Knjige

Verovanje u Božije Knjige koje je objavio Svojim poslanicima, uzvišeni je stub, jedan od stubova verovanja. To je jedan od velikih temelja vere tako da bez njega vera nije upotpunjena.

Kaže Uzvišeni Allah:

“O vernici, verujte u Allaha i poslanika Njegovog i u Knjigu koju On Svome poslaniku objavljuje i u Knjige koje je objavio pre. A onaj koji ne bude verovao u Boga, i u anđele Njegove, i u Knjige Njegove i u poslanike Njegove, i u onaj svet — daleko je zalutao.” (Kur'an, poglavlje En-Nisa’, odlomak 136.)

Uzvišeni Allah naredio je Svojim robovima vernicima da veruju u Allaha, Njegovog poslanika, a on je Muhammed, neka je nad njim Božiji spas i mir, i da veruju u Kitab koji je objavio Svome Poslaniku, a on je Kur'an, i da veruje u sve prethodno objavljene Knjige: Toru, Jevanđelje, Psalme i Suhufi. Na kraju odlomka Uzvišeni Allah pojasnio je da, ako neko ne bude verovao u jedan od stubova verovanja, pa između ostalog i u stub verovanja u Božije Knjige, da je zaista daleko zalutao.

Kakvo treba da bude verovanje u Knjige

Verovanje u Knjige Uzvišenog Allaha obuhvata u sebi nekoliko pitanja u koja smo obavezni čvrsto da verujemo i potvrđujemo ih. To je uslov da bismo upotpunili ovaj uzvišeni stub.

Načela u koja smo obavezni da verujemo i potvrđujemo ih:

 1. Čvrsto verovanje da su sve Knjige objavljene od Uzvišenog Allaha, da su one govor Uzvišenog Allaha, a ne govor nekog drugog i da je Allah preko njih uistinu govorio po Svojoj volji i na način na koji je On želeo.
 2. Verovanje da su sve one pozivale obožavanju samo Allaha i da su one došle sa dobrom, uputom i svetlošću.
 3. Verovanje u imena kojima je Uzvišeni Allah posebno nazvao ove Knjige pa verovanje u njih i u ono što su nas Bog i Njegov poslanik obavestili o njima. Te knjige su: Kur'an, Tora, Jevanđelje, Psalme i Avramovi i Mojsijevi suhufi (listovi). Što se tiče objavljenih Knjiga koje Allah nije imenovao, mi takođe u sve njih verujemo. Allah je to isto naredio Svom Verovesniku, neka je nad njim Božiji spas i mir, rekavši:

“I reci: ‘Ja verujem u Knjige koje je Allah objavio.'” (Kur'an, poglavlje Dogovarnje, odlomak 15.)

 1. Verovanje u verodostojna predanja o njima kao što su Kur'anska predanja i predanja koja nisu izmenjena ili iskrivljena iz prethodnih knjiga.
 2. Čvrsto uverenje u derogaciju, odnosno zamenu svih propisa koji su obuhvaćeni u knjigama i listovima koje je Bog objavio Njegovim poslanicima propisima plemenitog Kur'ana. Uzvišeni Allah Kur'anom je dokinuo sve propise koji su bili u prethodnim Knjigama osim onih koje je Kur'an potvrdio. Zato nije dozvoljeno nikome, ni od ljudi, a ni od džina, niti nekome od sledbenika prethodnih knjiga, a niti nekome drugome mimo njih, da posle objave Kur'ana obožava Allaha na neki drugi način koji se ne navodi u njemu ili da međusobno presuđuju po nekoj od prethodnih Knjiga.

Kaže Uzvišeni Allah:

“Neizmerno je Blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svetovima bio opominjač.” (Kur'an, poglavlje El-Furkan, odlomak 1.)

I kaže Uzvišeni Allah: “O sledbenici Knjige, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, a preko mnogo čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svetlost i Knjiga jasna.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 15.)

Uzvišeni Bog naređuje Svome Verovesniku, neka je nad njim Božiji spas i mir, da presuđuje između sledbenika Knjige po Kur'anu.

Kaže Uzvišeni Allah: “I ti im sudi prema onome što Bog objavljuje i ne povodi se za prohtevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 48.)

Iskrivljivanje Božijeg govora od strane sledbenika Knjige

Uzvišeni Bog nas je u časnom Kur'anu obavestio da su sledbenici Knjige, jevreji i hrišćani, iskrivili, zamenili i promenili Božije knjige koje su njima objavljene.

Kaže Uzvišeni Allah o jevrejima:

“Zar se vi nadate da će vam oni poverovati, iako su neki od njih Božiji govor slušali, da bi ga, nakon što su ga shvatili, svesno iskrivili?” (Kur'an, poglavlje, El-Bekare, odlomak 75.)

Kaže Uzvišeni Bog o hrišćanima:

“O sledbenici Knjige, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, a preko mnogo čega će i preći.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 15.)

Brojni su kur'anski odlomci i hadisi koji ukazuju na njihovo iskrivljavanje Božijeg govora. Što se tiče Kur'ana, on je sačuvan od onoga što je zadesilo prethodne knjige od iskrivljenja i izmena. Njega je Bog sačuvao od svega toga i On je Njegova zaštita. Uzvišeni Allah nas obaveštava o tome Svojim rečima:

“Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdeti.” (Kur'an, poglavlje El-Hidžr, 9.)

Posebnosti verovanja u Kur'an

Sa obzirom na to da je uzvišeni Kur'an Knjiga kojom su derogirane prethodne Knjige i da ona nad njima bdije, posredstvom nje bogosluženje čine i ljudi i džini posle slanja našeg verovesnika Muhammeda, neka je nad njim Božiji spas i mir, i objavljivanja ove Knjige njemu. Verovanje u Kur'an istaknuto je posebnostima i odlikama koje je obaveza da ispunimo i implementiramo da bi se potvrdilo verovanje u njega.

Te posebnosti su:

 1. Verovanje da je njegov poziv upućen svima i da njegov verozakon obuhvata i džine i ljude, tako da nikom od njih ne preostaje ništa drugo osim da veruje u njega.

“A onaj koji želi neku drugu veru osim Islama, neće mu biti primljeno.” (Kur'an, poglavlje Imranova porodica, odlomak85.)

Kaže Uzvišeni Allah:

“Neizmerno je Blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svetovima bio opominjač.” (Kur'an, poglavlje El-Furkan, odlomak 1.)

 1. Verovanje da je on derogirao sve prethodne Knjige. Nije dozvoljeno sledbenicima Knjige, a niti nekima drugima, da čine bogosluženje Bogu posle objavljivanja Kur'ana posredstvom neke druge Knjige mimo njega, jer nema druge vere osim one sa kojom je on došao, niti ima bogosluženja osim onoga kojeg je u njemu Bog propisao, niti je dozvoljeno osim ono što je on dozvolio i niti je zabranjeno osim ono što je on zabranio.

Kaže Uzvišeni: “A onaj koji želi neku drugu veru pored Islama, neće mu biti primljena.” (Kur'an, poglavlje Ali-Imran, 85.)

  3. Dobrostivost i lakoća verozakona sa kojim je došao Kur'an. U tom se znatno razlikuje u odnosu na verozakone prethodnih Knjiga. Ti verozakoni obuhvatali su u sebi brojna ograničenja i terete kojima su bili obavezani njihovi sledbenici.

Kaže Uzvišeni Allah: “Onima koji će slediti poslanika, verovesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe u Tori i Jevanđelju, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra dela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi.” (Kur'an, poglavlje Bedemi, odlomak 157.)

 1. Plemeniti Kur'an je jedina Božanska Knjiga za koju se zauzeo Allah da će da čuva njenu reč i značenje od iskrivljenja u reči i značenju.

Kaže Uzvišeni Allah: “Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bditi.” (Kur'an, poglavlje El-Hidžr, odlomak 9.)

I kaže Uzvišeni Allah: “Laž joj ne može prići ni ispred ni iza, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.” (Kur'an, poglavlje Objašnjenje, odlomak 42.)

 1. Uzvišeni Allah pojasnio je u Kur'anu sve što je potrebno narodu u pogledu njihove vere i ovog sveta i u pogledu njihovog života na ovom svetu i na Budućem.

Kaže Uzvišeni Allah: “Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vest za muslimane.” (Kur'an, poglavlje Pčele, odlomak 89.)

I kaže Uzvišeni: “U Knjizi Mi nismo ništa izostavili.” (Kur'an, poglavlje El-En'am, odlomak 38.)

 1. Uzvišeni Bog učinio je Kur'an lakim za pouku i razumevanje i to je jedna od najuzvišenijih njegovih posebnosti.

Kaže Uzvišeni: “A Mi smo Kur'an olakšali za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio.” (Kur'an, poglavlje Mesec, odlomak 17.)

To jest, olakšali smo njegovo učenje jezicima.

 1. Kur'an obuhvata sažeta učenja prethodnih Knjiga i osnove verozakona prethodnih poslanika.

Kaže Uzvišeni Allah: “A tebi objavljujemo Knjigu, sa Istinom, da potvrdi Knjige pre objavljene i da nad njima bdi.” (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 48.)

I kaže Uzvišeni: “On vam propisuje u veri isto ono što je naredio Noji i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Avramu i Mojsiju i Isusu: Pravu veru ispovedajte i u tome se ne podvajajte!” (Kur'an, poglavlje Dogovaranje, odlomak 13.)

Ovo su neke od posebnosti Kur'ana po kojima se odlikuje nad drugim knjigama. Bez verovanja u njih i bez njihove primene u znanju i praksi naše verovanje neće da bude potpuno.

 

Iz knjige “Šta bi svaki novi musliman trebao da zna”.

Izvor: http://islamhouse.com/sr/books/2781196/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši