Home / Tekst / Analiza religija / Post u hrišćanstvu i islamu

Post u hrišćanstvu i islamu

      Prema Jevanđeljima, Isus je postio četrdeset dana. U jevanđelju po Mateji 4:2., se kaže: „I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.“[1]

      Ovo je bio način posta u skladu sa praksom ranijih poslanika. Za Mojsija  se takođe prenosi u Izlasku 34:28., da je postio na sličan način:

    „I Mojsije osta onde kod Gospoda četrdeset dana i četrdeset noći, hleba ne jedući ni vode pijući; i napisa Gospod na ploče reči zaveta, Deset Reči.“[2]

      Kur’an oživljava mnoga učenja Isusa i Mojsija. On uči vernike muslimane postu tokom meseca Ramazana.

      Allah je pomenuo u Kur’anu da je post naređen muslimanima kao što je bio naređen prethodnim nacijama.

      „O vernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima pre vas, da biste se greha klonili.“ (Kur’an  2:183)

       Osim toga, Poslanik Muhammed (mir nad njim) je u hadisu potvrdio da je poslanik David postio propisno; kazao je:

      „Dan posti, a dan ne posti. To je post Davudov (mir nad njim), i to je najvredniji post.“[3] (Hadis beleži Buhari i Muslim)

[1] Vidi takođe Matej 6:16 i 17:21.

[2] Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 92. str.

[3] Ovo se odnosi na dobrovoljni post, a ne na obavezni post propisan tokom meseca Ramazana.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši