Home / Tekst / Analiza religija / Pitanje višeženstva u hrišćanstvu i islamu

Pitanje višeženstva u hrišćanstvu i islamu

      Ne postoji zapis kojim se poslanik Isus suprotstavljao višeženstvu. Postoje mnogobrojni primeri takvih brakova među poslanicima zabeleženi u Starom Zavetu. Poslanik Avram je imao dve žene, prema Postanku 16:3, RSV:

      „I Sara žena Avramova uze Agaru Misirku, robinju svoju, i dade je za ženu Avramu mužu svojemu posle deset godina odkako se nastani Avram u zemlji Hahanskoj.“

      Takođe je i poslanik David (mir nad njim), prema prvoj knjizi Samuilovoj 27:3 imao više od jedne žene:

      „David sa dve žene svoje, Ahinoamom iz Jezraela i Avigejom iz Karmila udovicom Navailovom.“

      U 1. Kraljevima 11:3, rečeno je da je Solomon imao, „… žena carica sedam stotina, i tri stotine inoča.“

      Prema 2. Dnevnicima 11:21, Solomonov sin Rovoam je imao mnoštvo žena. Stari Zavet čak određuje zakone u vezi podele nasledstva u okolnostima višeženstva, što ukazuje na to da je ta praksa bila normalna u jednom društvu. (Pogledaj Ponovljeni Zakon 21:15-16)[1]

      Islam oživljava ovu praksu ranijih Poslanika, ali izriče stroga ograničenja u višeženstvu. Dozvoljava ženidbu do četiri žene sa strogim uslovima propisivanja pravde i jednakog tretmana među ženama kao osnovnim uslovom za višeženstvo. U Kur’anu Allah kaže:

      „…onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dve, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posedujete…“ (Kur’an  4:23)

      Jedino ograničenje u poligamiji zapisano u ranijim spisima je zabrana uzimanja ženine sestre kao konkurenta, Levitski Zakon 18:18.[2] Ovaj zakon je primenjen u Islamu takođe, kako je zapisano u Kur’anu 4:23.

      “Zabranjuju vam se: majke vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre majki vaših i bratanice vaše, i sestričine vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mleku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije greh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dve sestre, – šta je bilo (pre Islama), bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je.“

[1] Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 94. str.

[2] Filips, Istinita poruka Isusa Hrista, 95. str.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši