Home / Tekst / Monoteizam / Šta kaže Kur'an o verovanju u Trojstvo?

Šta kaže Kur'an o verovanju u Trojstvo?

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih – ljudi, Sunce, Mesec, zvezde, kiša, planine, životinje, povrće i sve vrste voća, i mnogo drugog.  Svi oni imaju isti šablon stvaranja, i zato su, dakle, jasni znakovi da postoji Jedan i Jedini Istinski Bog – Allah Svemogući, Savršeni Stvoritelj. On traži od nas da razmišljamo o ovim znakovima, kako bismo bili u mogućnosti da shvatimo da svako biće ima određenu svrhu, a ne slučajno da su se tu zadesili, a niti je iko ili išta tu samo radi nekakve zabave. Uzvišeni Bog kaže:

“Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo.”  (Kur'an, Verovesnici, 16)

Na drugom mestu kaže:

“Mi smo nebesa i Zemlju i ono između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacelo doći, zato ti velikodušno oprosti… Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući. (Kur'an, Al-Hidžr, 85-86)

“Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svet ne veruju i poriču ga, oni se ohološću razmeću. (Kur'an, Pčele, 22)

Da bi se zadovoljila i dalja radoznalost kod nekih ljudi, trebalo bi se udubiti u sledeća jasna objašnjenja o Jednoći Boga, kao što piše u Časnom Kuranu:

“A Vaš Bog – jedan je Bog! Nema Boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!” (Kur'an, Al-Bekara, 163)

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni! Ne obuzima Ga ni dremež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštanja Njegova?! On zna šta je bilo i pre njih i šta će biti posle njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!” (Kur'an, Al-Bekara, 255)

“Vaš Bog je, uistinu, Jedan. (Kur'an, Redovi, 4)

“Reci: On je Bog – Jedan! Bog je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije; i niko Mu ravan nije!” (Kur'an, Iskrenost, 1-4)

Prethodni ajeti (odlomci) su samo neki od brojnih Kur'anskih zapovedi, koji jasno manifestuju Jednoću Boga. Ali, da bi ispravio čovečije neosnovane pretpostavke, Svemogući Bog jasno naznačuje one koji se drže Trojstva i drugih čudnovatih politeističkih verovanja kao bogohulnike, a što je i navedeno u sledećem kur'anskom odlomku:

“Nevernici su oni koji govore: Allah je jedan od trojice!”; A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane.”  (Kur'an, Trpeza, 73)


Odlomak iz knjige “Konačno rešenje Trojstva”

http://newdev.islamhouse.com/sr/books/887461/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši