Home / Tekst / Analiza religija / 1. Istorija Kur'ana – Poslednja Božija objava

1. Istorija Kur'ana – Poslednja Božija objava

Šta je to Kur'an?

Muslimani veruju da je Kur'an poslednja Božija objava. Oni veruju da je to Božija reč, koja  se u određenom broju godina (23. godine op.p.) spuštala poslaniku Muhammedu, mir nad njim.

Kur'an je prepun mudrosti. On je prepun čuda i slavlјenja Boga i svedočenja Nјegove milosti i pravde. To nije samo istorijska knjiga a ni neka naučna knjiga, iako u svom sadržaju sadrži od svega toga ponešto. Kur'an je predivan poklon Boga čovečanstvu – to je knjiga kojoj nema slične niti ravne. U drugom stihu drugog poglavlјa u Kur'anu sam Bog opisuje Kur'an i tu ga naziva:

„Knjigom u koju nema sumnje i koja je uputa onima koji su bogobojazni.“ (Kur'an 2:2)

Kur'an je srce  i okosnica Islama. Verovanje u njega je od nužnosti. Onaj ko ne veruje u čitav Kur'an ne može se nazivati muslimanom.

„Poslanik veruje u ono što mu se objavlјuje od Gospodara njegovog, a i vernici, svaki od njih veruje u Allaha (Boga), i anđele Nјegove, i Knjige Nјegove i poslanike Nјegove: „Mi među poslanicima Nјegovim ne pravimo razliku!“ I govore: „Čujemo i pokoravamo se! Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, a kod Tebe je konačno odredište!“ (Kur'an 2:285)

Vera Islam u osnovi ima dva izvora, a to je časni Kur'an i verodostojne predaje poslanika Muhammeda, neka je na njega mir, a koje predstavlјaju pojašnjenje časnog Kur'ana.

„Mi tebi objavlјujemo Knjigu, samo da bi im ti objasnio ono u čemu se razilaze i da bude uputa i milost lјudima koji veruju.“ (Kur'an 16:64)

Kur'an je objavlјen poslaniku Muhammedu, mir nad njim, posredstvom anđela Gavrila u periodu od 23 godine.

„I kao Kur'an, sve deo po deo ga objavlјujemo da bi ga ti lјudima malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavlјujemo.“ (Kur'an 17:106)

Poslaniku Muhammedu, mir nad njim, je od Boga naređeno da celom čovečanstvu prenese Kur'an i to je bio težak teret na njemu. Čak je i prilikom svog oproštajnog govora pozvao prisutne lјude da posvedoče da je on preneo poslanicu i da ju je dostavio.

Kur'an pojašnjava Božije koncepte i detalјno pojašnjava šta je dozvolјeno a šta je zabranjeno, isto kao što pojašnjava osnove lepog ponašanja i običaja i daje pravila u bogosluženju. Kazuje o događajima koji su se zbili poslanicima kao i našim dobrim prethodnicima, uz to opisuje Raj i Pakao. Kur'an je u jednoj reči objavlјen celom čovečanstvu.

Knjiga koja sadrži tj. u kojoj je ispisan Kur'an (Božija reč) se u jeziku naziva Mushaf (na Arapskom mushaf znači skup listova u jednu knjigu  op.p.). Kur'an je u svom sadržaju i svom stilu toliko jedinstven da niko nije u stanju da ga doslovno prevede, i zbog svega toga se svaki prevod Kur'ana označava kao prevod značenja časnoga Kur'ana.

Kada je Bog slao poslanike različitim narodima često im je dozvolјavao da načine određena čuda, a koja su prema mestu i vremenu, pa i okolnostima bila relevantna i aktuelna.

U vreme poslanika Mojsija, mir nad njim, je  bila aktuelna magija kao i vračari, i zbog svega toga su čuda koja su data Mojsiji ubedila one koji su trebali da krenu Uputom.

U vreme poslanika Muhammeda, mir nad njim, većina Arapa su bili vešti u govoru, iako je ogroman deo njih bio nepismen. Nјihove pesme i stihovi u prozi su smatrani izvanrednim i služili su kao primer literalnog savršenstva.

Kada bi poslanik Muhammed, mir nad njim, citirao Kur'an – reči Božije – Arapi su bili zadivlјeni zbog njegovovog posebnog poimanja i izvanredne lepote.

Kur'an je bio čudo poslanika Muhammeda, mir nad njim. Muhammed nije znao ni da čita a ni da piše, i upravo zbog te činjenice su Arapi znali da je bilo nemoguće da te izražajne reči sam sastavi, ali uprkos  tome su neki od njih odbijali da veruju u to da je Kur'an Božija reč. Zbog toga ih je Bog izazvao u Kur'anu da sami načine sličan tekst.

„A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, sačinite vi jednu suru (poglavlјe) sličnu tome i pozovite i svedoke vaše, mimo Allaha (Boga), ako istinu govorite.“(Kur'an 2:23)

Naravno da nisu bili u stanju da to učine. Nasuprot onima koji su negirali izvornost Kur'ana, mnogi Arapi su prihvatili Islam, nakon što bi im bio citiran. Oni su odmah znali da tako uzvišena lepota može doći samo od Boga.

Svakodnevno možemo videti muslimane koji prilikom slušanja samog učenja Kur'ana bivaju do suza dirnuti. Čak i lјudi koji nisu u stanju da razumeju čak ni jednu reč na Arapskom jeziku bivaju dirnuti kroz unutrašnju lepotu Kur'ana.

Nakon što smo zaklјučili da je Kur'an Božija reč i da se on recituje – uči, bitno je i da shvatimo da se časni Kur'an u toku svoje duge istorije od 1400 godina nije menjao tj. ostao je nepromenjen.

Kada danas bilo koji musliman u Egiptu u svojim rukama drži Mushaf i počne da ga uči, možeš biti siguran da bilo koji drugi musliman u dalekim Fidži otocima potpune iste reči čita i recituje. Ne postoje razlike!

Dete koje u Francuskoj u svojim rukama drži svoj prvi Mushaf recituje potpuno iste reči koje su prešle preko usana poslanika Muhammeda, mir nad njim.

Bog nam je u Kur'anu osigurao i obećao da će se On brinuti o čuvanju Svojih reči kazavši:

„Mi, uistinu, Opomenu objavlјujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdeti.“ (Kur'an 15:9)

To znači da će ga Bog sačuvati od toga da se bilo šta neispravno doda u njega ili da se bilo šta iz njega izostavi.[1] On je sačuvan od manipulacija i kada bi bilo ko pokušao da izokrene značenje Kur'ana Uzvišeni Bog bi poslao nekog ko bi tu prevaru otkrio.[2]

Muslimani veruju da su prethodne objave, uklјučujući Tevrat (Toru – Stari Zavet) i Indžil (Jevanđelјa – Novi Zavet), da su se u potpunosti izgubili ili su bili izmenjeni, tako da je utešna činjenica to da je sada Božija reč – Kur'an – pomno čuvana.

Bog je Kur'an iz nebesa spustio anđelu Gavrilu u svetom mesecu Ramazanu (to je deveti od dvanaest meseci po muslimanskom-hidžretskom kalendaru op.p.).

Kazivanje o tome kako je on spušten i kako je Kur'an nakon toga postao širom sveta dostupan, čak i sa prevodima i tumačenjima njegovih značenja u više od 100 jezika će biti spomenuto u drugom delu ove knjige.

Fusnote:

[1] Iz knjige tefsira (tumačenja) Kur'ana od Ibn DŽerira Et-Taberija

[2] Iz tefsira (tumačenja) Kur'ana od Ibn Sa`dija

Autor: Aiša Stejsi

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši