Home / Tekst / Analiza religija / 8. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

8. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Verovanje u jedinog Boga je jedinu ključ za spasenje

Neko, da bi dosegao spasenje (tj. da bi izbegao mučenje u Paklu) mora da čvrsto veruje da nema boga osim Jednog i Jedinog Istinskog Boga (Allaha). Poslanik Muhamed, neka su blagoslov i mir na njega, je rekao:

“Ključ za ulazak u Raj jeste svedočenje (činjenici) da nema boga osim Allaha.” (Kazivanje/hadis prenosi Muslim)

“Onaj koji je umro znajući (i priznavajući) da nema boga osim Allaha, on ide u Raj.” (Kazivanje/hadis prenosi Muslim)

U tom smislu, svaka osoba koja odstupa od verovanja u Allaha (Jednog i Jedinog Boga) dobiće Pakao kao svoj konačni i večni dom, što je i naznačeno u narednom Muhamedovom, neka su blagoslov i mir na njega, kazivanju:

“Dve stvari vode ka neizbežnim posledicama. Jedna osoba reče: “Božiji Poslaniče, koje su te dve stvari?” On reče: Onaj koji je umro pridružujući suparnike Bogu zasigurno će otići u Pakao i onaj koji je umro nepridružujući suparnike Bogu ući će u Raj.” (Kazivanje/hadis prenosi Muslim)

Prethodni hadis (kazivanje) saglasan je sa Božijim kazivanjem da On oprašta sve grehe osim one koji pridružuju druge bogove Njemu, što potvrđuje i sledeći ajet (odlomak):

“Zaista Bog neće oprostiti da Mu se pripisuje drug, a oprostiće drugo kome hoće. Ko pripiše Allahu druga, uistinu je daleko zalutao.” (Kur'an, An-Nisa’, 116)

Bilo ko, ko bi hteo da ojača svoju veru i dostigne spasenje, mora dobro razmisliti o ovom prethodnom ajetu. Mora se stalno imati na umu da Najmudriji Sudac:

” …ne čini nepravdu (nikom) ni koliko (je) jedno (najsićušnije) zrnce; ako bude dobročinstvo, Bog će ga umnogostručiti i daće od Sebe veliku nagradu.” (Kur'an, An-Nisa’, 40)

Dalje, sledeći ajeti, koji se tiču Božije pravde, trebali bi inspirisati svakog čoveka da traži spasenje kroz potpuno verovanje samo u Njega, a ne tražiti spas posredstvom krvnog pokajanja.

“Ko uradi dobro delo, bio on muškarac ili žena i uz to vernik je, Mi ćemo mu dati da živi lepim životom na ovom svetu) I uistinu ćemo ih nagraditi na onom svetu njihovom nagradom – prema najboljim delima što su oni uradili.” (Kur'an, poglavlje Pčele, 97)

“Ko uradi zlo delo, biće kažnjen samo odgovarajućom kaznom, a ko kao vernik učini dobro (delo), pa bio muškarac ili žena, ti će ući u Raj (i) u njemu će biti bezgranično nagrađivani.” (Kur'an, Vernik, 40)

“I da će čovek imati samo ono šta je zaslužio.” (Kur'an, poglavlje Zvezde, 39)

“Pa ko bude uradio koliko trun dobra, videće ga, a ko bude uradio koliko trun zla, videće ga.” (Kur'an, Zemljotres, 7-8)

Dakle, potpuna vera u Allaha (Jednog i Jedinog Istinskog Boga) jeste najhitnija za nečije spasenje. Vera dobija smisao samo ako se redovno praktikuje. Tako, srećan je onaj čija su vera i dela uvek u cilju Božijeg zadovoljstva.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …