Home / Tekst / Analiza religija / VIDEO – Koju religiju su pripovedali Isus i Mojsije?

VIDEO – Koju religiju su pripovedali Isus i Mojsije?

Svi (od jevreja, kršćana i muslimana) su složni da su Noah, Abraham, Moses i Isus bili poslanici i da su pozivali ka obožavanju jednog, jedinog Boga. To poručuje i Tora, Talmud, kao i Biblija, no većina Kršćana je proglasilo Isusa bogom, što je kontradiktorno onome čemu je Isus pozivao, a pozivao je ka obožavanju Boga koji je na nebesima, a nije pozivao ka obožavanju sebe, kao što i Biblija govori.

U kompletnoj Bibliji ne postoji niti jedan jasan citat u kojem Isus poziva ka obožavanju sebe ili u kojem kaže: ‘Ja sam Bog’ ili ‘Obožavajte me’. Tri novozavjetna pasusa – Jovan 17:3; 1. Korinćanima 8:4, 6 i Efescima 4:4-6 – su bez sumnje ustanovili to da je jedino Otac Bog, pa samim tim Isus ne može biti Bog.

Jedan od mnogih drugih pasusa u Novom zavetu koji potvrđuju to da Isus nije Bog jeste njegov susret sa bogatim mladim vladarom. Ovaj čovek je iskreno upitao Isusa: ,”Učitelju dobri! Šta mi treba činiti da dobijem život večni?” A Isus reče mu: ,”Što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednog Boga.” (Marko 10:17-18; Luka 18:18-19; uporedi Matej 19:16-17).

Mnoge hrišćane je zbunjivala ova rečenica jer su mislili da Isus ovde kaže da on sam nije dobar. Međutim, u Novom zavetu često stoji to da je Isus bio toliko pravedan čovek da nikada nije zgrešio (Deka 3:14; 2. Korinćanima 5:21; Jevrejima 4:15; 7,26; 2. Petrova 2:22).

Šta je onda Isus podrazumijevao pod tim kada je rekao da ,”niko nije dobar osim Boga jednoga”. U Starom zavetu, Judaizam a posebno helenski teizam, samo je jedan Bog smatran ‘dobrim’ u apsolutnom smislu. Mora da je to ono na šta je Isus mislio prilikom ovog susreta. Za ljude se moglo reći da su “dobri” samo u izvedenom smislu, kada je Bog priznat kao izvor dobrote.

Mnogi novozavjetni pasusi ukazuju na to da Isus nije Bog. Na primer, Novi zavjet često kazuje da je Bog poslao Isusa, da je Bog bio sa Isusom tokom njegove misije i da ga je Bog digao iz mrtvih. Petar je propovedao o “Isusu Nazarećaninu, čoveku od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Njega među vama, kao što i sami znate” (Djela 2:22).

Petar je kasnije govorio o “Isusu iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog bijahu s njim” (Djela 10:38).

Štaviše, Biblija sadrži nekoliko stihova u kojima nedvosmisleno stoji to da je Isus imao Boga, i u većini njih stoji da je on bio Otac: “Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?” (Matej 27:46; Marko 15:34).

Na dan svog vaskrsnuća, Isus je Mariji Magdaleni rekao: “Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem” (Jovan 10:27). Tri puta apostol Pavle piše o Bogu i Ocu našen Gospoda Isusa (Hrista)” (Rimljanima 15:6; 2. Korinćanima 1:3; 11:31; Efescima 1:17). Na kraju, nebeski Isus je citiran pet puta kako kaže ,,Bože moj“ (Otkrivenje 3:2, 12; uporedi 1:6).

Jedan stih koji je autora ovog članaka (Kermit Zarleya ‘Servetus the Evangelical’, preuzeto sa biblijski-monoteizam.com) naveo na postavljanje pitanja da li je Isus Bog jeste upravo Isusova rečenica u razgovoru na Maslinovoj gori u vezi sa vremenom svog povratka. Rekao je: “A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam” (Matej 24:36; Marko 13:32). Pošto Isus nije znao vreme svog povratka on nikako nije mogao biti Bog, jer je otkrio da to samo Bog zna. Ortodoksna hrišćanska teologija je oduvijek insistirala na tome da je Bog Sveznajući, da zna sve pa čak i sve što će se u budućnosti desiti. U skladu sa tim, Isus nikako nije mogao biti Bog.

No koju je religiju pripovjedao Isus, neka je mir i spas Božiji na njega? Koju je religiju pripovjedao Moses, neka je mir i spas Božiji na njega? Da li su njihove religije bile Kršćanstvo, Judaizam ili Islam?

Odgovor na to je dao Ahmed Deedat, jedan od najpoznatijih islamskih učenjaka kršćanske Biblije.

Check Also

VIDEO- Akademik Muamer Zukorlić-O moralu,porodici,odgoju dece

Pokojni akademik i muftija Zukorlić u svom stilu objašnjava današnje moralno stanje prisutno na terenu

Komentariši