Home / Tekst / Osnovna ubeđenja – verovanja u islamu

Osnovna ubeđenja – verovanja u islamu

Vera islam je prihvatanje i pokoravanje učenju koje je Bog objavio poslednjem poslaniku Muhammedu, mir nad njim.

Osnovna ubeđenja-verovanja u islamu

1. Verovanje u Boga:

Musliman veruje u jednog Jedinog Boga (Allaha), koji nema ni dete a ni saveznika, i niko osim Njega nema pravo da bude obožavan. On je pravi Bog, a sva druga božanstva su lažna.

Bog ima svoja lepa imena i svoja opšta, savršena svojstva, i niko ne učestvuje sa Njim u Njegovom božanstvu niti u Njegovim osobinama. U Kur'anu, Uzvišeni Bog sebe opisuje:

„Reci: „On je Bog-Jedan! Bog je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko mu ravan nije!” [1]

Niko ne zaslužuje da mu se upućuje molba, niti da mu se pokorava, niti da mu se klanja, osim Jedan Bog.

 Jedino Bogu pripada potpuna moć, On je Stvoritelj, Gospodar, Upravljač svime u celom univerzumu. On upravlja svim stvarima.

Nije mu potreban niko od Njegovih stvorenja, a sva Njegova stvorenja se oslonjaju na Njega u svim njihovim potrebama. On zaista sve čuje, vidi i zna.

Njegovo savršeno znanje obuhvata sve, bilo otkriveno ili skriveno, opšte ili privatno. On, Uzvišeni, zna šta se desilo, šta će da se desi, i kako će da se desi. Ništa se u univerzumu ne dešava bez Njegove dozvole.

Šta On želi bilo je, šta ne želi nije bilo. Njegova volja je iznad volje svih Njegovih stvorenja. On je jači od svega, i On sve može. On je Milostivi, Samilosni, Onaj koji pruža najveću korist.

Jedan od Poslanikovih hadisa objašnjava kako je Bog milostiviji prema svojim stvorenjima od majke prema detetu…[2]

Bog je daleko od nepravde i nasilja. On je mudar u svim svojim delima i naredbama.

Ako neko želi nešto od Boga, može da ga direktno zamoli, bez potrebe da se obraća i jednom drugom stvorenju da interveniše između njega i Boga…

Bog nije Isus i Isus nije Bog.[3]  Čak je i Isus sam to odbio. Uzvišeni Bog kaže:

„Nevernici su oni koji govore: „Bog je – Mesih, sin Marijin!” A Mesih je govorio: “O sinovi Izrailovi, klanjajte se Bogu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Bogu smatra ravnim, Bog će mu ulazak u Raj zabraniti i boravište njegovo će Pakao biti; a nevernicima neće niko pomoći.”[4]

Bog nije trojstvo. Uzvišeni Bog je rekao:

„Nevernici su oni koji govore: „Bog je jedan od trojice!” A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Bogu i ne zamole oprost od Njega, pa Bog prašta i samilostan je.

Mesih – sin Marijin, samo je poslanik – i pre njega su dolazili i odlazili poslanici, – a majka njegova je uvek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću.” [5]

Islam odbija da se Bog odmarao sedmi dan stvaranja, i da se borio sa jednim od Njegovih anđela, da je zavidan i da se urotio protiv ljudskog roda, ili da je uzeo čovečiji lik u nekom ljudskom stvorenju. Islam takođe odbija da se Bogu pripisuje bilo koji ljudski oblik. Sve se ovo smatra kufrom-neverovanjem u Boga.

Bog je uzdignut, Uzvišeni, dalek svakom daljinom od bilo kakvog nedostatka.

Neumoran je i ne obuzima Ga ni dremež ni san.

Arapska reč Allah znači: Gospodar, Jedan Jedini Bog, Stvoritelj celog univerzuma.

I ova reč Allah je ime za Gospodara i Boga koju koriste oni koji govore arapskim jezikom, bili Arapi muslimani ili Arapi hrišćani.

Ova reč se ne koristi za izražavanje ničega osim Jednog jedinog Boga.

Ova reč je u Kur'anu spomenuta više od 2150 puta.

Na jermenskom jeziku, koji je dosta sličan arapskom, a bio je jezik koji je Isus, mir nad njim, koristio u svom izražavanju,[6]  reč Bog se odnosi na Allaha.

2. Verovanje u meleke-anđele

Muslimani veruju u (postojanje) anđele, i da su oni božanska-duhovna stvorenja, obožavaju samo Boga, pokoravaju se Bogu i ne rade ništa bez Božije dozvole.

Među anđelima je i anđeo Gavrilo, mir nad njim, koji je prenosio Kur'an Poslaniku, mir nad njim.

3. Verovanje    u svete knjige

Muslimani veruju da je Bog objavio knjige poslanicima kao dokaz i poklon ljudima. Između ovih knjiga je i Kur'an koji je Bog objavio poslaniku Muhammedu, mir nad njim.

Bog je zagarntovao i osigurao zaštitu Kur'anu od bilo kakve promene i distarzije-izobličenja.

Bog je rekao: „Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdeti!”[7] 

 

4. Verovanje u Božije verovesnike i poslanike

Muslimani veruju u Božije verovesnike i poslanike, počevši od Adama i uključujući Noa, Avrama, Išmaela, Isaka, Jakova, Isusa, mir nad njima.  Poslednja Božija objava narodu-potvrda za večnu objavu – objavljena je poslaniku Muhammedu, mir nad njim.

Muslimani veruju da je Muhammed, mir nad njim,  poslednji poslanik kojeg je Bog poslao.

Kao što Uzvišeni kaže: „Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego Božiji poslanik i poslednji verovesnik – a Bog sve dobro zna.”[8] 

Muslimani veruju da su svi poslanici stvoreni ljudi, i da niko od ovih poslanika nema nijednu božansku osobinu, od Božijih osobina.

 5. Verovanje    u Sudnji dan

Muslimani veruju u Sudnji dan – dan proživljenja, kada će svi ljudi ustati – biti proživljeni da polažu račune na osnovu njihovih verovanja – ubeđenja i dela. (9)

6. Verovanje    u sudbinu

Muslimani veruju u sudbinu, ali to verovanje u sudbinu ne znači da ljudi nemaju slobodnu volju.

Muslimani veruju da je Bog ljudima dao slobodnu volju. To znači da je u njihovoj moći da biraju između dobrog i lošeg, i da su odgovorni za svoj izbor.

Verovanje u sudbinu sadrži četiri stvari:

  1. Bog sve zna; tj. zna šta se dešava i šta će da se desi.
  2. Bog je zapisao sve što se desilo i što će da se desi.
  3. Ono što je Bog želeo desilo se, a ono što nije želeo nije se ni desilo.
  4. Bog je Stvoritelj svega.

Fusnote:

[1] Kur'an, poglavlje Iskrenost.

[2] Hadis beleži Muslim, br. 2754.

[3] Londonska štampa je 25.06.1984 objavila da je većina Jevanđeljskih biskupa rekla: “Hriščani nisu obavezni da veruju da je Isus Bog.” Broj biskupa bio je 31 od 39 biskupa u Engleskoj. 19 od 31 biskupa je reklo da je dovoljno verovati da je Isus bio visoki Božiji predstavnik. „

[4] Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 72

[5] Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 73-75

[6]Sažeti Biblijski rečnik, Daglas, str.42

[7] Kur'an, poglavlje Hidžr, odlomak 9.

[8] Kur'an, poglavlje Saveznici, odlomak 40.

(9)  Ko je verovao i radio dobra dela ući će u Raj. Ko je bio nevernik ući će u Pakao. Večno i bez povratka. Na Sudnjem danu vernik – musliman čija su loša dela prevagnula nad dobrim delima, ili je radio zla dela za koja se nije nikad pokajao – ući će u Pakao na određeno vreme a zatim će nakon toga biti uveden u Raj i u njemu večno ostati.

Izvor: I. A. IbrahimVodič za razumevanje islama.”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši