Home / Tekst / Vera za sva vremena / Kako postati musliman?

Kako postati musliman?

      Svaka vera ima sopstvene uslove za preobraćenje: ako neko želi postati jevrejin, on/ona moraju biti u stanju da se obavežu na sledeće:

1)       Da uđu u večni zavet između Boga i ljudi Izrailja i da postanu jevreji njegovom/njenom slobodnom voljom;

2)       Da prihvate judaizam isključujući sve druge religijske vere i prakse, što znači i poricanje Isusa i Muhammeda i poricanje otkrovenja koja je Bog slao čovečanstvu kroz njih;

3)       Da se obavežu na punu lojalnost judaizmu i jevrejskog naroda pod svim okolnostima;

4)       Da se posvete izučavanju Tore i jevrejskog znanja; i

5)       Da podižu svoju decu kao Jevreje.

      Kako bi postali hrišćani ljudi moraju:

1) Verovati u Trojstvo i da Bog (Allah) time ima partnera u svetom Duhu, Isusu koji je imao majku i  koji je time Božiji sin;

2)  Verovati da je svako novorođenče grešno zbog Adamovog greha;

3)  Verovati da je Bog postao čovek i spustio se na Zemlju kako bi umro i razapet na krstu zbog greha ljudi;

4) Poricati poslanstvo Muhammeda javno; i

6)   Poricati da je Kur’an objava od Allaha.

 

      Međutim, postati musliman nije teško:

1)  Posvedočiti da niko ne zaslužuje da bude slavljen do jedinog istinskog Boga (a pritom se odreći svih lažnih bogova);

2)  Posvedočiti da je Muhammed Njegov glasnik;

3)   Verovanje u svih šest načela vere, i

4) Obožavanje Allaha onako kako nas je naučio Njegov poslanik Muhammed.

      Stoga, postati musliman/ka je jednostavan i lak proces. Ako iko ima pravu želju da postane musliman i ima puno uverenje da je Islam istinita Božija vera, sve što treba da učini jeste da izgovori šehadet, tj. reči svedočanstva Islama. Izgovaranje ovog svedočanstva iz iskrenog srca osobu uvodi u Islam. Ovo su glavna vrata Islama.

      Poslanik Muhammed je kazao: „Ko god posvedoči da niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha, Koji nema sadruga, i da je Muhammed Njegov rob[1] i poslanik, i da je Isus Allahov rob, Njegov poslanik, i Njegova reč[2] koju je On dostavio Mariji i duša stvorena od strane Njega; i da je Raj istina, i da je Pakao istina, Allah će ga na kraju uvesti u Raj, pored njegovih dela.“ ( Hadis beleži Buhari)

      Prvi deo svedočenja sadrži se od najvažnijih reči istine koje je Allah ikada objavio Svojim plemenitim Poslanicima: „niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha“. On je kazao u plemenitom Kur’anu:

     Pre tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: „Nema boga osim Mene, zato samo Mene obožavajte!“ (Kur’an 21-25)

      Potvrđivanje ovog svedočenja podrazumeva da sve forme bogosluženja, bilo da su to molitva, post, molba, traženje utočišta i pomoć, moraju da se upute jedino Allahu. Usmeravanje bilo kakvog oblika bogosluženja nečemu drugom pored Allaha (bilo da je to anđeo, poslanik, Isus, Muhammed, svetac, idol, sunce, mesec, ili drvo) smatra se kontradiktornim osnovnoj poruci ne samo poruci Islama, već takođe svih Poslanika; to je neoprostiv greh na Sudnjem danu, osim ako se za to osoba ne pokaje pre smrti.

      Drugi deo svedočanstva znači da je poslanik Muhammed sluga i izabrani glasnik Allaha. Ovo podrazumeva da pravi musliman poštuje i sledi naredbe Poslanika pomenute u izvorima njegovih kazivanja. Potrebno je verovati u ono što je on kazao, praktikovati njegova učenja i izbegavati ono šta je on zabranio jer su ta kazivanja bila, zapravo, otkrovenja i inspiracije od uzvišenog Allaha.

      Kako je pomenuto ranije, Poslanik Muhammed je bio poslat kako bi praktično primenio Kur’’an kroz njegove reči, dela, zakonodavstvo, kao i ostale životne aspekte. Kada je ‘Aiša (nek je Allah zadovoljan s njom), žena Poslanika, bila upitana o njegovom karakteru, odgovorila je:

      „Njegovo ponašanje je bilo po Kur’anu.“ (Beleže Muslim i Davud)

      Dakle, istinski se pridržavati drugog dela svedočanstva je sleđenje njegove prakse u svim sferama života. Allah je kazao:                     

      „Reci, (O Muhammede): „Ako Allaha volite, mene sledite, i vas će Allah voleti i grehe vam oprostiti!“ – A Allah prašta i samilostan je.“ (Kur’an 3-31)

      Pravi musliman mora da pokuša da oblikuje njegov/njen život i ponašanje kako bi sledio Poslanika, pošto je on bio od Boga živi primer ljudima za sleđenje. Allah je kazao Svom Poslaniku:

      „Jer ti si, zaista, najlepše ćudi.“ (Kur’an 68-4)

      Allah je takođe kazao svim ljudima:

      „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svetu, i koji često Allaha spominje.“ (Kur’an 33-21)

      Po ulasku pod okrilje Islama, svi prethodni grehovi te osobe se brišu; započinje se novi život pobožnosti i pravednosti pošto su se on/ona, u suštini pokajali zbog načina i verovanja u njihovom  prethodnom životu. Poslanik je odgovorio čoveku koji je kazao da će prihvatiti Islam pod uslovom da mu Allah oprosti prethodne grehe:

      „Da li znaš da prihvatanje Islama briše sve grehe počinjene pre toga?“ (Hadis beleži Muslim)

      Čim osoba prihvati Islam, oslobađa se svih počinjenih greha pre prihvatanja Islama. Dela te osobe bivaju izbrisana, i biva kao da su ponovo rođeni tog dana. Od tog trenutka treba se truditi u što većoj meri da očuva svoju knjigu  dela čistom i da nastoji da postigne što više dobrih dela; jer na osnovu svojih dobrih dela biće nagrađena u Raju.

      Ponovo ću istaći da prihvatanje Islama ne znači okretanje leđa porukama prethodnih Poslanika (mir nad njima svima). Zaista, Islam je ispunjenje tih poruka.  Zato, ako ste Jevrejin ili hrišćanin, prihvatanjem Islama i sleđenjem Poslanika Muhammeda (mir nad njim) je ostvarenje poruke koju su doneli Mojsije i Isus (mir nad njima).[3]

      U svakom slučaju, odbijanje Islama znači okretanje leđa ne samo poslaniku Muhammedu već takođe i prethodnim poslanicima (Mojsiju i Isusu). Ovo je zapravo očito kršenje njihovih poruka, koje umanjuje nečiju nadu za nagradom Raja na budućem svetu.

      Sada je samo na vama da odlučite o vašem sopstvenom budućem večitom domu. Želim vam sve najlepše.

Fusnote:

[1] Značenje „robovanja Allahu“ je ranije objšnjeno.

[2] Znači da je Isus stvoren kada je Allah rekao „reč“:Budi; kada je On to rekao, Isus je bio stvoren u materici njegove majke, Marije.

[3] Ova važna stavka je dokazana u mnogim različitim radovima pod nazivima „Muhammed u Bibliji.“ Oni su dostupni na internetu i u knjižarama.

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

https://islamhouse.com/sr/books/2803886/

Check Also

Saveti o odgoju deteta

Učenjak Gazalija je izneo program odgoja deteta; program je osmišljen u vidu sedećih obaveza roditelja …