Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto izabrati baš Islam?

Zašto izabrati baš Islam?

      Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je to pravo prirodno verovanje, stečeno rođenjem svake osobe i izvorni trag u svakoj ljudskoj duši kada se rodi.

      Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je Allah zapečatio i njime zamenio sve prethodne poruke. Allah poručuje svim ljudima u Kur’’anu:

      „Sada Sam vam veru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vera…“ (Kur’an  5:3)

      Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer ljudi svih starosnih doba moraju obožavati svog Gospodara (Allaha) prema Zakonu koji je propisan od strane Njega, a na način kako je objavljeno Njegovom Poslaniku (mir nad njim). Plemenima Izrailja, na primer, bilo je naređeno da obožavaju Allaha prema Zakonu Mojsija. Kada im je poslanik Isus poslat, bilo im je naređeno da obožavaju Allaha prema onome što je propisano Jevanđeljem. Onda, kada je Allah poslao Poslanika Muhammeda (mir nad njim) sa porukom Islama svim ljudima, ta poruka je postala dužnost svih ljudi, plemena Izrailja, i svih drugih, da prihvate islam.

      Uostalom, šta može biti ozbiljnije od odbijanja religije koju je Tvorac i Održavalac svega zapovedio celom čovečanstvu? Zaista, odbijanje te vere je velika nepravda počinjena od strane ljudi. Tužno je ali istinito da ako osoba umre u ovakvom stanju, on ili ona biće kažnjeni i bačeni u vatru Pakla gde će večno boraviti. Ovaj koncept je stotinama puta istican u Kur’’anu i u izjavama Poslanika Muhammeda (mir nad njim). Allah je kazao u Kur’’anu:

      „A onaj koji želi neku drugu veru osim Islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svetu nastradati.“ (Kur’an  3:85)

      Takođe, Poslanik Muhammed  je (mir nad njim) kazao: „Ko god od Jevreja i hrišćana za mene čuje, i ne poveruje u ono sa čime sam poslat, i umre u takvom stanju biće od stanovnika Pakla.“ (Hadis beleži Muslim)

      Primećujemo da samo obavešteni da da je Allah kazao u proročanstvu Ponovljenog Zakona 18:

      „A ko god ne bi poslušao reči Moje, koje će govoriti u Moje ime, od toga ću Ja tražiti.“ (Ponovljeni Zakon 18:19)

      Kako je već u nekim knjigama dokazano da je jedan od poslanika na koga se u ovom psalamu misli poslanik Muhammed (mir nad njim), ovo znači da ko god veruje u Bibliju mora verovati u ovog poslanika i u ono što on kaže; u suprotnom, on ili ona biće pozvani na odgovornost zbog toga. Nakon shvatanja o tome ko je taj poslanik, logično sleduje da se moramo pridržavati njegovih učenja.

      Ima onih koji ne žele da prihvate Islam jer misle da prihvatanjem Islama okreću leđa svim prijašnjim poslanicima koje je Bog pslao. Ovo je pogrešno zbog sledećeg:

      Prvo, verovanje u sve Božije poslanike je stub islamskog verovanja i stoga, ni jedan musliman nije musliman ako on ili ona ne veruju u Isusa, Mojsija i ostale poslanike.

      Drugo, verovanje u Allahove poslanike je deo onoga čemu je svaki od poslanika podučavao (to jest, svaki od poslanika je pozivao svoj narod da poveruje u sledećeg poslanika koji će doći nakon njega).

     Tako da je odbijanje jednog Poslanika jednako odbijanju prethodnih Poslanika.

      Treće, odbijanje bilo kojeg Poslanika smatra se odbijanjem Onoga Koji ga je poslao a to je Uzvišeni Bog.

      Četvrto, Islam obećava sledbenicima ranijih vera velike nagrade ako dodaju verovanje u Islam verovanju njihovih prethodnih vera.

     Poslanik  Muhammed (mir nad njim) je kazao: „Tri vrste ljudi biće dvostruko nagrađeni: osobe među sledbenicima Knjige (jevreji i hrišćani) koje su verovale u svog poslanika (Isusa ili Mojsija) i zatim poverovale u Poslanika Muhammeda (prihvatajući Islam)…“ (Hadis beleži Buhari)

      Prva nagrada je zato što je bio vernik ili vernica u svojoj prethodnoj veri, pre nego što su on ili ona saznali za Islam; druga nagrada je za priznavanje istine i verovanje u Islamu.

      Dakle, islamska perspektiva odnosa između Poslanika je kao odnos lančane veze; odbacivanje jednog od njih računa se kao odbacivanje svih ostalih. S toga, biti musliman znači imati čast verovanja u sve Poslanike koji su došli pre Poslanika Muhammeda (mir nad njim) a ne znači okretanje leđa bilo kome od njih.

      Na kraju, mi moramo prihvatiti Islam jer je Islam oživeo večna i uzvišena učenja koja su bila ili zaboravljena ili su prethodne poruke bivale iskrivljene. Islam zadržava i održava praktična učenja pomenuta u ranijim spisima koja su deo urođenih prava svih ljudi do kraja ovog sveta.

Poziv na razum

       Završni predlog: razmisli o tome šta svi imamo zajedničko. Hajde da se zajedno urazumimo:

      „Reci: „O sledbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne reči i nama i vama zajedničke: da se nikom osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svedoci da smo mi muslimani!“ (Kur’an  3:64)

      „Sledbenici Knjige“ je uvaženi naziv dat Jevrejima i hrišćanima u Časnom Kur’anu. Muslimanima je naređeno da ih pozivaju sa plemenitim rečima punim poštovanja:

      O sledbenici Knjige, o učeni ljudi, o ljudi koji tvrdite da ste sledbenici uzvišene Objave svetog Pisma, okupimo se oko zajedničke platforme: da ne slavimo nikoga do Allaha, jer niko sem Njega nije vredan obožavanja, jer je On naš Gospodar i Pazitelj, naš Održavalac i Opskrbitelj, vredan svake hvale, molitvi i posvećenosti.

      Ove istine su osnova i sastavni delovi intelekta svakog ljudskog bića. Razmotrite van slojeva indoktrinacije koji skrivaju jednostavne činjenice, i bićete u mogućnosti da vidite da duboko u sebi, svako ljudsko biće zadržava jednostavan i očigledan koncept jedinog istinskog Boga. U suštini, svako ljudsko biće se slaže da postoji samo jedan Bog vredan obožavanja, jedan Bog koji je bez partnera, pomagača, ili bilo čega što Mu se lažno pripisuje.

      Allah vam je dao mogućnost da napravite razliku ispravnog od neispravnog; On vam je, takođe, dao slobodu izbora da prihvatite ili odbacite poruku Islama. Ako prihvatite Njegov poziv, bićete toplo ugošćeni u Raju. Ako ga odbijete, susrešćete se sa najvećim gubitkom koji možete da zamislite: gubitak Raja i zagarantovani boravak u vatri Pakla, večno. Dajte sebi momenat i razmislite  šta večnost zapravo znači. To je vrlo zastrašujuće ostvarenje.

      Vi koji ste bili verni hrišćani, imaćete srdačnu dobrodošlicu pri prihvatanju Islama jer:

  • Isus je tražio od svojih sledbenika da slede Muhammeda (mir nad njim) kad god se on pojavi,[1]
  • Kada se Isus vrati pred kraj ovog sveta, on će potvrditi pripadnost Islamu i slediće njegovo učenje.[2]

      Da, jer je Isus pozivao svoje istinite sledbenike da ta učenja slede dok je bio na Zemlji, on će ih slediti kada se vrati, i zato bi svi pravoverni hrišćani trebali da takođe slede Islam.

      Za one koji su bili verujući Jevreji, zapamtite da su se poslanik Avram i Mojsije u potpunosti predavali svom Gospodaru, bilo da su Ga zvali Elohim, Bog, Eloh ili Allah. Sav ponos prema naciji ili precima je uzaludan: ono šta će se računati na kraju je vaša individualna veza sa vašim Tvorcem. To znači potpuno predanje – Islam.

      Za one koji su drugih vera ili koji, do sada, nisu osećali da su pripadnici bilo koje vere, razmislite o ovoj poruci sada, bez ikakve neodlučnosti i oklevanja, pre nego što bude prekasno; pre nego što vas smrt ne preuzme. To može biti uskoro. Ko zna? Samo Bog zna.

 

Fusnote:

[1]Za dalju diskusiju vidite: „Ko zaslužuje da bude obožavan?“, Poglavlje: „Neverovatna proročanstva Muhammeda u Bibliji.“ Vidite prilog.

[2] Za  dalju diskusiju  vidite: „Ko zaslužuje da bude obožavan?“, Poglavlje: „11 činjenica o Isusu.“  Vidite prilog.

 

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

https://islamhouse.com/sr/books/2803886/

Check Also

VIDEO – Kazivanja o verovesnicima (20) Kazivanje o poslaniku (proroku) Mojsiju, mir nad njim (4. deo)

Ovo je ujedno i poslednja 20.epizoda iz serijala o najboljim ljudima koji su kročili Zemljom-Božiji …