Home / Tekst / Analiza religija / Judaizam

Judaizam

Judaizam je vera u koju veruju jevreji, i smatraju se narodom poslanika Mojsija.

Osnove jevrejstva:

Doktrina jevrejstva pre nego što je iskrivljena bila je izgrađena na monoteizmu i ispravnom verovanju i objavljena je od Boga (Allaha) poslaniku Mojsiju, mir nad njim. Međutim, oni su je iskrivili i izmislili i zamenili onim što Bog (Allah) nije objavio. Od tada, pa do dana današnjeg oni su narod koji se neprijateljski odnosi prema Bogu i Njegovom Poslaniku, a dokaz je kur'ansko poglavlje El-Maide, 82 odlomak.

Kazao je uzvišeni Allah:

“Ti ćeš sigurno naći da su vernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci, i svakako ćeš naći da su vernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ‘Mi smo hrišćani, zato što među njima ima sveštenika i monaha i zato što se oni ne ohole.” (Kur'an, Ez-Zariat, 55. ajet

Jasni kur'anski primeri o jevrejskom krivom verovanju.

 1. Mnogoboštvo Allahu u bogosluženju.

Uzeli su tele za božanstvo i Bogu pripisali druga, pa su tele počeli da obožavaju uprkos tome što su među njima bili Mojsije i Aron.  Allah ovo spominje u kur'anskom poglavlju Ta –Ha, 88-90. ajet:

“Pa im je (Sumerija) izlio tele koje je davalo glas kao da muče, i oni su onda rekli. ‘Ovo je vaš bog i Mojsijev bog, on ga je zaboravio!’ Zar oni nisu videli da im ono (tele) ni reči ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist može pribaviti? A njima je Aron još pre govorio: ‘O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni, Gospodar vaš je Milostivi, zato sledite mene i slušajte naređenje moje!”

Oni su znali da je životinja nerazumna, i kada bi je pozvali ne bi im se mogla odazvati kao što ne može da im učini kakvu korist ili otkloni kakvu štetu.

 1. Pripisivanje sina Allahu, neka je Uzvišen Allah od onoga što oni govore. Kaže Uzvišeni u kur'anskom poglavlju Et-Tevbe u 30. ajetu:

“Jevreji govore: ‘Uzejr je Allahov sin.”

Uzejr je bio jedan od poslanika koji su poslani jevrejima. Jevreji su čak umislili da su oni Allahovi miljenici i odabranici. U kur'anskom poglavlju El-Maide, 18. ajet, kaže Uzvišeni:

“I jevreji i hrišćani kažu: ‘Mi smo deca Božija i miljenici Njegovi.’ Reci: ‘Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grehova vaših?”

 1. Reči njihove ‘Allah je siromašan, a mi smo bogati.’ Zaista su ovo teške reči i ne može ih kazati osim nevernik. Kaže Allah u kur'anskom poglavlju Ali’ Imran, 181.ajet:

“Allah je čuo reči onih koji su rekli:”Allah je siromašan, a mi smo bogati!”

Pa im Allah, odgovara:

“Naredićemo Mi da se pribileži ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, verovesnike ubijali, i reći ćemo: ‘Iskusite patnju u ognju zbog dela ruku vaših!’

 1. Poricanje poslanstva Muhammedu, mir nad njim.

Uprkos tome što su znali da je on Allahov Poslanik i imaju dokaze za to, kao što kaže Uzvišeni u kur'anskom poglavlju El-Bekare, 146.ajet:

“Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika, kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svesno istinu prikrivaju.”

Svete jevrejske knjige

Jevreji se po verskim pitanjima oslanjaju na dve knjige: Tevrat (Tora) i Talmud.

Tevrat je, u stvari, Stari Zavet koji kod hrišćana predstavlja prvi deo Biblije. On se sastoji od 39 delova, od kojih su 5 najbitniji:

– Stvaranje,

– Izlazak,

– Leviti,

– Brojevi,

– Pohvala.

 1. Stvaranje – tu se govori o početku stvaranja, zatim, govori se poslanicima Adamu, Noji, Avramu, Išaku itd.
 2. Izlazak – deo koji govori o životu i tlačenju jevreja u Egiptu tokom boravka Moksjija, zatim o njihovom izlazu i o tome kako su na Sinaju obožavali tele.
 3. Leviti – govori o propisima, čistoći, praznicima i sl.
 4. Brojevi – govori o jevrejima, o porijeklu, precima i sl.
 5. Pohvala – govori o nadopunjavanju Mojsijevog verozakona i o njegovoj oporuci da ga nasledi Jošua.

Dokazi da Stari Zavet nije orginalan[1]

Veliki deo dokaza je od samih jevreja, neki su od evropskih učenjaka, ali prvo ćemo navesti Kur'anske dokaze. Kaže Uzvišeni u suri En-Nisa, 46. ajet:

“Ima jevreja koji izvrću smisao rečima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu veru: ‘Čujemo, ali se ne pokoravamo!’ i ‘Čuj, ne čuli te!’ i ‘Ra’ina!’ A da oni kažu: ‘Čujemo i pokoravamo se!’ i ‘Čuj’ i ‘Pogledaj na nas!’ –bilo bi za njih bolje i ispravnije, ali, Allah je njih zbog neverovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih veruje.”

Zatim u kur'anskom poglavlju Ali Imran, 78. ajet:

“Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: ‘To je od Allaha’ –a to nije od Allaha i o Allahu svesno govore laži.”

Kao i u kur'anskom poglavlju El-Maide, 15. ajet:

“O sledbenici Knjige, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta, što vi iz Knjige krijete, i preko mnogo čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svetlost i Knjiga jasna.”

Dokazi za neautentičnost Starog Zaveta

 1. Nepoznavanje imena onih koji su zapisali Tevrat (Stari Zavet)
 2. Nepoznavanje datuma pisanja Starog Zaveta i
 3. Nepostojanje orginala.

Dokazi vezani za sadržaj

 1. Razlike u sadržaju između verzija Starog Zaveta.
 2. Samirijski primerak Starog Zaveta sastoji se od 5 dela i po njemu rade jevreji Samirije.
 3. Hebrejski primerak sadrži ovih 5 + 34 u koji veruju hebrejski jevreji i protestanti.
 4. Grčki primerak sadrži ovih 5 + 14 u koji veruju katolici i ortodoksi.

Komentar:

Ove razlike jasno ukazuju na iskrivljenost Starog Zaveta i ukazuju da mu je pripisano mnoštvo stvari koje su dodavali jevreji poput Petra.

U jednoj od psalmi se govori o ženi koja je pojela svog sina, te o detetu koje je starije od oca (Ahzije ibn Jehruma kad mu je umro otac imao 40 god., a on imao 42 god.)

Šta Talmud kaže o nejevrejima

Talmud na hebrejskom jeziku znači komentar tj. talmud je komentar Starog Zaveta.

 1. Nejevrejske duše su đavolje i liče životinjskim.
 2. Jevreju je dozvoljeno da nahrani psa, ali ne i nejevreja.
 3. Nejevreji i oni koji napuste jevrejstvo su prljave svinje. Bog je stvorio nejevreje u ljudskom obliku da jevrejima ne bi bilo neprijatno.
 4. Krađa od nejevreja nije krađa nego je to uzimanje svog imetka, pa život nejevreja je u rukama jevreja, pa šta je onda sa imetkom.
 5. Nije dozvoljeno jevreju da posudi nejevreju novac bez kamate.
 6. Blud sa nejevrejom ne podleže sankcionisanju, jer su nejevreji u osnovi životinje.

Svojstva jevreja spomenuta u Kur'anu

 1. Prevara i obmana.

Kaže Allah u kur'anskom poglavlju El-Bekare, 100. ajet:

”Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu neki od njih je odbace, jer ih većina ne veruje.”

Prevarili su Mojsija, mir nad njim, i počeli da obožavaju tele, pokušali su da ubiju Isusa, mir nad njim, ubijali su poslanike kao što su ubili Jahjaa (Jovan), nakon čega su se žene igrale njegovom glavom. Prevarili su Allahovog poslanika Muhammeda u Medini u bitci na Hendeku i hteli su da ga ubiju.

 1. Širenje nereda na zemlji i podsticanje ratova.

Kaže Allah u kur'anskom poglavlju El-Maide, 64. ajet:

”Kad god pokušaju da potpale ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.”

 1. Mržnja i omalovažavanje muslimana.

Kaže Allah u kur'anskom poglavlju El-Maide, 82 ajet:

”Ti ćeš sigurno naći da su vernicima najljući neprijatelji jevreji i idolopoklonci…”

Jedna jevrejska izreka kaže: ”Nejevreji su stado ovaca, a mi smo vukovi, a znate li šta rade vukovi sa ovcama u polju.”  Mi moramo da celom svetu kažemo ko su oni i da obznanjujemo njihove ideje.

Jevreji u istoriji islama

Jevreji su shvatili da ne mogu da naude Allahovom poslaniku Muhammedu i njegovim ashabima[2] otvoreno, pa su počeli da koriste tajne metode. Oni stoje iza podsticanja plemena da se bore protiv Allahovog Poslanika kao u bitci na Hendeku. Mnogo puta su pokušali da ubiju Poslanik, mir nad njim, kao u slučaju kada su ga otrovali hranom.

Kada pogledamo u islamsku istoriju primetićemo sledeće:

 1. Oni stoje iza batinijskih sekti koje se bore protiv islama poput: Rafidija, Mu'tezila, Ismailija, Nusajrija itd.
 2. Oni stoje iza širenja novotarija i idolopoklonika i sufijskih sekti.
 3. Oni su prvi finansirali Kadijanije i Behaije.
 4. Stoje iza širenja ideja sekularizma, komunizma, Frojdovih ideja itd.

Jevreji u moderno vreme

Ciljevi jevreja

 1. Formiranje kraljevine Izrael sa glavnim gradom Noršalim, koja se prostire od Eufrata do Nila.
 2. Vladanje i upravljanje svim ljudima i njihovo potčinjavanje za službu jevrejima.
 3. Uništavanje muslimana na koje gledaju kao na otimače poslanstva.

Metode i sredstva za ostvarenje ovih ciljeva

 1. Korištenje terorizma, žestine i sile u upravljanju svetom. U knjizi Protokoli Sionskih Mudraca kažu: ”Najbolji rezultati u upravljanju svetom proizilaze iz terora i žestine.”
 2. Kontrola ekonomije i medija, a to ostvaruju posedovanjem svetskih TV, radio i novinskih kuća i kontrolom nad najvećim svetskim biznis-agencijama.
 3. Širenje upropaštavajućih teorija i štetnih načela kroz organizacije, pokrete i sl. koje nazivaju revolucionarnim.

 Stav Islama naspram jevreja

Jevreji su nevernici, nije dozvoljeno da žive u muslimanskim sredinama, osim ako plaćaju vrstu nameta i povinuju se islamskim propisima (i nije dozvoljeno da im se čini nasilje osim ako to pravda zahteva). Nije dozvoljeno tražiti pomoć od njih niti je dozvoljeno da u islamskoj državi imaju ikakav visoki položaj. Nije dozvoljeno uzimati ih za prisne prijatelje.

Odlomak iz knjige “Religije, organizacije, ideološki pravci i religijske sekte”.

[1] Vidi knjigu „Trijumf Istine“, islamhouse.com.

[2] Sledbenicima.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši