Home / Tekst / Monoteizam / Jedini istinski Bog u svetim knjigama

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet):

 • Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4)
 • Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15)
 • Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre mene nijedan bog nije sačinjen, niti će ikada biti posle mene. Ja, Ja sam Gospod, i pored mene nema Spasitelja. (Isaija 43: 10-11)
 • Ja sam prvi i ja sam poslednji; pored Mene nema drugih bogova. Ko je meni sličan? (Isaija 44: 6)
 • I nema drugog boga osim Mene, Boga Pravednog i Spasitelja osim mene nema. Vratite se Meni i bićete spašeni… Preda mnom će se svako koleno pregnuti. (Isaija 45: 21-23)

Ovo su samo nekoliko stihova iz Starog Zaveta.  

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Novi Zavet):

 • I gle, neko pristupivši reče mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?A On mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. Evanđelje po Mateji 19: 16-17)
 • A ovo je život večni, da poznaju Tebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Evanđelje po Jovanu 17:3) 
 • Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi. (Evanđelje po Mateji 4: 10)
 • Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini. (Evanđelje po Marku 12: 29)
 • Jer je jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. (1 Timoteju poslanica 2: 5)  

Jedini istinski Bog u Kur’anu

 • Reci: „On je Allah – Jedan; Allah je Večni, Apsolutni; Nije rodio i rođen nije; i niko Mu ravan nije. (Iskrenost 112: 1-4)
 • Nema Boga osim mene, zato samo Mene obožavajte. (Verovesnici 21: 25)
 • Nevernici su oni koji govore: „Allah (Bog) je jedan od trojice!“ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane. (Trpeza 5: 73)
 • Zar pored Allaha (Boga) postoji drugi bog? Ne postoji! Nego većina njih u neznanju živi. (Mravi 27: 61)
 • Zar pored Allaha (Boga) postoji drugi bog?Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! (Mravi 27: 63)
 • Zar pored Allaha (Boga) postoji drugi bog? Reci: „Dokažite, ako istinu govorite!“ (Mravi 27: 64) 

 Zaključak

Ovi navedeni stihovi kao i stotinu drugih sličnih dokaza iz Biblije i Kur’ana potvrđuju ovu, večitu poruku, da je istinski Bog samo Jedan .

“Vratite se meni sada i  spasićete se o ljudi iz svih krajeva zemaljskih! JER JA SAM BOG, I NEMA DRUGOG.” (Isaija 45: 22)

I ne samo da Biblija potvrđuje da je Bog samo Jedan, nego i otkriva da je istinski Bog, Stvoritelj, naš jedini Spasitelj. “Pre mene nije bilo Boga, niti će posle mene biti. Ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.” (Isaija 43:10-11)

Tako da prema ovoj tvrdnji, svi drugi navodni bogovi ili božanstva kao što su Isus, Sveti Duh, Brahma, Višnu, Šiva, Krišna ili Buda niti su bogovi niti manifestacije Jedinog istinskog Boga. 

Slična lažna božanstva su bila razlog zbog čega su jevreji počeli da obožavaju druge bogove. “Razgnevi se Gospod na Izrailja.” (Brojevi 25: 3) I zbog toga je Mojsije uništio zlatno tele koje su neki jevreji uzeli kao božanstvo.

Sa druge strane, Eseni, ranija hrišćanska unitarna zajednica, je bila izložena torturi i progonstvu zato što su odbili da zamene Isusovo monoteističko učenje za Pavlovo inovaciono trojstvo.

Da rezimiramo; Svi Božiji poslanici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od istog Boga, Stvoritelja, da prenesu jednu istu poruku: Istinski Bog je samo Jedan.  Samo Njega obožavajte i zapovesti  njegove čuvajte.

I zbog razloga što su ti poslanici i verovesnici ispovedali jednu istu poruku, njihova vera mora biti ista vera. Pa, koja je vera tih poslanika i verovesnika?

Predanost Božijoj volji je srž poruke svih poslanika. Ta reč PREDANOST na arapskom jeziku znači ISLAM.

Kur’an potvrđuje da je ‘Islam’ istinita vera svih Božijih poslanika i verovesnika. Ova Kur’anska činjenica je vidljiva i u samoj Bibliji. 

          Konačno, da bi bili spašeni, moramo da prihvatimo gore navedenu poruku, dobrovoljno i svim srcem. U svakom slučaju i samo to nije dovoljno! Moramo da verujemo u sve Božije poslanike (uključujući poslanika Muhammeda) i slediti njihovu istinsku uputu i učenja. Ovo je jedini put do srećnog i večnog života!

Pa ako si ti iskren tragač za istinom i ako želiš spašenje, možda bi trebao da razmisliš sada, pre nego što bude kasno!  Pre smrti! Jer smrt iznenada dolazi! Nikada ne znaš!

 

Dr. Nadži I. Arfedž

Check Also

Patrijarh Theodosis: I mi palestinski hrišćani kažemo za Boga “Allah”

RT:  Za Zapad, riječi Allahu Ekber zvuče kao prijetnja. Šta kršćani Svete zemlje misle o …

Komentariši