Home / Tekst / Analiza religija / Oživljavanje vere u Isusovo poslanstvo (Biblijska učenja koja su oživljena u Islamu 4)

Oživljavanje vere u Isusovo poslanstvo (Biblijska učenja koja su oživljena u Islamu 4)

      9 dokaza Isusovog poslanstva iz Biblije

      Postoje mnogi stihovi iz Novog Zaveta koji potvrđuju Isusa kao Božijeg poslanika – mesiju.

  1. „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“[1] (Jovan 17:3)
  1. U Mateju 21:11, zabeleženo je da su se njegovi savremenici obratili Isusu kao poslaniku: „A narod govoraše: Ovo je Isus prorok iz Nazareta galilejskog.“
  1. U Marku 6:4, rečeno je da je Isus za sebe kazao da je prorok (poslanik): „A Isus reče im: „Nigde nije prorok bez časti do na postojbini svojoj i u rodu i u domu svom.
  1. U prethodnim stihovima, za Isusa se kaže da je poslat kao glasnik. U Mateju 10:40, Isus je navodno kazao: „Koji vas prima, mene prima; a koji mene prima, prima Onog koji me je poslao.“
  1. U Jovanu 5:30, pripoveda se da je Isus takođe kazao: „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je poslao.
  1. Takođe, u Jevanđelju (Matej 19:16) je zapisano da je Isus nazvan „učiteljem“ (što je i bila uloga svih poslanika): „I gle, neku pristupivši reče Mu: „Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?““
  1. U Mateju 19:17, Isus odgovara onome koji ga je oslovio sa „učitelju blagi“, rečima: „Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. Isus ovde odbija da se nazove „blagim“, i navodi da je jedino Bog istinski dobar; on jasno implicira da on nije Bog. Takođe, Isus ovde odbija da bude nazvan „blagim i dobrim“, jer savršena blagost i dobrota pripada samo Bogu (Allahu).
  1. U Mateju 5:17-18, Isus kaže: „Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem: dokle god nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši.
  1. Takođe u Mateju 5:17-18, beleži se da je Isus Hrist insistirao na striktnoj poslušnosti Božijih naredbi, što je i uloga svakog poslanika: „Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom.“

[1] Ovaj stih ukazuje veoma jasno na razliku između Boga Uzvišenog i Isusa Poslanika. Vidi takođe Jovan 4:34, 5:30, 7:16 i 28, 11:42, 13:16, 14:24

 

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

Check Also

Zašto je Titanik potonuo?

Jedan od događaja koji je obeležio početak prošlog veka, a oko kojeg je spontano, a …

Komentariši