Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 1

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 1

Velika mi je čast i privilegija, da u svoje i u ime svih muslimana sveta pišem o jednom od najvećih Poslanika koji je hodao ovom Zemlјom.

Moj cilј je da sa ovom konciznom brošurom ukratko istaknem najvažnije aspekte poslanstva ovog velikog Allahov poslanika, Isusa Mesije (mir nad njim), i porukom sa kojom je poslat.

Zamolio bih vas, uvaženi čitaoče, da znate da ću kroz celu knjižicu Boga oslovlјavati na arapskom „Allah“. Allah je jedinstveno ime i eskluzivan naziv kojim niko osim Nјega nije nazivan kroz istoriju.

Devica Marija

 Isusova majka, Marija, mir nad njom, ima poseban stepen u plemenitom Kur'anu, iako su svi Poslanici, osim Adama, imali majke.

            „I kada anđeli rekoše: „O Marija, tebe je Allah odabrao i čistom učino, i bolјom od svih žena na svetu učinio.“ (Kur’an 3:42)

 Interesantno je da je celo jedno poglavlјe u plemenitom Kur'anu posvećeno i nazvano po njoj, po Mariji (19. Kur'ansko poglavlјe „Merjema“).

Poslanik Muhamed, mir nad njim, je rekao:

Marija je najbolјa žena svog vremena.[1]

 Marija (mir nad njom), primila je radosne vesti da će joj Allah darovati dete, koje će On stvoriti, reći će samo „Budi“ i ono će „Biti.“

            „A kada anđeli rekoše: „O Marija, Allah ti javlјa radosnu vest, od Nјega Reč: ime će mu biti Mesija, Isus, sin Marijin, biće viđen i na ovome i na onome svetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti lјudima još u kolevci, a i kao odrastao, i biće čestit.“ (Kur’an 3:45-46)

 Onda je Marija neočekivano odgovorila:

            „Gospodaru moj, kako ću imati dete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” (Kur’an 3:47)

 Odgovor je glasio:

            „Eto tako“ – reče. „Allah stvara šta On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: „Budi!“–i ono bude. (Kur’an 3:47)

 Zato verujemo da je Isus rođen na čudesan način, bez bilo kakve muške intervencije.

 Ibn Abas (sledbenik, prijatelј Poslanika Muhameda) propoveda:

„Kada su se znaci trudnoće pojavili kod Marije, sa njom je bio pravedan čovek među njenim rođacima, koji se klanjao Bogu u istom hramu gde je ona bila, zvao se Jozef, drvodelјa. Kada je video da joj je stomak porastao, bilo mu je čudno. Nakon toga, odlučio je da dobro vodi računa o njoj zato što je znao koliko je nevina, časna, posvećena veri i obožavanju Boga, ali on nije mogao da prestane da misli o ovom događaju. Tako da je rekao, govoreći indirektno:

            „O Marija, pitaću te u vezi nečega ali nemoj da se uzrujavaš…” Ona je rekla: „Šta to?” On je rekao: Da li je ijedno drvo ili bilјka ikada nikla bez semena? Da li je ikada ijedno dete rođeno bez oca?“ Ona je rekla: „Da, razumem o čemu govorite. Što se tiče toga da li je bilo drvo ili bilјka ikada nikla bez semena, kada je Allah stvorio prvo drveće i bilјke, On ih je stvorio bez semena. A da li je ikada ijedno dete rođeno bez oca? „Allah je stvorio Adama bez oca i majke.“ On joj je poverovao i ostavio je na miru.“ (Tumačenje Kur'ana, Ibn Kesir 3:117)

 Allah je apsolutno savršen u Svojoj moći stvaranja. On stvara šta On hoće, kako On hoće, kad On to hoće. On je stvorio Adama bez oca ili majke, On je prouzrokovao da Adamovi naslednici imaju oca i majku i On je stvorio Isusa od majke bez oca. Slava nek je Sveznajućem Tvorcu:

Isusov slučaj je kod Allaha isti kao i slučaj Adamov: od zemlјe ga je stvorio, a zatim rekao: ”Budi!” – i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!“ (Kur’an 3:59-60)

[1] Hadis beleži Buhari: 3531

Nastaviće se…

Check Also

Isusovo poreklo

Bilo bi normalno očekivati da pisari jevanđelja, kad govore o biografiji Isusa, koga smatraju Bogom …

Komentariši