Home / Tekst / 7. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

7. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

Jurio sam prema Svetlu, i u Svetlu živim. (34)
* * *
Najbolji mežu vama je onaj koji kad ga snađe dobro, zahvaljuje Allahu, kad ga snađe nevolja, strpi se. On će uvek biti od Allaha nagrađen. (35)
* * *
Kad se ljudi koji su našli Pravi put ne bi sukobljavali, ne bi s tog puta skretali. (36)
* * *
Allahu najveći neprijatelji su oni koji su uzverovali, a činili su nepravdu i zločin. (37)
* * *
Kabur (grob) je prvi od onosvetskih staništa. (38)
* * *
Najsvetiji rat je pobeda čoveka nad svojom dušom. (39)
* * *
Jedan sat rada je bolji od jedne godine uživanja. (40)
* * *
Ibadet (bogosluženje) je prebližavanje Allahu uzdizanjem duše vernika koji upućuje molbu. (41)
* * *
Smrt je most, dosta dostu približava. (42)
* * *
Moje siromaštvo je izvor moje časti. (43)
* * *
Pravi vernik je onaj koji je iskren prema Allahu, koji živi zadovoljan prema NJegovim odredbama i u nadi za NJegovu milost. (44)
* * *
Blud očiju je gledanje, blud jezika je govor. Duša oseća želju i požudu. I organi to čine potvrdnim ili lažnim. (45)
* * *
Najmrznija stvar Uzvišenom Allahu je pokazivanje muškaraca i žena u ibadetu. (46)
* * *
Uzvišeni Allah je samilostan prema onima koji se izdržavaju od svoje zarade, a ne prema onima koji se izdržavaju proseći. (47)
* * *
Ko bude u velikoj muci, i njegova nagrada će biti toliko velika. Ko se nađe pred još većim nevoljama, i njegova nagrada biće još veća. Uzvišeni Allah doista koga više voli, toliko ga na veće muke stavlja. (48) 
* * *
Muhammed, mir nad njim, je imao naviku da kad završi molitvu, prouči ovu molbu:
„Allahu moj! Molim za moju čvrstu veru u Tebe. Molim da budem spreman za Pravi put. Padam ti ničice uzdajući se u Tvoju milost i pomoć. Molim se Tebi koji brišeš moje greške, koji si mi dao čisto srce i jezik sa ispravnim govorom. Molim se Tebi koji mi preporučuješ činjenje dobra i čuvaš od zlih dela i grešaka. Molim Te za oprost greha koja sam učinio tajno ili otvoreno.“ (49)
* * *
Znate li šta je to što kvari našu veru i uništava je?
«Greške tumača; naopake rasprave lažnih prenosilaca i zapovedi vladara koji su skrenuli s puta. (50)
* * *
Žena je drugi deo čoveka. (51)

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …