Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

 

Nјegova čuda

 Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su:

Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevalјao, a ni mati tvoja nije bila nevalјalica.” (Kur’an 19:28)

Nije progovorila ni reč, već je ono što je uradila umesto toga:

A ona im na njega pokaza. „Kako da govorimo detetu koje je u kolevci?“ –rekoše. (Kur’an 19:29)

Onda se desilo prvo čudo Isusa Hrista koje je zapanjilo svakoga: “Rekao je (kao dete u kolevci):

Ja sam Allahov rob” – ono reče – „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti i učiniće me, gde god budem, blagoslovlјenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavlјam i milostinju udelјujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!“ (Kur’an 19:30-33)

U vreme Isusa Hrista, sina Marije (neka je mir i blagoslov nad njima), Izraelićani su bili poznati po njihovom poznavanju medicine. Shodno tome Isus Hristos je došao sa medicinskim lekovima koje nije mogao nadmašiti niko u to vreme (zaista, sve do danas). Nјega je podržao Gospod sa velikim čudima i jasnim znacima kako bi dokazao da je iskren poslanik odnosno da je oživlјavao mrtve uz Allahovu dozvolu i iscelјivao one koji su rođeni slepi i gubavi, uz Allahovu dozvolu.

„…i poslati kao poslanika sinovima Izrailјa: „Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, volјom Allahovom, prava ptica. I isceliću slepa od rođenja, i gubava, i oživlјavaću mrtve, volјom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vernici budete.“ (Kur’an 3:49)

 

Nјegova poruka

 Allah Uzvišeni objavio se Isusu Hristu preko anđela Gavrila.

Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isusu, sinu Marijinom, jasne smo dokaze dali i Gavrilom ga podržali.“ (Kur’an 2:253)

Jevanđelјe da propoveda svojim lјudima:

Posle njih poslali smo Isusa, sina Marijinog, koji je priznavao Tevrat pre njega objavlјen, a njemu smo dali Jevanđelјe, u kome je bilo uputstvo i svetlo, i da potvrdi Tevrat, pre njega objavlјen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.“ (Kur’an 5:46)

Isus, Marijin sin, pozivao je svoj narod, kao što su svi Poslanici radili, da
obožavaju Aljaha (jedinog). Prema plemenitom Kur'anu, ovo su bile njegove reči:

„..i da potvrdim istinitost Tevrata, objavlјenog pre mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte – Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Nјemu klanjajte; to je Pravi put!“ (Kur’an 3:50-51)

Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Nјemu! To je Pravi put.“ (Kur’an 19:36)

 

Nјegovo poslanstvo

Prema Kur'anu, Isus, sin Marijin, predvideo je dolazak Poslanika nakon njega, govoreći:

                       „A kada Isus, sin Marijin, reče:”O sinovi Izrailјa, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim pre mene objavlјen Tevrat i da vam donesem radosnu vest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će posle mene doći“ – i kad im je on doneo jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (Kur’an 61:6)

Imena „Muhamed“ i „Ahmed“ su sinonimi, potiču iz istog korena, koji znači „vredan hvale“. Poslanik Muhamed, mir nad njim, je rekao:

„…moje ime je Muhamed i Ahmed[1], ‚

 

Dr. Abdullah Al-Kanai

 

 

[1] Hadis beleži Buhari. 732.

Check Also

Isusovo poreklo

Bilo bi normalno očekivati da pisari jevanđelja, kad govore o biografiji Isusa, koga smatraju Bogom …

Komentariši