Home / Tekst / Odgovori na zablude / Da li i u Kur'anu piše da je Isus razapet a zatim vaskrsnuo?

Da li i u Kur'anu piše da je Isus razapet a zatim vaskrsnuo?

Pitanje:  U Kur'anu se spominje, u suri Merjem (Marija), da je Isus Hrist umro i da je posle toga vaskrsnuo!

Odgovor: Šta piše u Kur'anu?

U poglavlju Merjem, odlomak 33. stoji da je Isus rekao:

„I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!“

Časni Kur'an kaže: … na dan kada budem umro, a ne: na dan kada sam umro. Kur'anski izraz je u futuru, a ne u perfektu. Razlika je očigledna.

Isus je živ uzdignut

Časni Kur'an kaže u poglavlju  En-Nisa, 157-158:

 …i zbog reči njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isusa, sina Merjemina, Allahova poslanika: “… A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je Silan i Mudar.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši