Home / Biblija

Biblija

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2 Da li je Isusovo telo boravilo na sigurnom mestu nakon njegove smrti? Osim da Isusovo telo nikada nije prolazilo kroz proces starenja (propadanja) tokom njegovog života on nije mogao biti Bog, ali ako nije podlezalo „propadanju“ on onda nije istinski bio lјudsko …

Read More »

5. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3 Isus lјude nije podučavao tome da je on Bog Da je Isus lјudima govorio da je on Bog, on bi prihvatio kompliment od ovog čoveka. Umesto toga, Isus ga je ukorio, poricajući da je blag, tj. Isus je poricao da je on …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8   Biblija kaže da je Isus smatrao Boga različitim od sebe „A i u zakonu vašem stoji napisano da je svedočanstvo dvojice lјudi istinito. Ja sam koji svedočim sam za sebe, i svedoči za mene Otac koji me posla.“ (Jovan, 8:17-18) „Da …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9   Biblija govori o tome da je Isus bio iskušan, ali Bog ne može biti iskušan „Imajući, dakle velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja. Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10   Biblija kaže da je Bog Isusa načinio „Gospodom“ i „Hristom“! „Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailјev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste.“ (Dela Apostolska, 2:36) Termin „gospod“ ili „gospodar“  je na mnogo mesta …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1   U ime Boga, Milostivog, Samilosnog U Matejevom jevanđelјu se pominje da je Isus kazao: „Blago mirotvorcima; oni će biti prozvani sinovima Božijim.“ (Matej, 5, 9.) Reč „sin“ ne može biti prihvaćena bukvalno jer se u Bibliji, Bog očito mnogim svojim izabranim …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11   Biblija kaže da je Isus Oca nazivao „svojim Bogom“ „A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savathani? Tj: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?“ (Matej, 27:46) „Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer …

Read More »

Termin “Sin” u Bibliji

 Izraz „sin Božijiˮ u Bibliji je upotrebljavan za Adama (Jevanđelje po Luki 3:38) i mnoge druge poslanike koji su prethodili Isusu. Izrailj je, na primer, zvan „sinom Božjimˮ u jednoj od pet Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Izrailj je sin moj, prvenac moj.’ˮ (Knjiga Izlaska …

Read More »