Home / Tekst / Analiza religija / Vera Islam

Vera Islam

To je vera koju je Bog Uzvišeni dostavio Muhammedu, mir Božiji nad njim. Njome je Bog zapečatio sve prethodne vere, učinio je potpunom, kako bi Mu putem nje pokornost činili i na takav način je blagodat Svoju usavršio. To je vera sa kojom je On zadovoljan i ni od koga neće primiti nijednu veru osim Islama.

Bog Uzvišeni kaže: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Božiji poslanik i poslednji verovesnik. (Kur'an, Azhab, odlomak 40)

Sada sam vam veru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vera. (Kur'an, Al- Ma'ida, odlomak 3.)

Bogu je prava vera jedino – islam. (Kur'an, Ali Imran, odlomak 19.)

A onaj koji želi neku drugu veru osim Islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svetu nastradati. (Kur'an, Ali Imran, odlomak 85.)

Bog Uzvišeni je svim ljudima naredio da Ga obožavaju onako kako je to Poslanik, mir Božiji nad njim, činio.

On kaže: Reci (Muhammede): O ljudi, ja sam svima vama Božiji poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato verujte u Boga i Poslanika Njegovog, verovesnika, koji ne zna da čita i da piše, koji veruje u Boga i reči Njegove; njega sledite – da biste na Pravom putu bili! (Kur'an, Al – A'raf, odlomak 158)

Muslim beleži da je Poslanik, mir Božiji nad njim, kazao: „Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moja duša, ko god čuje za mene – bio jevrej ili hrišćanin – a zatim umre, a ne poveruje u ono sa čime sam poslat, biće od stanovnika Vatre.

Verovanje u Poslanika, mir Božiji nad njim, podrazumeva čvrsto uverenje u njegovu ispravnost i ispravnost onoga sa čime je poslat, kao i prihvatanje svega toga i poslušnost.

Iz ovog razloga, Poslanikov stric Ebu Talib nije bio vernik i pored toga što je verovao u ispravnost onoga sa čime je Poslanik, mir Božiji nad njim, poslat i što je tvrdio da je Islam najbolja vera.

Islamska vera obuhvata i sadrži sve korisne bitnosti koje su bile sadržane i u prethodnim verama, s tim što je Islam specifičan po tome što odgovara svakom narodu, vremenu i prostoru.

Obraćajući se Poslaniku, mir Božiji nad njim, Uzvišeni Bog kaže: A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige pre nje objavljene i da nad njima bdi. (Kur'an, Al–Ma'ida, odlomak 48.)

Značenje odlomaka ukazuje da je Kur'an knjiga koja odgovara svakom narodu, prostoru i vremenu, a ne da se treba menjati i potčiniti shodno prostoru i vremenu u kojem čovek živi i deluje, kao što to tumače određene skupine.

Onome ko bude sledio upute islamske vere, Bog Uzvišeni obećava pomoć i pobedu.

Uzvišeni kaže: On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i veru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vera, makar ne bilo pravo mnogobošcima. (Kur'an, As-Saff, odlomak 9.)

Bog obećava da će one među vama koji budu verovali i dobra dela činili sigurno namesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namesnicima one pre njih, i da će im zaista veru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zameniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i posle toga budu nezahvalni – oni su pravi grešnici. (Kur'an, An-Nur, odlomak 55.)

Islam je vera koja u sebi sadrži verovanje, a i verozakon. Dakle, on je savršen i u svojim postavkama koje su vezane za verovanje, kao i u pravilima i zakonima koje je Bog odredio.

  1. Islam naređuje verovanje u samo jednog Boga, a zabranjuje politeizam (širk).
  2. Naređuje istinu, a zabranjuje laž.
  3. Naređuje pravdu[1], a zabranjuje nepravdu.
  4. Naređuje poverenje, a zabranjuje prevaru.
  5. Naređuje ispunjavanje obaveza, a zabranjuje kršenje.
  6. Naređuje dobročinstvo roditeljima, a zabranjuje neposlušnost.
  7. Naređuje očuvanje rodbinskih veza, a zabranjuje njihovo kidanje.
  8. Naređuje lepe međukomšijske odnose, a zabranjuje loš odnos među njima.

Dakle, uopšteno Islam poziva ka svemu što je lepo i dobro, a zabranjuje sve što je ružno i loše.

Bog Uzvišeni kaže: Bog zahteva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savetuje. (Kur'an, An-Nahl, odlomak 90)

[1]  Pravda označava izjednačavanje između istih (sličnih) stvari, a razdvajanje između različitih. Dakle, pravda ne podrazumeva apsolutno izjednačavanje, kao što to tvrde određeni ljudi, koji uopštavaju i kažu: „Islam je vera koja izjednačava svakog.“ U Islamu nema izjednačavanja među različitim stvarima, i to je nešto što nije pohvalno.

Izvor: Knjiga “Osnove islamskog verovanja”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši