Home / Tekst / Analiza religija / Šta islam kaže o nasilju?

Šta islam kaže o nasilju?

Islam je vera milosti i ne dozvoljava nasilje. Uzvišeni Bog kaže:

”Bog vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Bog, zaista, voli one koji su pravični.” [1]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je zabranio vojsci ubijanje žena i dece,[2] već ih je upućivao da ne izdaju, da ne preteruju u ubijanju i da ne ubijaju novorođenčad.[3]

Takođe je rekao:

”Ko ubije štićenika, neće osetiti ni miris Raja, iako se njegov miris oseća na udaljenosti od četrdeset godina (hoda).”  [4]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je zabranio kažnjavanje vatrom.

Stavio je ubistvo kao drugi po redu od velikih greha,[5] čak upozorava i kaže: „Prvo zašta će se presuđivati među ljudima jeste (prolivena) krv (na ovom svetu).”[6]

Poslanik, mir nad njim, je podsticao na milost prema životinjama, i zabranio je da se povređuju, pa je rekao:

„Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila, pa je od gladi krepala i tako je ta žena dospela u Pakao. Čuvar je rekao – a to Bog najbolje zna: „Kada si je zatvorila nisi je hranila, nisi je pojila, a nisi je ni pustila da pojede što od zemaljskog bilja.””[7] 

Poslanik, mir nad njim, je takođe rekao:

Jednog čoveka u putu obuzela je žeđ, pa je našao bunar, sišao je u njega i napio se. Kada je izašao video je psa kako plazi jezik od žeđi, i jede mokru travu oko bunara, pa je rekao: „ Zaista je ovog psa obuzela žeđ, poput one koja je i mene bila stigla.” Pa siđe u bunar, napuni svoju cipelu vodom i napoji žednog psa i Bog mu je ukazao svoju blagodarnost i oprostio mu grehe. „Božiji Poslaniče” – upitali su prisutni – „A imamo li za životinje kakvu nagradu?” „Za sve živo ima nagrada.” – Reče on.”[8]

Osim toga, kada se životinja mora zaklati zbog jela, muslimanima je naređeno da koriste način koji prouzrokuje najmanje straha i boli kod životinje koja se kolje.  Poslanik, mir nad njim, je rekao:

„Bog je propisao u svemu lepo postupanje. I kada ubijate (životinje),  ubijajte na lep način. Kada koljete (životinje), koljite na lep način, dobro naoštrivši nož i što udobnije povalivši životinju koju koljete!”[9]

Prema ovim i drugim islamskim tekstovima, radnje koje prouzrokuju strah u srcima slabih građana, i koje prouzrokuju rušenje građevinskih objekata i poseda, bacanje bombi i nakaženje-distarzija nevinih ljudi, žena i dece; su sve zabranjene i odvratne radnje u očima islama i muslimana.

Islam je vera mira, milosti i oprosta, i većina muslimana nemaju nikakve veze sa nasilnim događajima koje pripisuju nekim muslimanima. Ako jedan čovek od muslimana počini terorizam, ta osoba je proglašena kršiteljem islamskog zakona.

Fusnote:

[1] Kur'an, poglavlje Proverena, odlomak 8.

[2]Hadis beleže Muslim, br. 1744; Buhari, br. 3015.

[3] Sahih Muslim, br. 1731; Tirmizi, br. 1408.

[4]Hadis beleži Buhari, br. 3166.

[5] Hadis beleži Buhari, br. 6781.

[6] Hadis beleži Buhari, br. 6533.

[7] Hadis beleži Buhari, br. 2365.

[8] Hadis beleži Buhari, br. 2466.

[9] Hadis beleži Muslim, br. 1955.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši