Home / Tekst / Analiza religija / Šta islam kaže o nasilju?

Šta islam kaže o nasilju?

Islam je vera milosti i ne dozvoljava nasilje. Uzvišeni Bog kaže:

”Bog vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Bog, zaista, voli one koji su pravični.” [1]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je zabranio vojsci ubijanje žena i dece,[2] već ih je upućivao da ne izdaju, da ne preteruju u ubijanju i da ne ubijaju novorođenčad.[3]

Takođe je rekao:

”Ko ubije štićenika, neće osetiti ni miris Raja, iako se njegov miris oseća na udaljenosti od četrdeset godina (hoda).”  [4]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je zabranio kažnjavanje vatrom.

Stavio je ubistvo kao drugi po redu od velikih greha,[5] čak upozorava i kaže: „Prvo zašta će se presuđivati među ljudima jeste (prolivena) krv (na ovom svetu).”[6]

Poslanik, mir nad njim, je podsticao na milost prema životinjama, i zabranio je da se povređuju, pa je rekao:

„Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila, pa je od gladi krepala i tako je ta žena dospela u Pakao. Čuvar je rekao – a to Bog najbolje zna: „Kada si je zatvorila nisi je hranila, nisi je pojila, a nisi je ni pustila da pojede što od zemaljskog bilja.””[7] 

Poslanik, mir nad njim, je takođe rekao:

Jednog čoveka u putu obuzela je žeđ, pa je našao bunar, sišao je u njega i napio se. Kada je izašao video je psa kako plazi jezik od žeđi, i jede mokru travu oko bunara, pa je rekao: „ Zaista je ovog psa obuzela žeđ, poput one koja je i mene bila stigla.” Pa siđe u bunar, napuni svoju cipelu vodom i napoji žednog psa i Bog mu je ukazao svoju blagodarnost i oprostio mu grehe. „Božiji Poslaniče” – upitali su prisutni – „A imamo li za životinje kakvu nagradu?” „Za sve živo ima nagrada.” – Reče on.”[8]

Osim toga, kada se životinja mora zaklati zbog jela, muslimanima je naređeno da koriste način koji prouzrokuje najmanje straha i boli kod životinje koja se kolje.  Poslanik, mir nad njim, je rekao:

„Bog je propisao u svemu lepo postupanje. I kada ubijate (životinje),  ubijajte na lep način. Kada koljete (životinje), koljite na lep način, dobro naoštrivši nož i što udobnije povalivši životinju koju koljete!”[9]

Prema ovim i drugim islamskim tekstovima, radnje koje prouzrokuju strah u srcima slabih građana, i koje prouzrokuju rušenje građevinskih objekata i poseda, bacanje bombi i nakaženje-distarzija nevinih ljudi, žena i dece; su sve zabranjene i odvratne radnje u očima islama i muslimana.

Islam je vera mira, milosti i oprosta, i većina muslimana nemaju nikakve veze sa nasilnim događajima koje pripisuju nekim muslimanima. Ako jedan čovek od muslimana počini terorizam, ta osoba je proglašena kršiteljem islamskog zakona.

Fusnote:

[1] Kur'an, poglavlje Proverena, odlomak 8.

[2]Hadis beleže Muslim, br. 1744; Buhari, br. 3015.

[3] Sahih Muslim, br. 1731; Tirmizi, br. 1408.

[4]Hadis beleži Buhari, br. 3166.

[5] Hadis beleži Buhari, br. 6781.

[6] Hadis beleži Buhari, br. 6533.

[7] Hadis beleži Buhari, br. 2365.

[8] Hadis beleži Buhari, br. 2466.

[9] Hadis beleži Muslim, br. 1955.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši