Home / Tekst / Strahote Sudnjeg dana

Strahote Sudnjeg dana

Sudnji dan će biti veoma strašan i žestok dan u kojem će stvorenja osećati ogroman strah i u kojem će nevernicima oči ostati preplašena i ukočene.

Vernicima će taj dan trajati kao period između podne i ikindije (period između dva namaza-molitve), a nevernicima i velikim grešnicima će trajati pedeset hiljada godina.

Ovo su neki ajeti (odlomci iz Kur'ana) i hadisi (reči poslanika Muhammeda) koji prikazuju prizore Sudnjeg dana:

  1. A kada se jednom u Rog puhne, pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se Smak sveta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti. (Kur'an, poglavlje El-Hakka, 13-16.)
  2. Kada Sunce sjaj izgubi, i kada zvezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu[1], i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune. (Kur'an, poglavlje Et-Tekvir, 1-6.)
  3. Kada se nebo rascepi, i kada zvezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju. (Kur'an, poglavlje El-Infitar, 1-4.)
  4. Kada se nebo rascepi i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti – i kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni, i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti – ti ćeš, o čoveče, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći. (Kur'an, poglavlje El-Inšikak, 1-6.)
  1. Kada se Događaj dogodi – događanje njegovo niko neće poricati – neke će poniziti, a neke uzvisiti; kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe, i postanu prašina razasuta, vas će tri vrste biti: oni srećni – ko su srećni?! i oni nesrećni – ko su nesrećni?! i oni prvi – uvek prvi! Oni će Allahu bliski biti. (Kur'an, poglavlje El-Vaki'a, 1-11.)
  2. Ibn Omer, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Ko želi da gleda Sudnji dan neka uči kur'anska poglavlja Et-Tekvir,El-Infitar i El-Inšikak.“[2]

 

Zamena Zemlje drugom Zemljom i nebesa drugim nebesima

Bog Uzvišeni kaže: Na Dan kada Zemlja bude zamenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog. Toga dana ćeš videti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati – da Allah kazni svakoga prema zasluzi – Allah će zaista brzo račun svoditi. (Kur'an, poglavlje Ibrahim, 48-51.)

I kaže: Onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti. (Kur'an, poglavlje El-Enbija, 104.)

Gde će biti ljudi kada se zemlja i nebesa zamene drugom zemljom i nebesima?

 Sevban, neka je Bog zadovoljan sa njim, oslobođeni rob Poslanika, mir nad njim, prenosi da je bio kod Poslanika kada mu je došao jedan jevrejski sveštenik i upitao: „Gde će biti ljudi kada se zemlja i nebesa zamene drugom zemljom i nebesima? Poslanik mu je odgovorio: ‘U tami, ispred mosta.'“ U drugoj verziji stoji: „Na Sirat ćupriji.[3][4]

Žestoka vrućina i strahota prilikom stajanja na Sudnjem danu

Uzvišeni Bog će sva stvorenja, nakon što ih oživi, okupiti na jednom mestu kako bi se izvršila presuda. Oni će biti goli, bosonogi, neobrezani. Sunce će se tog Dana približiti i znoj će biti visine sedamdeset lakata, a ljudi će se srazmerno svojim delima u njemu utapati.

Ebu Hurejre, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Allah Uzvišeni će Zemlju stisnuti, a desnicom će svojom nebesa smotati pa će reći: ‘Ja sam Gospodar, pa gde su zemaljski vladari?'“[5]

El-Mik dad b. El-Esved, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Na Sudnjem danu, Sunce će se približiti ljudima na udaljenost od jedne milje, i ljudi će se znojiti shodno svojim delima. Nekima će znoj dosezati do članaka, nekima do kolena, nekima do struka a neke će poput uzda zauzdati.“ El-Mikdad kaže: „Vidio sam Božijeg Poslanika, mir nad njim, kako svojom rukom pokazuje na usne.[6]

Ko će biti u hladu toga Dana?

 Ebu Hurejre, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Sedmorica će biti u Božijem hladu kad drugog hlada osim Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Bogu, čovek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoleli u ime Boga, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, čovek koga je pozvala ugledna i lepa žena, a on joj odgovorio da se boji Boga, čoveka koji je delio sadaku (milostinju) tako da desnica (desna ruka) ne zna šta je udelila levica (leva ruka), i čovek koji se iskreno seti Boga, pa mu oči zasuze.[7]

Ukbe b. Amir, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Svaki će čovek biti u hladovini svoje sadake (milostinje) koju je dao nekome, sve dok se ne okonča presuda.[8]

Dolazak Allaha Uzvišenog kako bi presudio robovima

Na Sudnjem danu će doći Uzvišeni Allah kako bi se izvršila presuda stvorenjima i Zemlja će tada biti obasjana, a stvorenja će biti ispunjena strahom zbog Njegove uzvišenosti i veličine.

Uzvišeni Bog kaže: …A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe Gospodar tvoj, a anđeli budu sve red do reda, i kad se tog Dana primakne Pakao; tada će se čovek setiti – a na šta mu je sećanje?! (Kur'an, poglavlje El-Fedžr, 21-23.)

I kaže: A kada se jednom u Rog dune, pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se Smak sveta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti – i anđeli će na krajevima njegovim stajati, a presto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati. (Kur'an, poglavlje El-Hakka, 13-18.)

Ebu Hurejre, neka je Bog zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao. „Nemojte mi davati prednost nad Musaom (Mojsijem)[9]. Ljudi će strašnim glasom biti usmrćeni, a i ja ću biti među njima. Kada se probudim videću Musaa kako se drži za jedan od stubova Arša. Ne znam da li je uopšte umro s ostalima, pa je pre mene proživljen ili je bio od onih koji su bili izuzeti toga.“[10]

 

Iz knjige: “Strahote Sudnjeg dana”, učenjak Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

izvor: islamhouse.com

 

Fusnote:

[1] Najbolje kamile, koje su u desetom mesecu trudnoće, će biti ostavljenje; one neće imati pastira, neće biti mužene, niti će biti hranjene. Iako su takve kamile bile najpoželjniji imetak, ljudi za njih neće uopšte mariti, jer će nastupiti strašni predznaci Sudnjeg dana koji će navestiti njegovu blizinu. Neki kažu da će tako biti kada se desi Sudnji dan: vlasnici kamila će gledati svoje kamile ali im neće više biti od koristi.

[2] Hadis, beleži ga Ahmed, br. 4806., i Tirmizi, br. 3333., a značenje hadisa je: Učeći ove sure čovek kao da vidi događaje koji će se dogoditi na Sudnjem danu.

[3](Most ispod koga je Pakao a preko kojeg ljudi moraju proći na Sudnjem danu da bi stigli do Raja, pa ko ga uspešno pređe, njegovo boravište će biti Raj a ko propadne njegovo boravište će biti Pakao).

[4] Hadis beleži Muslim, br. 315., i br. 2791., od Aiše, mir Božiji neka je sa njom.

[5] Hadis, beleži Buharija, br. 7382., i Muslim, br. 2787.

[6] Hadis, beleži Muslim, br. 2864.

[7] Hadis, beleži Buharija, br. 660., i Muslim, br. 1031.

[8] Hadis, beleži ga Ahmed, br. 17333., i Ibn Huzejme, 2431.

[9] Tj. Nemojte me smatrati boljim umanjujući time vrednost drugih poslanika.

[10] Hadis, beleži ga Buharija, br. 2411., i Muslim, br. 2373.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši