Home / Tekst / Šta Islam kaže o Bibliji?

Šta Islam kaže o Bibliji?

 Muslimani veruju u sve svete spise ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On.) poslao je Poslanika kao upozorenje svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi.) prenešeni su od Ibrahima, Tevrat (Tora.) od Mojsija, Zabur (Psalmi.) od Davida i Indžil (Jevanđelјa.) od strane Isusa (mir i blagoslov Allahov nad svima njima.). Konačno, Allah je poslao Muhammeda (mir nad njim.) kao pečat svih Poslanika, a Kur'an kao smernicu za čitavo čovečanstvo, bez obzira na vreme i lokaciju.

 „..a ti, zaista, primaš Kur’an od Mudrog i Sveznajućeg“ (Kur’an 27:6.)

 U Studiji urađenoj od strane bivših hrišćana objavlјenoj na www.islamtomorrow.com, došli su do zaklјučka da su: „Oboje, Biblija i Kur'an došli do nas od Svemogućeg Boga, zatim putem Nјegovog anđela Gavrila i onda do Poslanika (neka je mir nad svima njima.). Međutim, kada se razmotre sledeći koraci (tj. pitanje da li su ih lјudi verno preneli drugima kao i budućim generacijama.) dolazimo do saznanja da je Allah na taj način sačuvao samo svoju poslednju i finalnu Objavu, Objavu za sva vremena. I Nјemu zasigurno nisu potrebni lјudi da bi to postigao.“ Kaže Uzvišeni:

Mi, uistinu, Kur’an objavlјujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdeti!“ (Kur’an 15:9.)

 Slavni Kur'an je „Kriterijum“ i „Rastavlјač istine od neistine“ svih prethodnih spisa.

A tebi objavlјujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige pre nje objavlјene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavlјuje i ne povodi se za prohtevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah hteo, On bi vas sledbenicima jedne vere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natečite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavestiti“ (Kur’an 5:48.).

 Poslanik Muhamed (mir nad njim.), rekao je: „Ukoliko budete pitali sledbenike Knjige (o njihovoj veri.) – u slučaju ako je to potrebno – onda razmotrite šta se slaže sa Allahovom knjigom (tj. šta se ne suprostavlja Kur'anu) prihvatite to, a šta god je u suprotnosti sa Allahovom knjigom, to ne prihvatajte.“

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši