Home / Tekst / Šta Islam kaže o Bibliji?

Šta Islam kaže o Bibliji?

 Muslimani veruju u sve svete spise ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On.) poslao je Poslanika kao upozorenje svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi.) prenešeni su od Ibrahima, Tevrat (Tora.) od Mojsija, Zabur (Psalmi.) od Davida i Indžil (Jevanđelјa.) od strane Isusa (mir i blagoslov Allahov nad svima njima.). Konačno, Allah je poslao Muhammeda (mir nad njim.) kao pečat svih Poslanika, a Kur'an kao smernicu za čitavo čovečanstvo, bez obzira na vreme i lokaciju.

 „..a ti, zaista, primaš Kur’an od Mudrog i Sveznajućeg“ (Kur’an 27:6.)

 U Studiji urađenoj od strane bivših hrišćana objavlјenoj na www.islamtomorrow.com, došli su do zaklјučka da su: „Oboje, Biblija i Kur'an došli do nas od Svemogućeg Boga, zatim putem Nјegovog anđela Gavrila i onda do Poslanika (neka je mir nad svima njima.). Međutim, kada se razmotre sledeći koraci (tj. pitanje da li su ih lјudi verno preneli drugima kao i budućim generacijama.) dolazimo do saznanja da je Allah na taj način sačuvao samo svoju poslednju i finalnu Objavu, Objavu za sva vremena. I Nјemu zasigurno nisu potrebni lјudi da bi to postigao.“ Kaže Uzvišeni:

Mi, uistinu, Kur’an objavlјujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdeti!“ (Kur’an 15:9.)

 Slavni Kur'an je „Kriterijum“ i „Rastavlјač istine od neistine“ svih prethodnih spisa.

A tebi objavlјujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige pre nje objavlјene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavlјuje i ne povodi se za prohtevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah hteo, On bi vas sledbenicima jedne vere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natečite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavestiti“ (Kur’an 5:48.).

 Poslanik Muhamed (mir nad njim.), rekao je: „Ukoliko budete pitali sledbenike Knjige (o njihovoj veri.) – u slučaju ako je to potrebno – onda razmotrite šta se slaže sa Allahovom knjigom (tj. šta se ne suprostavlja Kur'anu) prihvatite to, a šta god je u suprotnosti sa Allahovom knjigom, to ne prihvatajte.“

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši