Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Kako postupiti prema siročadima?

Kako postupiti prema siročadima?

            Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini kao i to da im se pruži ruka pomoći. Uzvišeni kaže: I siroče ne ucvili. (Kur'an, poglavlje Ed-Duha, 9.)

            Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ja i onaj koji vodi brigu o siročetu ćemo u Raju biti (blizu) kao ova dva prsta.“[1] , pa je pokazao svoja dva prsta spojena.

            Poslanik, mir nad njim, je upozorio da je jedenje imetka siročeta jedan od velikih greha, kazavši: „Klonite se sedam upropašćujućih greha.“ Prisutni su upitali: „Koji su to gresi?“ On je odgovorio: „Širk (mnogoboštvo), bavljenje sihrom (vradžbinom), bespravno ubijanje, kamata, jedenje imetka siročeta, bežanje sa bojnog polja i potvora čestitih vernica.“[2]

            Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ko muslimansko siroče uzme da hrani sve dok se ne osamostali, Raj mu je zagarantovan.“[3]

            Jednom prilikom došao je neki čovek Poslaniku, mir nad njim, žaleći se na okrutnost u svome srcu, pa ga je Poslanik, mir nad njim, upitao: „Želiš da ti srce bude blago i da postigneš ono što ti je potrebno? Onda budi blag prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga onom hranom koju ti jedeš. Tako će ti srce postati blago i postići ćeš šta želiš.“[4]

 

Iz knjige: “Muhammed Božiji Poslanik.”

 

Fusnote:

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 4892., i Tirmizi, br. 1841.

[2] Hadis, beleži Buhari, br. 2560., i Muslim, br. 129.

[3] Hadis, beleži Ahmed, br. 18252.

[4] Hadis, prenosi Taberani, br. 10173.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši