Home / Tekst / Naš Stvoritelj / Istinski Bog

Istinski Bog

Jedan i Jedini istinski Bog, Allah (1), apsolutno nema rivala i On je svakako nezavistan i dovoljan samom sebi. Njemu ne trebaju nikakvi partneri. Dakle, čovek ne sme da rizikuje i veruje da Bog deli Njegovo božanstvo s nekim. Svakako, ovo je bogohulništvo, koje će samo otvoriti put ka Paklu svakom onom ko to bogohulništvo podržava. Sledeći kur'anski ajeti (odlomci) rasvetljavaju prirodu Uzvišenog, kao Jednog i Jedinog Istinskog Boga, koji je potpuno lišen bilo kakvih partnera:

“On je Allah (Bog) nema drugog Boga osim Njega, On je poznavalac vidljivog i nevidljivog sveta, On je Milostiv, Samilostan. (Kur'an, Progonstvo, 22 )

“On je Allah-nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakoga obezbeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim. (Kur'an, Progonstvo, 23)

“On je Allah Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najlepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni, Mudri. (Kur'an, Progonstvo, 24)

“A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali: “Gde su vam božanstva vaša koje ste bogovima držali?” (Kur'an, Al-An'am, 22)

“On zna i nevidljivi i vidljivi svet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!” (Kur'an, Vernici, 92)

Svako razumno ljudsko biće koje iskreno priznaje jedinstvene Božije atribute, koji su svakako Božanski i istinski Njegovi, neće Mu pridruživati nikakve partnere. Allah (Bog), Jedan i Jedini Istinski Bog, jeste, zapravo, i jedini postojeći Bog u Svemiru. On je Večan, Iskonski, Milostiv, Blagonaklon, Sveprisutan, Svemoguć, Silan i Nezavistan. On daje život, Tvorac je nebesa i Zemlje, i svega između njih. On je Rukovodilac svim stvarima. On je Svevišnji, On je Strpljiv i Najbolji Kovač Planova. On je brz u odmazdi, ali prašta i milostiv je. On je Uzvišen, Mudar, Oslobođen svih potreba i vredan svake hvale. On je Gospodar Prestola Časnog. Njemu pripada i Kraj i Početak. On je iznad vremena i prostora; zato Ga nikakva vizija ne može doseći.


1.Allah je arapska reč za „jedinog istinskog Boga Koji se obožava“ i nije nikakav naziv za nekog posebnog Boga muslimana. Allah je Jedini Koji ima pravo da se obožava i On je Slavljeni Stvoritelj svemira.  Arapski hrišćani takođe za Boga koriste izraz Allah, slično je i na hebrejskom – Eloh. (op.prev)


Odlomak iz knjige “Konačno rešenje Trojstva”

http://newdev.islamhouse.com/sr/books/887461/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši