Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Kakav treba da bude odnos novog muslimana prema roditeljima nemuslimanima

Kakav treba da bude odnos novog muslimana prema roditeljima nemuslimanima

Pitanje: Jedna devojka je nedavno prihvatila Islam. Njeni roditelji su hrišćani. Oni traže od nje da sa njima ide u crkvu. Ako odbije, imaće porodičnih problema. Može li ići sa njima u crkvu, samo da ne bi narušila dobre odnose sa roditeljima?

Odgovor: Islam naređuje muslimanima da budu veoma poslušni i pažljivi prema roditeljima, ma koje vere bili. Dobročinstvo prema roditeljima je jedna od temeljnih islamskih naredbi. Časni Kur'an kaže:

Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se rečima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su me, kad sam bio dete, negovali!” (Kur'an, poglavlje Noćno putovanje, odlomci 23-24)

Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. (Kur'an, poglavlje Lokman, odlomak 14)

Međutim:

A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svetu, velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se posle vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti. (Kur'an, poglavlje Lokman, odlomak 15)

Božije pravo je iznad svačijeg drugog. Zato je zabranjeno posećivati mesta gde se obožava nešto mimo Boga, pa makar rizikovali da narušimo dobre odnose sa roditeljima. Uzvišeni Bog kaže:

Mi smo svakog čoveka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavestiti. (Kur'an, poglavlje Pauk, odlomak 8)

U citiranim odlomcima, Bog naređuje pokornost i dobročinstvo prema roditeljima, bez obzira da li su muslimani ili ne. Takođe, zabranjuje se pokornost njima ukoliko se time čini nasilje prema Božijim naredbama i naredbama Njegovog Poslanika, mir nad njim.

Na primer, ukoliko vam roditelji naređuju da obožavate bilo šta osim Boga, ne smete ih poslušati. Jer, najveći greh koji postoji je pripisivanje Bogu druga. Ova zabrana obuhvata i posetu mestima na kojima se obožava bilo šta osim Boga. Međutim, treba imati na umu da novi muslimani moraju uložiti dodatni napor da svoje roditelje upoznaju sa Islamom. Takođe, ne smeju se razočarati ukoliko roditeljima teško ide prihvatanje te “nove” religije. Moraju im biti pokorni i da nikako ne kidaju rodbinske veze. Jedino što moraju da izbegavaju je činjenje greha i pripisivanje Bogu druga.

Posebno novi muslimani trebaju da obrate pažnju na Božije naredbe u Kur'anu i naredbe Poslanika Muhammeda u Hadisima, mir nad njim, o dobročinstvu prema roditeljima. Ne smeju da budu arogantni prema njima, nego ponizni. Moraju im govoriti samo lepe reči i biti im stalno na usluzi. Ponekad je samo to dovoljno da oni shvate lepotu Islama i prihvate ga, jer jedino je Islam, od svih religija, poklonio toliku pažnju roditeljima.


dr. Zakir Naik

Izvor: islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši