Home / Biblija / Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga
1

Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga

Kada se suočio sa opozicijom višeg autoriteta, Petar je rekao:

„A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: Većina se treba Bogu pokoravati negoli lјudima. Bog otaca naših podiže Isusa..“ (Dela Apostolska, 5:29-30)

Isusovi sledbenici su se molili Bogu baš onako kako ih je to Isus naučio. „Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje; da bude volјa Tvoja i na zemlјi kao na nebu.“ (Luka, 11:2) Smatrali su Isusa Božijim slugom.

„Jednodušno podigoše glas ka Bogu i rekoše: Gospode Bože, Ti koji si stvorio nebo i zemlјu  i more i sve što je u njima.“ (Dela Apostolska, 4:24)

„Tvog svetog slugu Isusa, koga si pomazao.“ (Dela Apostolska, 4:27)

„I pružaj ruku svoju na iscelјivanje i da znači i čudesa budu imenom svetog sluge Tvog Isusa.“ (Dela Apostolska, 4:30)[1]

Kur'an govori da je Isus kazao:

„Ja sam Božiji rob“- on reče – „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti.“ (Kur'an, 19:30)

 

Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga

„Gle, sluga moj, koga sam izabrao, lјubazni moj, koji je po volјi duše moje: metnuću duh svoj na Nјega, i sud neznabošcima javiće.“ (Matej, 12:18) Sa obzirom da je Isus Božiji sluga, on ne može biti i Bog.

Biblija nam govori da Isus nije ništa mogao da uradi svojom volјom

„A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem: sin ne može ništa činiti sam od sebe nego šta vidi da Otac čini; jer šta On čini ono i sin čini onako.“ (Jovan, 5:19)

„Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volјe svoje nego volјu Oca koje me je poslao.“ (Jovan, 5:30)

[1] Citati preuzeti iz engleskog prevoda Biblije.

Autor: Adenino Otari

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …