Home / Tekst / Šta islam kaže o Sudnjem danu?

Šta islam kaže o Sudnjem danu?

Muslimani veruju da je ovaj život samo pripremni izlet za onaj (život nakon smrti) život.

Ovaj (ovosvecki – dunjalučki) život je ispit, za svakog pojedinca, za život posle smrti.

Ovaj dan (Sudnji dan) će doći kada nestane celog univerzuma, i mrtvi će biti proživljeni da polažu račune pred Bogom. Ovaj dan će biti početak života koji nikad neće završiti. To je taj Sudnji dan.

Svi ljudi će naći nagradu od Boga, na osnovu svojih verovanja i dela. Oni koji su umrli verujući da „nema boga osim Boga Jedinoga i da je Muhammed Božiji poslanik” i bili su muslimani, naći će svoju nagradu i ući će u Raj zauvek. Kao što je Uzvišeni Bog rekao:

„A oni koji budu verovali i dobra dela činili – oni će stanovnici Raja biti i u njemu će večno boraviti.” [1]

A oni koji umru ne verujući da „nema boga osim Boga Jedinoga i da je Muhammed Božiji poslanik” i nisu bili muslimani, izgubiće Raj zauvek, i ući će u paklenu vatru.

Uzvišeni Bog kaže:

„A onaj ko želi neku drugu veru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svetu nastradati.” I kaže:

„Ni od jednog nevernika koji umre kao nevernik zaista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga sveta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći.” [2]

Neko se može upitati: „Mislim da je islam dobra vera, ali ako ja primim islam moja porodica, prijatelji i drugi ljudi će me maltretirati i ismejavati. Pa ako ne primim islam, mogu li da uđem u Raj i da se spasim paklene vatre?”

Odgovor nalazimo u prethodnom odlomku u kom Uzvišeni Bog kaže: („A onaj ko želi neku drugu veru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svetu nastradati.”).

Nakon što je Bog poslao svog poslanika Muhammeda, mir nad njim, da poziva ljude u islam, neće prihvatiti ni od koga da pripada drugoj veri osim islamu.

Bog je naš Stvoritelj i naš Gospodar. Stvorio nam je sve što je na zemlji. Sve blagodati i dobra koja imamo su od Njega Uzvišenog. I nakon svega ovoga, kada osoba odbije da veruje u Boga, Njegovog poslanika Muhammeda, mir nad njim, i Njegovu veru islam, pravedno je da bude kažnjen na onom svetu.

Ustvari, glavni cilj našeg stvaranja je obožavanje Boga Jedinog, i pokoravanje Njemu, kao što je Uzvišeni rekao u Kur'anu: ”Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” [3]

Ovaj život koji danas živimo je kratak život, i nevernici će na Sudnjem danu misliti da je život koji su živeli na zemlji trajao dan, ili deo dana. Uzvišeni Bog kaže:

„A koliko ste godina na Zemlji proveli?”- Upitaće On. „Proveli smo dan ili samo deo dana”- odgovoriće – „pitaj one koji su brojali.” „Pa da, kratko ste proveli”- reći će On – „da ste samo znali! Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?” I neka je uzvišen Bog, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!”[4]

Zaista je život na onom svetu pravi život. Nije samo duševni, nego i telesni život. Živećemo tamo sa našim dušama i telima.

U poređenju ovog života sa onim (život posle smrti), Muhammed, mir nad njim, je rekao:

”Boga mi, ovaj svet je u odnosu na budući svet samo kao kad neko od vas stavi svoj kažiprst u more – neka pogleda s čime se taj prst vrati!” [5]

I tako vrednost ovog života, u poređenju sa onim, je samo nekoliko kapljica vode u odnosu na more.

– Kako neko može postati musliman?

Samim tim što neko, verujući, kaže: „Nema boga osim Boga Jedinoga i Muhammed je Božiji poslanik” prelazi na islam i postaje musliman. Prvi deo ove rečenice znači (da nema istinitog boga osim Boga, i niko nema pravo da obožava nekog ili nešto drugo osim Njega; i da Bog nema saveznika – druga niti sina.) Da bi osoba bila musliman potrebno je takođe:

– Da veruje da je Kur'an doslovno, objavljeni Božiji govor.

– Da veruje u Sudnji dan (dan proživljenja), da je istina i da će doći kao što je Uzvišeni Bog obećao u Kur'anu.

– Da bude zadovoljan islamom kao verom.

– Da prihvati islam kao veru – da ne obožava ništa niti ikog drugog osim Boga.

Božiji Poslanik, mir nad njim,  je rekao:

”Bog se raduje pokajanju Svoga roba više nego neko od vas koji nađe svoju kamilu nakon što ju je bio izgubio u pustinji.”[6]

[1] Kur'an, poglavlje El-Bekara, odlomak 82.

[2] Kur'an, poglavlje Imranova porodica, odlomak 85 i 91.

[3] Kur'an, poglavlje Ez-Zarijat, odlomak 56.

[4] Kur'an, poglavlje Vernici, odlomak 112-116.

[5] Hadis beleže Muslim i Ahmed.

[6] Hadis beleži Buhari, br. 6309.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši