Home / Tekst / Analiza religija / Reinkarnacija duše – stav Islama o tome

Reinkarnacija duše – stav Islama o tome

Značenje reinkarnacije duše:

To je uverenje da duše prelaze iz tela posle smrti u druga tela da bi se u njima nastanila. Ako čovek bude loš, njegova duša prelazi u telo neke životinje i to je kazna za njega, a ako je bio dobar, njegova duša prelazi u drugog čoveka i tako ove duše nastavljaju da prelaze iz jednih tela u druga do beskonačnosti.

Stav islama po pitanju reinkarnacije duše

Onaj ko razmotri verovanje u reinkarnaciju duša, shvatiće da je u kontradikciji sa verozakonima nebeskih religija. To može da se zaključi kroz nekoliko stanovišta:

  • Duša je iz domena skrivenog sveta i tajna od tajni Uzvišenog Allaha o čemu je znanje Uzvišeni Allah ostavio za Sebe i jedino On zna istinu o njoj.

Kaže Uzvišeni:

“Pitaju te o duši. Reci: ‘Duša je nešto što – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.” (Kur'an, poglavlje Noćno putovanje, odlomak 85.)

  • Pitanja skrivenog sveta, kao i duše jedino je moguće da znamo putem Božanske objave koju je Allah spuštao Svojim poslanicima i verovesnicima, a gde je verodostojan dokaz za ovo izmišljeno praznoverje?
  • Stvarni ovosvetski život i znanstvena načela potvrđuju ništavnost ovog praznoverja, jer savremena nauka nije razotkrila bilo kakvu pojavu koja dokazuje reinkarnaciju duše i njihovog nastanjivanja u stvorenja, a tajne smrti, zagrobni svet i pitanje groba niko nije u mogućnosti da razotkrije ili pronikne u njih. Sve navedeno potvrđuje da je duša pitanje skrivenog sveta i da čovek nije u mogućnosti, ni putem eksperimenta niti posmatranjem, da spozna tajne i činjenice o njoj.

 

Iz knjige: “Šta bi svaki musliman trebao da zna”

izvor: islamhouse.com/sr

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši