Home / Tekst / Opis Pakla i njegovih strahota

Opis Pakla i njegovih strahota

Opisujući Pakao učenjak El-Gazali, Bog mu se smilovao, kaže: “Hej ti čoveče koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u rečima Uzvišenog poručuje da će Pakao za sve odredište biti:

I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se greha klonili spasiti, a nevernike ćemo da u njemu na kolenima kleče ostaviti. (Kur'an, Marija, 71-72)

Sigurno ćeš i ti do njega stići, a u pitanju je da li ćeš se spasiti. Zato u srcu dobro razmisli o strahotama odredišta, jer, možda ćeš da počneš da se spremaš kako ćeš se od njega da se spasiš?! Zamisli samo kako će ljudi izgledati, na Sudnjem danu nakon što su proneverili ono što su proneverili. Zamisli da će, dok u strahu i nesreći budu stajali, iščekujući šta će se dalje desiti i hoće li se ko za njih zauzeti, grešnike tama u tri pramena razdvojena obuzeti i prema njima se rasplamsala vatra pomoliti. Zamisli samo prizor, kada će od straha, svi ljudi na kolenima klečiti, da će čak i nevini od zlog svršetka zazirati! Zamisli samo kakav će strah biti, kada se pomoli neko od Zebanija (anđela kazne) i upita: ‘Gde je taj i taj, koji se na ovovm svetu previše nadao, sve odgađao i koji je ceo svoj život u nedelima proveo?! Zamisli samo kako će strašno biti, kada ga gvozdenim maljevima počnu udarati, zastrašujućom kaznom mu pretiti, u žestoku patnju ga voditi i strmoglavačke ga na dno Pakla bacati, rekavši mu:

Okušaj, pa ti si, uistinu, ‘moćni i ‘poštovani’. (Kur'an, Dim, 49)

Zamisli samo kako će im biti kada se u tesnu kuću sa svih strana nakrcaju, kuću sa mračnim prolazima, zastrašujućim nesrećama, kuću u kojoj će večno zarobljenici ostati, ispod koje će se vatra razbuktavati, u kojoj će im piće ključala voda biti, a Pakao staništem postati, kuću u kojoj će ih Zebanije železnim maljevima po glavi udarati i gde će se u paklenoj provaliji okupljati! U njoj će smrt priželjkivati, okovi im se nikada neće skidati, noge će im se za kosu vezati, lica će im od greha pocrneti. Dozivaće se iz svojih boravišta i na sve strane će kukati i pomagati: ‘O Malik, pretnja se na nama obistinila! O Malik, kože su nam se ispekle! O Malik, izvedi nas odavde, nikada više nećemo da činimo ono što smo činili!’ Na to će im Zebanije odgovoriti: ‘Daleko od toga da ćete više ikada mira imati! Nema vam izlaska iz kuće poniženja! Ostanite u njoj prezreni i ništa ne govorite! I kada bi iz nje izašli, opet bi isto, kao i ranije, ono što vam je bilo zabranjeno činili.’ Tada će svaku nadu izgubiti i, zato što su u grešenju prema Bogu preterali, zažaliti. Ali, od kazne ih neće spasiti kajanje, niti će im pomoći žaljenje, nego će se, poraženi, strmoglaviti i vatra će ih sa svih strana okružiti; iznad, ispod, sa desne i sa leve njihove strane, pa će se u vatri gušiti. Ona će im biti i hrana, i piće, i odeća i postelja. Kuda god se okrenu, čekaće ih gomile vatre, košulje od katrana, železni maljevi i teški lanci. Tako će pomagati u teskobi, krhati se po ponorima i biti udarani do besvesti. Goreće i ključaće na vatri, kao što ključaju lonci, kukaće i cviliće, i svaki put kada zamole propast, na njihove će se glave odozgo sručiti ključala voda, od koje će im se topiti trbusi njihovi i kože njihove. Biće udarani gvozdenim maljevima kojima će im se razbijati čela njihova, pa će na usta gnoj povraćati, a od žeđi će im jetre pucati. Niz obraze će im se zenice prolivati, a sa jagodica lica meso će im otpadati, tako da će smrt prizivati, ali im neće biti dato da umru.”

Dubina Pakla i žestina njegove vatre

Od Utbe b. Gazvana se prenosi da je Verovesnik, neka je nad njim spas i mir, rekao: “Sa ivice Pakla će se baciti ogroman kamen i kroz njega će propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.”

Od Ebu Hurejre, neka je Bog zadovoljan sa njim, se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Božijeg Poslanika, neka je mir nad njim, kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Verovesnik, neka je mir nad njim, rekao: ‘Znate li šta je ovo?’ – Pa smo rekli da Bog i Njegov Poslanik, neka je mir nad njim, najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Bog u Pakao poslao pre sedamdeset godina, i upravo je sada završio na njegovom dnu.'”

Pakao ima sedam vrata, kao što se kaže u rečima Uzvišenog Boga:

On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (Kur'an, El-Hidžr, 43)

Neki smatraju da se pod izrazom “kapije” misli na sedam katova Pakla.

Od Abdullaha b. Mes'uda, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi reči Uzvišenog:

…čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur'an, El-Bekare, 24)

Rekao: “Da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Bog na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevernike.” U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Božiji Poslanik, neka je mir nad njim, rekao: “U Pakao će se neprestano ubacivati, a on će celo vreme govoriti: ‘Ima li još?’ Sve dok na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalima i ne savije ga, kada će on (tj.Pakao) reći: “Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!”

Od Ibn Mes'uda, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je u vezi reči Uzvišenog:

On će kao kule bacati iskre. (Kur'an, Poslani, 32)

Rekao: “Ja ne kažem da će one biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je Božiji Poslanik, neka je mir nad njim, rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovek, ima samo jedan deo vreline od sedamdeset delova koliko ih ima paklena vatra.” Na to su upitali: “Božiji Poslanič, tako nam Boga i on je dovoljan.” – Pa je dodao: “Ona je od ove (ovosvetske) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih delova je poput njene vrućine.”

Hrana stanovnika Pakla

Uzvišeni Bog kaže:

Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. (Kur'an, Teška nevolja, 6-7) Pomenuto trnje je toliko odvratno da ga, ni kada su najgladnije, neće ni životinje koje pasu travu.

Biće kod Nas dosta okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. (Kur'an, Umotani, 12-13).

U vezi reči Uzvišenog: … i jela koje u grlu zastaje, Ibn Abbas, Bog bio zadovoljan njime, je rekao da se pod time misli na trnje koje, kada se pođe da proguta, zastane u grlu, pa ne može ni napred ni nazad da se protera.

Tada ćete vi, o zabludeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njim ćete trbuhe puniti, pa zatim na to, vodu ključalu piti poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svetu biti gošćenje njihovo. (Kur'an, Događaj, 51-56)

A u opisu drva zekkum Uzvišeni kaže:

To je drvo koje će usred Pakla rasti; plod će mu poput glava đavolskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmešati, a potom će se, sigurno, opet u Pakao vratiti. (Kur'an, Redovi, 64-68)

Od Ibn Abbasa, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je Verovesnik, neka je nad njim spas i mir, proučio sledeći kur'anski odlomak:

Bojte se Boga onako kako se treba bojati i umirite samo kao Muslimani! (Kur'an, Imranova porodica, 102), i rekao: “Kada bi samo jedna kap od (paklenog) zekkum drveta kanula na ovaj svet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog sveta. Kako li će tek onome kome će on hrana biti?!”

Uzvišeni Bog je rekao:

Zato on danas ovde nema prisna prijatelja, ni druga jela osim smrdljive kapljevine. (Kur'an, Čas neizbežni, 35-36)

Ibn Abbas kaže da se misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz njihovih tela.

To što se na jednom mestu u rečima Uzvišenog Boga kaže da će njihova hrana biti: …samo trnje. (Kur'an, Teška nevolja, 6), na drugom mestu: …zekkum drvo. (Kur'an, Događaj, 52), na trećem mestu: Oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do vatru. (Kur'an, El-Bekare, 174) može se razumeti da će im to sve biti hrana, ili da će hrana u zavisnosti od vrste kazne biti različita, tj. da će jedni jesti samo trnje, drugi zekkum drvo, treći vatru, odnosno da će svaka vrsta stanovnika Pakla imati svoju hranu.

Piće stanovnika Pakla

Uzvišeni Bog kaže:

I on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučiće se da je proguta, ali je nikako neće moći progutati i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umreti; njega će teška patnja čekati. (Kur'an, poglavlje Avram, 16-17) tj. biće pojen gnojem koji će mu iz tela cureti i koji će neprijatno zaudarati, pa ga zbog pokvarenosti i gustoće neće moći da to probavi.

Uzavrelom vodom će se pojiti koja će im creva kidati. (Kur'an, poglavlje Muhammed, 15).

Od ove uzavrele vode na vatri paklenoj, topiće se ono što je u stomacima njihovim, izlaziće im creva i raspadaće se koža, kao što stoji u rečima Uzvišenog:

Od nje će se istopiti ono što je u stomacima njihovim, i koža, a gvozdenim maljevima biće mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, biće u nju vraćeni: “Iskusite patnju u užarenoj vatri!” (Kur'an, poglavlje Hodočaće, 20-22)

…a ako zamole pomoć, pomoći će im se tečnošću poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (Kur'an, poglavlje Pećina, 29)

Odeća stanovnika Pakla

Uzvišeni Bog kaže:

Toga Dana ćeš videti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će im lica njihova obavijati. (Kur'an, poglavlje Avram, 49-50)

Reči Uzvišenog: … košulje će im od katrana biti znače da će im odeća biti od katrana koji će pržiti njihove kože, tako da će i one izgoreti i pocrniti kao košulje od katrana. Ovde je uzet katran zato što je u dodiru sa vatrom brzo zapaljiv, što ima neprijatan miris i ružnu boju. Za katran se kaže da su njime odavnina mazali šugom zaraženu kamilu. U tom smislu se od Ebu Malika el-Eš'arija prenosi da je Božiji Poslanik, neka je nad njim spas i mir, rekao: “Ako se narikača za mrtvakom pre smrti ne pokaje, na Sudnjem danu će biti proživljena u košulji od katrana i u oklopu od šugave kože.”

Uzvišeni Bog, nadalje, kaže:

Onima koji ne budu verovali biće odela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove nalivana. (Kur'an, poglavlje Hodočašće, 19), tj. biće im odela skrojena prema veličini, jer se odelo kroji prema veličini onoga kome je namenjeno. Ima mišljenja da se pod tim podrazumeva od bakra koji se rastopio pa postao kao vatra. Međutim, ispravno je verovati onako kako je rečeno u kur'anskom tekstu.

Od Semure b. DŽunduba, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je Verovesnik, neka je nad njim spas i mir, rekao: “Neke od njih vatra će obuzeti do kolena, neke do pojasa, neke do vrata, a neke do ključne kosti.”

Od Ibn ‘Abbasa, Bog bio zadovoljan njime, se prenosi da je Božiji Poslanik, neka je nad njim spas i mir, rekao: “Od svih stanovnika Pakla najblaža kazna će biti Ebu Talibu . Obuzimaće ga vatra do članaka i od nje će mu ključati mozak.”

Postelja stanovnika Pakla

Uzvišeni Bog kaže:

U Paklu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. (Kur'an, poglavlje Bedemi, 41) tj. postelja će im biti od vatre pokrivači od vatre, neka nas Bog od nje sačuva.

Nad njima će biti naslage od vatre, a i ispod njih naslage. (Kur'an, poglavlje Skupovi, 16) tj. pokrivači, postelja i krovovi od vatre. Izraz “hladovi” ovde je upotrebljen u ironičnom značenju, jer hladovina štiti od vrućine, za razliku od ove njihove koja će ih pržiti, kao što na drugom mestu stoji u rečima Uzvišenog:

Idite prema onome što ste neistinom smatrali – idite prema dimu u tri pramena razdvojenom. (Kur'an, poglavlje Poslani, 29-30)

Veličina – obim tela stanovnika Pakla i odvratnost njihovog izgleda

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim, rekao: “Između plećki nevernika biće tri dana hoda za brzog jahača” Od njega se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, takođe, rekao: “Kutnjak nevernika je kao (brdo) Uhud, a bora na koži (tolika da bi trebalo) tri dana hoda (da se pređe).”

El-Hafiz el-Munziri je rekao: “I u ovom narodu će biti pojedinaca koji će u Paklu biti ogromni kao što su ogromni i nevernici.”

Ibn Madže, El-Hakim i neki drugi, navode hadis koji prenosi Abdullah b. Kajs u kome stoji: “Jedne noći sam bio kod Ebu Burejde kada je kod nas došao El-Haris b. Ukajš, Bog bio zadovoljan njime, pa nam je te noći El- Haris ispričao da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Zahvaljujući mojem zauzimanju u Raj će od mojih sledbenika ući više (ljudi) nego što ih ima u Mudaru. Među mojim sledbenicima biće i onih koji će radi Vatre toliko narasti da će zauzeti jedan od njenih uglova.”

Opis još nekih vrsta kazni

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Na Sudnjem danu će se prići čoveku koji je na ovom svetu najviše uživao a biće od stanovnika vatre, pa će se samo jednom staviti u vatru i upitati: ‘Čoveče, jesi li ikada video kakvo dobro? Jesi li ikada osetio kakvo uživanje?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Boga, Gospodaru!’ Zatim će se prići jednom od stanovnika Raja koji je na ovom svetu bio najnesretniji čovek, pa će mu se dati da samo jednom oproba Raj i upitati: ‘Čoveče, jesi li ikada video kakvu bedu? Jesi li ikada osetio nestašicu?’ – pa će odgovoriti: ‘Nisam, tako mi Boga! Nikada nisam osetio poteškoću, niti sam je kada video.”

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Nema nikoga ko ima riznicu blaga, pa na nju ne daje zekat, a da mu se ona na Sudnjem danu neće pretvoriti u ćelavog junaka koji svojim vilicama gricka dva zrna grožđica i koji će mu reći: ‘Ja sam tvoj imetak. Ja sam tvoja riznica.’ U drugoj verziji još stoji: “pa će od njega početi bežati, a ovaj ga goniti i od njega se braniti, a ovaj ga svojom rukom založiti i savladati i to mu o vrat obesiti.”, a zatim je proučio ovaj odlomak:

Neka oni koji škrtare u onom što im Bog iz obilja Svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obešeno ono čime su škrtari. (Kur'an, poglavlje Imranova porodica, 180)

Od Nu'mana b. Bešira se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim, rekao: “Od svih stanovnika Pakla najblaža kazna će biti čoveku ispod čijih peta će goreti dve žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suvom granju ključa kotao.”

Od el-Hasana el-Basrija se prenosi da je u vezi reči Uzvišenog:

Kad im se kože ispeku, zamenićemo im ih drugim kožama da osete pravu patnju.” (Kur'an, poglavlje En-Nisa’, 56), rekao: “Vatra će ih svaki dan sagoreti po sedamdeset hiljada puta, i svaki put će kada sagore, biti rečeno: “Vratite se ponovo kao što ste bile!” – pa će se vratiti.”

Kažnjavanje stanovnika Pakla u moralno – psihičkom smislu

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to da će stanovnike Pakla pre ulaska u vatru anđeo; ućutkivati, kao što stoji u rečima Uzvišenog Boga:

Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje”Jeste, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao “- odgovoriće -, “ali mi smo poricali i govorili: ‘Bog nije objavio ništa.” (Kur'an, Vlast, 8-9)

U ovu vrstu kažnjavanja spada i to što će jedni druge proklinjati i vređati, kao što stoji u rečima Uzvišenog:

I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u neverovanju poveo. (Kur'an, poglavlje Bedemi, 38)

Zatim i to što će se tlačitelji odreći od potlačenih, pa će im potlačeni, kao što kaže Uzvišeni, reći:

“Da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se i oni nas odrekli!” Eto, tako će Bog njima dela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti.” (Kur'an, El-Bekare, poglavlje 167)

U njihov moralni poraz i svojevrsnu kaznu spada i to što će da vide da će vernici koje su na ovom svetu vređali, ponižavali i ruglu izlagali, zaslužiti Božije zadovoljstvo i nagradu, te spas od Božije srdžbe i gneva kojima su oni izvrgnuti, kao što stoji u rečima Uzvišenog:

I govoriće: “Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismejavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?” (Kur'an, poglavlje Sad, 62-63)

U njihov moralni poraz i kaznu spada i to što im neće biti dozvoljeno da govore. U tom smislu Muhammed b. Ka'b kaže: “Stanovnici Pakla želeće da upute pet molbi, od kojih će im se Bog odazvati na četiri, ali kad dođu do pete zanemiće i neće je moći izgovoriti, niti posle toga bilo šta progovoriti. To su njihove reči:

“Gospodaru naš” – reći će oni – “dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživeo; mi priznajemo grehe naše, pa ima li ikakva načina da se izađe?” (Kur'an, poglavlje Vernik, 11)

Uzvišeni Bog će, odazivajući se na njihovo molenje, odgovoriti:

To vam je zato što niste verovali kada se pozivalo Bogu Jedinom, a verovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Bogu, Uzvišenom i Velikom. (Kur'an, poglavlje Vernik, 12)

Oni će zatim reći:

Gospodaru naš, videli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra dela činimo, mi, zaista, čvrsto verujemo! (Kur'an, Padanje ničice, 12)

A Uzvišeni Bog će im odgovoriti:

Zar se pre niste zaklinjali da nećete na onaj svet? (Kur'an, poglavlje Avram, 44)

Zatim će zamoliti:

Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra dela, drugačija od onih koja smo činili. (Kur'an, Stvoritelj, 37)

Pa će im Uzvišeni Bog reći:

A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje! Zato iskusite patnju, nevernicima nema pomoći! (Kur'an, poglavlje Stvoritelj, 37)

Zatim će zamoliti:

Gospodaru naš, naši prohtevi su bili od nas jači, pa smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu, učinili. (Kur'an, Vernici, poglavlje 106-107).

Na to će im Bog reći:

Ostanite u nj prezreni i ništa Mi ne govorite! (Kur'an, poglavlje Vernici, 108)

Posle toga nikada više neće progovoriti ni jednu jedinu reč, a to je, samo po sebi, užasna kazna.”

Od Malik b. Enesa se prenosi da je Zejd b. Eslem u vezi sa sledećim kur'anskim odlomkom: Žalili se mi ili trpeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. (Kur'an, poglavlje Avram, 21) rekao da su prethodno: “Trpeli stotinu godina, zatim žalili stotinu godina, pa ponovo trpeli stotinu godina, a tek onda rekli: Žalili se mi ili trpeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. (Kur'an, poglavlje Avram, 21)

Od Ibn Omera se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Na Sudnjem danu će se smrt dovesti u liku ovna sa belim runom, usmrtiti između Raja i Pakla i objaviti:’ O stanovnici Raja, od danas je večnost i više nema smrti! O stanovnici Pakla, od danas je večnost i više nema smrti!”

Ovoliko, ukratko, o vrstama paklene kazne, sa napomenom da ima još mnogo detalja o njima. Pored navedenih vrsta patnji stanovnici Pakla će imati još jednu vrstu kazne, a to je da nikada neće moći prežaliti što su propustili priliku da uživaju u rajskim blagodatima, susretu sa Bogom i da steknu Njegovo zadovoljstvo, iako će biti svesni da su to sve žrtvovali za jeftinu robu od svega nekoliko dinara radi svojih niskih prohteva i kratkog uživanja na ovom svetu. Shvativši, konačno, da je to sve kratko trajalo i da im, čak, ni uživanje na ovom svetu nije bilo čisto, nego ponekad i pomućeno gorčinom, u sebi će pomisliti: “Kakva šteta! Kako smo mogli sebi tako zlo naneti i zbog neposlušnosti prema Gospodaru našem, sebe upropastiti?! Kako se nismo uspeli strpeti određeni broj dana i tako spasiti?! Da smo se tada strpeli, prošli bi dani i danas bi bili u blizini Gospodara svetova i uživali u Njegovom zadovoljstvu!

Kakve žalosti za njih! Propustili su ono što su propustni i iskusili ono što su iskusili, a da im ništa od ovog sveta, njegovih blagodati i uživanja nije ostalo. Znaj da je Bog za Pakao i njegove »strahote stvorio i tačno određen broj stanovnika koji niti se povećava niti smanjuje, te da je sa tim gotovo, kao što stoji u rečima Uzvišenog:

I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu verovali. (Kur'an, poglavlje Marija, 39)

Zaista, ovde se misli na Sudnji dan i unapred određenu sudbinu. Ono što čudi je da se smeješ, veseliš i zaokupljaš bezvrednim stvarima na ovom svetu, a ne znaš kakva ti je sudbina unapred određena.

Ukoliko bi se zapitao: “Da mi je znati kakvo li je moje konačno odredište? Kuda idem i čemu se nadam? Kakva li je moja sudbina i sl.?” video bi predznake koji potvrđuju opravdanost tvoga nadanja. Dakle, prvo moraš razgledati oko sebe, videti u kakvom se stanju nalaziš, kakva su tvoja dela, jer je svakom olakšano ono za šta je stvoren. Ukoliko ustanoviš da si na pravom putu i da činiš dobra dela, blago tebi jer si daleko od Pakla, a ukoliko ustanoviš da si na krivom putu, da ne činiš dobra dela, da stalno nailaziš na nešto što ti ne da da činiš dobro i što te navraća na zlo, znaj da te Pakao čeka, jer to na njega upućuje kao što dim upućuje na vatru. Uzvišeni Bog u tome smislu kaže:

Čestiti će sigurno u Raj, a grešnici sigurno u Pakao. (Kur'an, poglavlje Rascepljenje, 13-14)

Prema tome, postavi se prema ova dva odlomka, pa ćeš videti kakva ti je sudbina na oba sveta. Bog, opet, najbolje zna!


Odlomak iz knjige „Bistro more pobožnosti i suptilnosti“ – Ahmed Ferid

Izvor: http://www.islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši