Home / Tekst / Odgovori na zablude / Odgovor na zabludu: Da li je Marija Aronova sestra?

Odgovor na zabludu: Da li je Marija Aronova sestra?

U Kur'anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur'an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.

             Reč sestra u semitskim jezicima

U semitskim jezicima, reč sestra može da znači i potomak. Ajet (odlomak) na koji se mislilo u spomenutom pitanju glasi:

“I dođe ona s njim (Isusom) porodici svojoj, noseći ga. ”O Merjema,”- rekoše oni -“učinila si nešto nečuveno! Ej sestro Harunova, otac ti nije bio nevaljao, a ni majka tvoja nije bila nevaljalica.” (Kur'an, Merjem, 27-28)

Hrišćanski misionari tvrde da Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, nije poznavao razliku između Marije, Isusove majke, i Mirjam, Harunove sestre. Vremenski razmak između njih dve je, kao što i sami navode, preko hiljadu godina.

U arapskoj terminologiji, sestra označava, takođe, i ženskog potomka. Zato, kad se kaže Ja uhte Harune – O sestro Harunova, to zapravo znači: O ti koja potičeš od Haruna.

             I sin znači potomak

U Jevanđelju po Mateji stoji: Rodoslovlje Isusa Hrista sina Davidova… (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateju, 1:1)

U Jevanđelju po Luki stoji:

Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov. (Novi Zavet, Jevanđelje po Luki, 3:23)

Fraza Isus Hrist sin Davidov se objašnjava tako da on nije bio stvarni, direktni Davidov sin, već njegov potomak! Dakle, i reč sin ima značenje potomak.

Dr. Zakir Naik 

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši