Home / Tekst / Analiza religija / Mitovi o Islamu

Mitovi o Islamu

Najosnovnije verovanje u Islamu je: Ne postoji istinski bog (božanstvo) osim Allaha. On, Jedan, Jedini, Prvi i Poslednji, nema partnere, sinove, ćerke ili posrednike. On je Sam u Svojoj Nezavisnosti i u svojoj Svemoćnosti.

Ovo je veoma jednostavno verovanje, to je jednostavna istina. I pored toga, ponekad čisto verovanje u Boga može biti nadvladano. Često se iznenadimo kad dozovemo Boga a On nam se odmah odazove na molbu.

Religija Islam obuhvata to jednostavno načelo  – da je Bog Jedan i to načelo je sadržano u jednoj celini koja se naziva pokornost Bogu. Islam znači, predavanje Božijoj volji. Koren arapske reči Islam je isti i vezan je sa arapskom rečju koja znači mir i sigurnost. U suštini, mir i sigurnost jedino dolaze kada se život uskladi prema Božijoj volji. Poput životnog ciklusa, Islam uvek počinje i završava se na istom mestu – nema drugog boga do Allaha.

Kada se predamo Božijoj volji, to znači da smo muslimani, i kako bi ispoljili tu našu iskrenost mi svedočimo da smo predani Božijoj volji (muslimani) govoreći u samoći ili u društvu drugih muslimana, la ilahe illa Allah, Muhammedu rasulu Allah. „Ne postoji istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, i Muhammed je Allahov poslanik.“

Kad god ljudsko biće doživi i razume Božiju milost, đavo daje sve od sebe da naškodi toj osobi. Đavo nam ne želi da osetimo utehu i milost; on, takođe,  želi da se osećamo nervozno i depresivno. On želi od nas da pravimo greške i da činimo grehe. Đavo očajava jer nikada više neće da oseti Božiju ljubav i stoga on želi da iskvari što više ljudskih bića koliko je moguće. U Kur'anu je navedeno da se đavo zarekao da će da zavodi čovečanstvo i da će da odvede što više ljudi sa njim u Pakao:

 „Zato što Si odredio pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati, pa ću im i spreda, i straga, i zdesna, i sleva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!“ (Kur’an, 7:16-17)

Kad god osoba shvati istinu i poželi da postane musliman, đavo joj došapne reč „ali“. Ja želim da postanem musliman… ALI! Ali ja nisam spreman/na. Ali ja ne govorim arapski. Ali ja sam beo/bela. Zaista nisam siguran/na u vezi sa Islamom. Bog nas je upozorio u vezi sa đavolom i u vezi sa njegovim podmuklim metodama: „O sinovi Adamovi, neka vas nikako ne zavede đavo…“ (Kur’an, 7:27)

I: „Đavo je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!“ (Kur’an, 35:6)

Đavo došaptavanjem pokušava da nas spreči od povratka prirodnoj veri Islamu. Ove misli ne bi trebale da stoje na putu osobe koja želi da se veže ili da spozna Najmilostivijeg Boga. U ovom članku razmotrićemo neke od najistaknutijih mitova, izložiti ih kritičnim razmatranjem i videti da je Bog zaista Najmilostiviji. On je učinio prihvatanje Islama lakim, a ne teškim. Bez onog „ali“!

1.Ja želim da budem musliman ali ne želim da promenim svoje ime

Osoba koja prihvati Islam nema obavezu da menja svoje ime. Poslanik Muhammed je, neka je nad njim milost i blagoslov Božiji, kazao da svako bude nazvan dobrim imenom, imenom koje ima lepo značenje ili obeležje. Za veliku većinu ljudi to nije slučaj, međutim, ako otkrijete da vaše ime ima loše značenje ili je povezano sa zločincima ili tiranima iz prošlosti, bolje je da ga  zamenite nekim prihvatljivijim imenom. Takođe, ako je neko nazvan po imenu nekog idola ili asocira na obožavanje nečega drugog mimo jedinog Boga, onda to ime mora biti promenjeno. Kao što je to bio primer sa nekim prvim muslimanima koji su se pre Islama zvali Abdul-Kaba što znači rob ili obožavatelj Kabe, pa je poslanik Muhammed, mir nad njim, naredio da promene svoja imena, jer čovek može da obožava samo Boga.

 Zapamtite da je Islam ipak laka vera. Ako bi vam menjanje vašeg imena javno prouzrokovalo nevolju, bol ili štetu, dovoljno je promeniti ga samo među najbližom porodicom i prijateljima.

2.Želim da budem musliman/ka ali ja ne znam arapski

Vera Islam je objavljena svim ljudima, za sva mesta, i sva vremena. Ona nije jedino namenjena Arapima ili onima koji govore arapski. Zapravo većina svetskih muslimana (1,4 milijarde) nemaju arapsko poreklo. Samo 15% muslimana su poreklom Arapi.

Osoba može biti musliman bez poznavanja i jedne arapske reči; to ne utiče na njegovu ili njenu sposobnost da prihvati Islam. Međutim, jezik Kur’ana je arapski i svakodnevne molitve se obavljaju na arapskom, pa iako nije neophodno naučiti jezik kompletno, nakon prihvatanja Islama je neophodno naučiti neke osnovne molitve na arapskom.

Ako osoba nije u mogućnosti da nauči dovoljno arapskih reči kako bi izvršila svoje molitve zbog govorne mane ili nemogućnosti da lepo izgovara arapski, onda se mora truditi koliko je god moguće. Najmanje potrebno jeste naučiti kratku molitvu tj. prvo kur'ansko poglavlje El- Fatiha, kako bi se ispravno obavila molitva.

Ako je učenje i minimuma od arapskog jezika nemoguće, tada je osoba oslobođena ove obaveze, jer Bog ne opterećuje ljude sa teretom koji oni ne mogu da podnesu. Međutim Bog kaže da je učenje Kur’ana učinio lakim, stoga je za osobu obavezno da se potrudi koliko može. Alah kaže:  „Bog svaku osobu obavezuje samo onoliko kolike su njene mogućnosti.“ (Kur’an, 2:286)

I  kaže: „I Mi smo zaista učinili Kur’an lakim za razumevanje i pamćenje.“ (Kur’an, 54:17)

Čovek je došao poslaniku i kazao mu: „O Božiji poslaniče, ja ne mogu da zapamtim bilo šta iz Kur'ana, pa me poduči nečim što će mi biti dovoljno.“ On mu je rekao: „Reci, Subhan-Allaah, vel-hamdu Lillaah, ve laa ilaahe ill-Allaah, ve Allaahu ekber, ve laa haule ve la kuvvete illa Billaah. (Daleko je Bog od bilo koje nesavršenosti, slava Bogu, nema boga osim Alaha i Bog je najveći, i nema moći ni snage osim sa Bogom).“[1]

Ulazak pod okrilje Islama je lak. To je jednostavan proces, slobodan od složenosti. U drugom delu ćemo diskutovati obrezivanje, zatim o činjenici da su Islamom zabranjene bilo kakve etnička ili rasna ograničenja, kao i o prelasku na Islam i bez posedovanja velikog znanja o Islamu.

Nema boga osim jednog Boga. To je jednostavno svedočanstvo koje prihvatanje Islama čini lakim. Postoji samo jedan Bog, i samo jedna ispravna Božija vera, ništa ne može biti jednostavnije. Međutim, kao što smo već naveli, kad god osoba shvati istinu i poželi da postane musliman/ka, đavo mu došapne reč „ali“. Ja želim da postanem musliman… „ali“.

Ali ja nisam spreman/na…

Ali ja ne govorim arapski…

Ali ja ne želim da promenim svoje ime…

Danas ćemo pisati o više mitova koje ljude sprečavaju od prelaska na Islam.

3.Ja želim da postanem musliman ali ne želim da se obrežem

Poslanik Muhammed je kazao da se svako dete rađa u stanju prirodne vere, tj. sa ispravnim poimanjem Boga.[2] Takođe nam i tradicija Poslanika Muhammeda govori da su pet stvari vezane za urođenu prirodu svakog čoveka.

„Pet stvari su deo urođene prirode: uklanjanje stidnih dlaka, obrezivanje, kraćenje brkova, uklanjanje dlaka ispod pazuha, i kraćenje noktiju.“[3]

Za ovaj način se veruje da je stari način, prirodni način nasleđen od strane svih Poslanika, i naložen je vernicima svih zakona koji su oni doneli.[4]

Većina islamskih učenjaka se slaže da je obrezivanje obaveza pod uslovom da ono ne stvara neki subjektivni zdravstveni rizik. Prilikom procene stepena štete, čovek se mora osvrnuti na uputu iz Kur’ana i autentičnih učenja poslanika Muhammeda za smernice. Ako je čovek u nemogućnosti da se obreže zbog straha ili povrede ili bilo kojeg drugog opravdanog razloga koji bi mu izazvao neki problem u životu, onda nije u obavezi da postupi tako. Nijednoj sličnoj stvari nije dozvoljeno da postane prepreka koja bi osobu onemogućila da prihvati Islam.[5] Drugim rečima, to nije uslov da bi se prihvatio Islam. Takođe, ako čovek nije obrezan to ga ne sprečava da obavlja molitvu. I ne postoji obaveza ženskog obrezivanja u Islamu.

4.Želim da budem musliman/ka ali sam beo/bela

Islam je religija koja je objavljena za sve ljude, na svim mestima, za sva vremena. Ona nije objavljena određenoj rasi ili naciji. Islam je potpuni način života zasnovan na učenjima koji se nalaze u Kur’anu i verodostojnoj tradiciji poslanika Muhammeda. Iako je Kur’an objavljen na arapskom jeziku i iako je poslanik Muhammed bio Arapin, bilo bi pogrešno pretpostaviti da su svi muslimani Arapi, ili da su svi Arapi muslimani (određeni deo Arapa su pripadnici raznih hrišćanskih crkava). Zapravo velika većina svetskih muslimana (1,4 milijarde) nisu Arapi.

Ne postoje bilo kakvi rasni ili etnički zahtevi da bi se prihvatio Islam. U delu svoje poslednje propovedi, poslanik Muhammed je jasno ponovio ovu činjenicu:

 „O ljudi! Vas je Bog stvorio od jednog pretka i svi potičete od Adama, a Adam je od zemlje svoren. Najbolji je kod Boga onaj koji je najbogobojazniji. Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, osim po bogobojaznosti.“[6]

Allah Uzvišeni kaže u Kur'anu: „O ljudi, Mi vas od jednog čoveka i od jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas delimo da biste se upoznali. (Kur’an, 49:13)

5. Želim da budem musliman/ka ali ja ne znam ništa o Islamu

Nije obaveza detaljno poznavati Islam kao uslov da bi se prihvatio Islam. Iako je traženje znanja u Islamu obavezno. Dovoljno je poznavati značenje reči svedočanstva Islama i šest temelja Islama i obaveze prema tome. Nakon što osoba prihvati Islam, pred njom je vreme i prilika da nauči više o svojoj veri. Nema potrebe za žurbom i naglim obasipanjem informacijama. Ne žurite, ali se postojano krećite napred svojim sopstvenim korakom. Biće vremena da se razume privlačna lepota i lakoća Islama, i da se nauči o svim Božijim poslanicima Islama, uključujući i poslednjeg poslanika Muhammeda. Musliman nikada ne prestaje da uči i traži korisno znanje; to je proces koji se nastavlja do smrti.

Poslanik Muhammed je kazao: „Verniku nikada neće biti dovoljno traženja korisnog znanja, sve dok ne uđe u Raj.“[7]

6. Želim da postanem musliman/ka ali sam počinio/la previše grehova

Kada osoba izgovori reči svedočanstva: „Svedočim da ne postoji istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, i Muhammed je Allahov poslanik.“ Takva osoba je bez greha poput novorođene bebe. Svi njeni prethodni grehovi, bez obzira da li su veliki ili mali bivaju oprošteni i obrisani. Stanje takve osobe je čisto, bez greha, sjajno i belo; u pitanju je novi početak.

Allah kaže: „Reci onima koji ne veruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je pre bilo…“ (Kur’an, 8:38)

U Islamu je zabranjeno primoravati bilo koga da prihvati Islam. Međutim, ako vam srce govori da postoji samo jedan Bog, onda ne oklevajte.

Allah uzvišeni kaže: „U veri nema prisile, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko odbaci đavola, a veruje samo u Boga – drži se za najčvršću vezu, koja se neće preknuti. – A Bog sve čuje i sve zna. (Kur’an, 2:256)

Ovaj deo završavamo napominjući to da kada osoba prihvati Islam, svi prethodni grehovi, bez obzira na to da li su veliki ili mali gresi, bivaju oprošteni i izbrisani. Stanje osobe je čisto od greha, sjajno i belo; jer to je novi početak. Međutim, ima ljudi koji oklevaju da prihvate Islam jer se plaše misleći da neće uspeti da se dovoljno snažno sačuvaju grešenja. O tome ćemo upravo da govorimo.

7.Ja želim da postanem musliman/ka ali ja znam da postoje neki gresi koje ne mogu da prestanem da činim

Ako osoba istinski veruje da nema istinskog boga osim Alaha, onda mora da prihvati Islam bez uzdržavanja, čak iako veruju da će da nastavi da greši. Ako je osoba prethodno živela namarno i ako nije bila svesna svojih obaveza prema Bogu, i ako je živela neopterećeno bilo kojim setom moralnih principa, Islam bi iz prve mogao da izgleda kao set pravila i propisa koje je gotovo nemoguće ispuniti. Jer muslimani ne piju alkohol, ne kockaju se, ne bave se kamatom, ne jedu svinjsko meso, moraju da budu časno i propisno obučeni, moraju da se mole pet puta dnevno. Onda neke osobe mogu doći u prilici da kažu: „Ja jednostavno ne mogu da prestanem da pijem alkohol“, ili „palo bi mi teško da moram da se molim i svakog dana a kamoli pet puta dnevno.“

Realnost je međutim, da nakon što osoba shvati i prihvati da ne postoji bog dostojan obožavanja osim Allaha, i sa Njim uspostavi iskrenu vezu, tada zapovesti i odredbe postaju manje opterećujuće. U pitanju je spor proces gde se osoba trudi da se pokori i uskladi svoju volju sa Božijom voljom. Nekim osobama se prihvatanje Pravog puta i uspostavljanje srećnog i mirnog života dogodi u roku od nekoliko dana, čak sati, nekima su potrebne nedelje, meseci, ili čak godine. Ljudski putevi do Islama su različiti. Važno je samo zapamtiti da Bog prašta sve grehe. Verniku može, Božijom milošću, biti dopušteno da uđe u Raj bez obzira na grehe koje je počinio. Sa druge strane, nevernici, oni koji obožavaju nešto ili nekoga pored jedinog istinitog Boga, biće upućeni u večni Pakao. Stoga se između izbora da se ne prihvati Islam ili  da se prihvati ali sa povremenim gresima, drugi izbor zasigurno čini boljim kada je u pitanju večnost osobe – Raj ili Pakao.

8. Želim da postanem musliman/ka ali se plašim da o tome obavestim druge

Kao što smo učestalo naglašavali, nema ničeg na svetu što bi osobu sprečilo da prihvati Islam. Ako se osoba plaši da to isto saopšti drugima, bojeći se njihove reakcije, poput njegovih/njenih roditelja, rođaka ili prijatelja, i pritom se plaši jer misli da oni nisu spremni da im se to saopšti, onda bi ipak trebali da pređu na Islam tajno i da ga praktikuju koliko god su u mogućnosti. Kako bude vreme prolazilo, i veza sa Bogom bude jača, vera te osobe će postati jača i imaće snage i mudrosti kako da se sa tom situacijom bolje suoči. Zapravo, novi musliman će se zasigurno osećati oslobođeno i srećno, i počeće da oseća potrebu da ceo svet obaveste o lepoti Islama.

U međuvremenu, pametno bi bilo da postepeno i pronicljivo pripremite vaše prijtelje i porodicu za promenu koja se očigledno kod vas dešava. Možda bi dobro bilo da otvoreno započnete razgovor o Bogu i religijama uopšte, da izrazite interesovanje prema drugim verama, a  posebno o Islamu. Kada osoba počne da praktikuje Islam, koji je zapravo način života, oni koji su im do tada bili najbliži često primete promenu. Oni će primeniti novi način poštovanja prema osobi, kao i porodica i društvo generalno; i takođe će videti promenu u njenom ponašanju, često od nervoze i nezadovoljstva do opuštenosti i zadovoljstva.

Islam je način života i teško je skrivati ga dugo. Važno je zapamtiti da do određenih reakcija mora doći u trenutku kada ljudi saznaju da ste prihvatili Islam. Reakcije će se razlikovati, od onih koje će to usrećiti i koji će prihvatiti, do onih koji će se uznemiriti i razočarati. Često, oni uznemireni nakon određenog vremena pređu preko toga i prihvate tu promenu. I kada vide mnoge pozitivne promene u vama, mogli bi zapravo da počnu da poštuju vašu promenu. Osoba treba da ostane jaka, odlučna i svesna da je Bog uz nju. Vaše reči i iskustvo bi čak mogle i na druge da utiču da slede vaš primer. Verujte Bogu, naučite sve što možete o vašoj novopronađenoj veri i pustite da svetlo Islama sija iz vaših očiju.

9. Želim da budem musliman/ka ali ja ne znam ni jednog muslimana ili muslimanku

Neki ljudi nauče o Islamu čitajući, drugi posmatrajući ponašanje i karakter muslimana koje uočavaju u svojim gradovima i mestima, neki čak nauče o Islamu iz programa na televiziji, a za druge čak, dovoljan je i zvuk poziva na molitvu. Često se lepota Islama pronađe iz čistog istraživanja i bez ikakvog poznavanja nekog od muslimana. Jednostavno nije neophodno poznavati muslimane pre prihvatanja i prelaska na Islam.

Prelazak na Islam je lak poput samog izgovaranja reči, svedočim da nema boga osim jednog Boga i svedočim da je Muhammed Njegov poslanik. Prihvatanje Islama se ne mora odviti u džamiji (islamskom centru), niti su svedoci potrebni za prelazak. Ove stvari su međutim, ispoljavanje bratstva u Islamu i označavaju početak novog verovanja sa moralnom i duhovnom podrškom drugih muslimana. Ako ne postoji nijedan islamski centar u blizini ili muslimana koji bi pomogli, čovek može jednostavno da prati savete koji su već prethodno objašnjeni.

Prema tome bilo bi veoma korisno za novog muslimana da ostvari kontakt sa drugim muslimanima. Članovi vaše nove duhovne porodice mogu biti nađeni pri poseti lokanih džamija i islamskih centara, ili vašim predstavljanjem muslimanu ili muslimanki koji žive u komšiluku, koje srećete na autobuskoj stanici, ili koji rade u istoj firmi. Međutim, čak iako je novi musliman/ka potpuno sam, on ili ona su deo više od 1,5 milijardi drugih muslimana širom sveta.

Pre ili nakon prihvatanja Islama, ova internet stranica je dostupna da pomogne novim muslimanima ili onima koji razmišljaju o Islamu. Postoje bukvalno stotine članaka o Islamu koji će vam lako objasniti Islam. Nakon vašeg prihvatanja Islama, ova internet stranica će vam pomoći u prvim koracima kao novom muslimanu pružajući vam raznolike knjižice  i podršku kroz uživo dopisivanje.


[1] Abu Davud, An- Nasa’ai.

[2] Sahih Muslim.

[3] Sahih Al- Buhari, Sahih Muslim.

[4] Aš- Šavkani, Nadžl al- Avataar, Baab Suna al- Fitra.

[5] Fatava al-Ladžna al- Daa’ima, 5/115, Al- Idžaabaat ’ala As’ilat al-Džaalijaat, 1/3,4.

[6] Tekst iz poslednje besede može biti nađen u Sahihu Al- Buhari i sahihu Muslim, i u knjigama At- Tirmizija i Imam Ahmeda.

[7] Hadis beleži Et-Tirmizi.

Izvor:

islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši