Home / Tekst / Koga to muslimani obožavaju?

Koga to muslimani obožavaju?

 Pitanje: Koga to muslimani obožavaju?

Odgovor: Zahvala pripada Bogu. Pre nego što odgovorimo želimo da vam se zahvalimo na vašem interesovanju o veri Islamu. Molimo Uzvišenog Boga da ti otvori vrata dobra kroz ovo pitanje, i da ti podari uputu. Uzvišeni Bog kaže u svojoj poslednjoj objavi celom čovečanstvu:

“To je Allahovo (Božije) uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih.” (Kur'an, El-En'am, 88)

“Onome koga Allah (Bog) želi da uputi – On srce njegovo prema Islamu raspoloži.” (Kur'an, El-En'am, odlomak 125)

Što se tiče ovog važnog pitanja – koga to muslimani obožavaju? Odgovor na ovo pitanje se nalazi u Časnom Kur'anu, koji je objava od Boga, i u rečima poslanika Muhammeda, neka su nad njim Božiji spas i mir, koji je dobijao objavu od svog Gospodara.

Uzvišeni Bog kaže:

“U ime Boga, Svemilosnog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svetova (svega što postoji), hvalimo, Svemilosnog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebe (samo) obožavamo i od Tebe (samo) pomoć tražimo!” (Kur'an, Pristup, 1-5)

“O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one pre vas, da biste se kazne sačuvali.” (Kur'an, El-Bekara, 21)

“To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog istinskog Boga osim Njega, On je Stvoritelj svega; zato Njega obožavajte; On nad svim bdi!” (Kur'an, El-En'am, 102)

“Gospodar tvoj zapoveda da (samo) Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se rečima poštovanja punim.” (Kur'an, Noćno putovanje, 23)

Muslimani obožavaju istog Boga kojeg su svi poslanici obožavali. Uzvišeni Bog kaže:

“Vi niste bili prisutni kada je Jakubu (Jakovu) smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: ‘Koga ćete posle mene, da obožavate?’ – ‘Obožavaćemo’ – odgovorili su – ‘Boga tvog, Boga tvojih predaka Ibrahima (Avrama) i Ismaila (Jišmaela) i Ishaka (Isaka), Boga Jednoga, i mi se Njemu pokoravamo!'” (Kur'an, El-Bekara, 133)

Muslimani obožavaju Boga i pozivaju ostale koji slede druge vere da obožavaju samo Boga Jedinog, kao što Uzvišeni Bog kaže:

“Reci: ‘O sledbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne reči i nama i vama zajedničke: da nikog osim Boga ne obožavamo, da nikoga Njemu u obožavanju ne pridružujemo i da jedni druge, pored Boga, bogovima ne držimo!’ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svedoci da smo mi muslimani (Bogu predani i pokorni)!'” (Kur'an, Amramova porodica, 64)

Bog je taj kome je Nuh (Noje), mir nad njim, pozivao svoj narod da samo Njega jedinog obožavaju, kao što Uzvišeni Bog kaže:

“Mi smo poslali Nuha (Noja) narodu njegovom. ‘O narode moj’ – govorio je on – ‘Boga obožavajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se zaista plašim za vas patnje na Velikom danu!'” (Kur'an, Bedemi, 59)

Bog je taj kome je Isus, mir nad njim, pozivao svoj narod da samo Njega jedinog obožavaju, kao što Uzvišeni Bog kaže:

“Nevernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesija, sin Merjemin (Marijin)!’ A Mesija je govorio: ‘O sinovi Izrailjevi, Boga obožavajte, i mog i vašeg Gospodara! Onaj ko Bogu u obožavanju nekog pridružuje[1], Bog će mu ulazak u Raj zabraniti i boravište njegovo će Pakao biti; a nevernicima neće niko pomoći.'” (Kur'an, Trpeza, 72)

Uzvišeni Bog kaže:

“A kada Allah (Bog) kaže: ‘O Isa (Isuse), sine Merjemin (Marijin), jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!” – on će reći: ‘Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. Ja sam im samo govorio ono što si mi Ti naredio: ‘Obožavajte Boga mog i vašeg Gospodara!’ I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si me uzdigao, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.”” (Kur'an, Trpeza, 116-117)

Kada je Uzvišeni Bog govorio sa Svojim poslanikom Musaom (Mojsijem), mir nad njim, rekao je:

 “Ja sam, uistinu, Allah (Bog), drugog boga, osim Mene, nema; zato samo Mene obožavaj i namaz (molitvu) obavljaj – da bih ti uvek na umu bio!” (Kur'an, Taha, 14)

Bog je naredio Svome poslaniku Muhammedu, neka su nad njim Božiji spas i mir, sledeće:

“Reci: ‘O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vere – pa, ja neću obožavati one koje, mimo Boga, vi obožavate, već ja obožavam Boga, koji će vam duše uzeti, i meni je naređeno da budem od vernika.'” (Kur'an, Jona, 104)

Uzvišeni Bog je jedan jedini, On je bez suparnika ili druga. Njega anđeli obožavaju i ne obožavaju nikoga mimo Njega, kao što On kaže:

“Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega (tj. anđeli) ne zaziru da Ga obožavaju, i ne zamaraju se (obožavanjem).” (Kur'an Verovesnici, 19)

Sve što se obožava mimo Boga ne može da donese korist niti da otkloni štetu, niti da bilo šta stvori, niti da podari opskrbu. Uzvišeni Bog kaže:

“Reci: ‘Kako možete, pored Allaha, da obožavate one koji vam nisu u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Bog je Taj koji sve čuje i zna?'” (Kur'an, Trpeza, 76)

“Vi, mimo Boga, kipove obožavate i laži smišljate. One koje vi, mimo Boga, obožavate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Boga trážite i Njega obožavajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.”” (Kur'an, Pauk, 17)

Nakon što smo ovo objasnili, moramo da upotpunimo temu sa pitanjem: Zašto mi trebamo da obožavamo samo Boga Jedinog, ne obožavajući nikog mimo Njega? Odgovor sledi:

Prvo:

Ne postoji ništa i niko u svemiru koje zaslužuje da se obožava, Bog je Stvoritelj i Opskrbitelj, Onaj koji je stvorio svemir iz ničega i koji nas je obasuo sa toliko blagodati. Uzvišeni Bog kaže:

“Slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete – Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predveče i u podne! – On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njenog – isto tako ćete i vi biti oživljeni.”

“Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih; i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju; i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju.

I jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegovog; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju; i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta sa neba kišu i oživljava njome zemlju posle mrtvila njenog; to su, zaista, pouke za ljude koji razumeju.

I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno. On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lako; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.” (Kur'an, Vizantinci, 17-27)

Uzvišeni Bog kaže:

“Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta sa neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašte prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge sa Njim izjednačuje;

Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju reke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;

Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako da pouku vi primite! –

Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vetrove kao radosnu vest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge u obožavanju Njemu pridružuju! –

Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo da učini, i koji vam opskrbu sa neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: “Dokažite, ako istinu govorite!”

Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna šta će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.'” (Kur'an, Mravi, 60-65)

Pa, ima li iko ili šta pored Boga da zaslužuje da se obožava?

Drugo:

Bog nas nije stvorio osim da ga obožavamo, kao što On kaže:

“Džine (duhove) i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.” (Kur'an, Ez-Zarijat, 56)

Treće:

Niko neće da bude spašen na Sudnjem danu osim onih koji su istinski, iskreno i ispravno obožavali Boga. Nakon njihove smrti Bog će da oživi Svoje robove i pozvaće ih na obračun, pa će da ih nagradi ili kazni shodno njihovim delima. Niko neće da bude spašen tog dana osim onih koji su samo Boga Jedinog obožavali. Ostali će da budu sakupljeni u Paklu, a kako li je to loša završnica. Poslanik Islama, Muhammed, neka su nad njim Božiji spas i mir, je upitan od strane svojih drugova:

“Da li ćemo mi da vidimo svoga Gospodara na Sudnjem danu?” On im je odgovorio: “Da li sumnjate da li možete da vidite Sunce i Mesec kada je nebo čisto?” Mi (drugovi) smo odgovorili: “Ne.” On je rekao: “Onda ne trebate da sumnjate u to da ćete da vidite svoga Gospodara na taj dan, videćete Ga jasno kao što sada vidite ove (Sunce i Mesec).” Onda je rekao: “Glasnik će da poviče: ‘Neka svako ide sa onim što je obožavao.’ Pa će obožavaoci krsta ići za krstom, obožavaoci kipova će ići za svojim kipovima i obožavaoci svakog božanstva ići će za svojim božanstvom, sve dok ne ostanu oni koji su obožavali Allaha, bilo da su bili vernici ili licemerji, i nekolicina pripadnika knjige. Pa će biti doveden Pakao i biće im učinjen kao priviđenje. Reći će se jevrejima: ‘Šta ste obožavali?’ Reći će: ‘Obožavali smo Uzejra, Božijeg sina.’ Reći će se: ‘Lažete! Allah nema ni družice niti sina! Šta želite?’ Reći će: ‘Želimo nešto da se napijemo?’ Reći će im se: ‘Pijte!’ Pa će nakon toga popadati svi u Dzehennem. Onda će se reći hrišćanima: ‘Šta ste obožavali?’ Oni će reći: ‘Obožavali smo Isusa, Božijeg sina.’ Reći će se: ‘Lažete! Allah nema ni družice niti sina! Šta želite?’ Reći će: ‘Želimo nešto da se napijemo.’ Reći će im se: ‘Pijte!’ Pa će nakon toga popadati svi u Dzehennem. Onda ostaće oni koji su obožavali allaha, bilo da su bili dobri ili loši. Reći će im se: ‘Šta čekate? Svi su drugi otišli.’ Reći će oni: ‘Mi nismo sa njima bili ni onda kada su nam bili potrebniji nego danas. Tada će im se pojaviti Silni, ali ne u onom liku u kojem su ga prvi put videli, pa će im reći: Ja sam vaš Gospodar. ‘Da’, odgovoriće oni, ‘Ti si naš Gospodar!’, a samo će mu se između njih verovesnici obraćati… ” (Hadis beleži Buharija, 7439)

Ovi vernici su stanovnici Raja koji neće ničega da se boje niti će za čime da tuguju, i u njemu će večno da borave.

Nadamo se da je ovo pitanje sada jasno. Za kraj nećemo reći ništa osim što je Bog rekao:

“Onaj ko ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta…” (Kur'an, Noćno putovanje, 15)

Neka je spas na onog ko sledi uputu.

Izvor: http://islamqa.info/ar/4524

[1]  Tj. nekom drugom mimo Boga dela obožavanja upućuje.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši