Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Jasni biblijski citati koji govore da je Isus čovek i da je od Boga poslat ljudima

Jasni biblijski citati koji govore da je Isus čovek i da je od Boga poslat ljudima

U Jovanovom jevanđelju spominju se mnogobrojni tekstovi u kojima se, bez izuzetaka, govori da je Isus Hristos, sin Marijin, čovek kao i ostali poslanici, poslat ljudima. U njima je najbolji odgovor onima koji smatraju da je on bio Bog.

Navešćemo primere iz Jovanovog i drugih jevanđelja:

 1. I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijem. (Jovan, 1:51)
 2. A onde beše izvor Jakovljev; i Isus umoran od puta seđaše na izvoru; a beše oko šestog sahata. (Jovan, 4:6)

Iz ovoga se jasno vidi da Isus nije bog, jer bi bilo apsurdno da se Bog umori od puta, a nije se umorio dok je svojom svemoći stvorio Svemir i ono što je u njemu.

 1. I dođoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi! Onaj što beše s tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, evo on krštava, i svi idu k njemu. Jovan odgovori i reče: Ne može čovek ništa primiti ako mu ne bude dano s neba. Vi sami meni svedočite da rekoh: Ja nisam Hristos, nego sam poslan pred Njim. (Jovan, 3:26-28)

Zar ne vidite da je Jovan Krstitelj za Isusa rekao da je on čovek i da za sebe ne može prisvojiti ništa što mu nije dato s neba? Za njega i sebe je na drugom mestu rekao:

Onaj treba da raste, a ja da se umanjujem. (Jovan, 3:30)

Da je Isus Bog on ne bi rastao i razvijao se, jer je to nespojivo sa Bogom.

 1. Jer koga Bog posla, onaj reči Božije govori: jer Bog Duha ne daje na meru. (Jovan, 3:34)

Zar ne vidite da je Jovan Krstitelj za Isusa rekao da je on poslanik koji govori Božijim riječima?

 1. A On im reče: Jelo je moje da izvršim volju Onog koji me je poslao, i da svršim Njegov posao. (Jovan, 4:34)

Zar ovde Isus nije nedvosmisleno rekao da je on poslanik koji vrši volju onoga koji ga je poslao?

 1. Jer sam Isus svedočaše da prorok na svojoj postojbini nema časti. (Jovan, 4:44)

Ova njegova izjava o svom poslanstvu u potpunosti se podudara sa iskustvom svih drugih poslanika, koji u svome zavičaju i svome narodu nisu naišli na poštovanje nego su ih uvek pomagali i sledili drugi, van njihova zavičaja.

 1. Reče Mu žena: Gospode! Vidim da si ti prorok. (Jovan, 4:19)

Reče Mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos, kad On dođe kazaće nam sve. Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim. (Jovan, 4:25-26)

Ovim rečima Isus je potvrdio da je obećani prorok.

 1. A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem: Sin ne može ništa činiti sam od sebe nego šta vidi da Otac čini; jer šta On čini ono i Sin čini onako. (Jovan, 5:19)

Kao da je znao šta će se sve o njemu posle njega da govore. Zato je nedvosmisleno izjavio da nije u stanju učiniti ništa, čemu ga Bog nije podučio da učini.

 1. Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. (Jovan, 5:24)

I u ovim Isusovim rečima je njegovo priznanje da je on poslanik.

 1. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je poslao. (Jovan, 5:30)
 2. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite? (Jovan, 5:44)
 3. A ljudi videvši čudo koje učini Isus govorahu: Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet. (Jovan, 6:14)
 4. A oni Mu rekoše: Šta ćemo činiti da radimo dela Božija? Odgovori Isus i reče im: Ovo je delo Božije da verujete onog koga On posla. (Jovan, 6:29)
 5. Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla. A ovo je volja Oca koji me posla da od onog što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u poslednji dan. (Jovan, 6:38-39)
 6. Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče Otac koji me posla. (Jovan, 6:44)

Tj. Bog upućuje na pravi put, a ja sam samo njegov rob i poslanik i ja nikog ne mogu uputiti, ako ga Bog ne uputi.

 1. Tada im odgovori Isus i reče: Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao. Ko hoće Njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onog koji ga je poslao, on je istinit i u njemu nema nepravde. (Jovan, 7:16-19)
 2. Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima Istiniti koji me posla, kog vi ne znate. (Jovan 7:28)
 3. Tada reče Isus: Još sam malo vremena s vama, pa idem k Onome koji me posla. (Jovan, 7:33)
 4. A mnogi od naroda čuvši ove reči govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos iz Galileje doći? (Jovan, 7:40-41)

Zašto ih Isus, ako je bio Bog ili Božiji Sin nije uputio na istinu pa da se ne mimoilaze?

 1. Odgovoriše mu i rekoše: Nisi li i ti iz Galileje? Razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. (Jovan, 7:52)

Glavni sveštenici hrama i fariseji, naime, nisu verovali da je Isus poslanik.

 1. Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali Onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svetu što čuh od Njega. (Jovan, 8:26)
 2. A Isus im reče: Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim. I Onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi Otac mene samog; jer ja svagda činim šta je Njemu ugodno. (Jovan, 8:28-29)
 3. Isus podiže oči gore, i reče: Oče! Hvala Ti što si me uslišio. A ja znadoh da me svagda slušaš; nego rekoh naroda radi koji ovde stoji, da veruju da si me Ti poslao. (Jovan, 11:41-42)
 4. Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! Sačuvaj me od ovog časa; ali za to dođoh na čas ovaj. (Jovan, 12:27)

Iz ovih Isusovih reči se vidi da je on molio Boga da ga spasi i da mu pomogne. Da je Isus sam bio Bog, ne bi mu bilo potrebno da bilo koga moli za pomoć, jer je Bog svemoguć, a traženje pomoći je znak nemoći. Traženje pomoći ovde je značilo Isusovo priznanje da je on Božiji rob i da mu je trebala Božija pomoć.

 1. Jer ja od sebe ne govorih, nego Otac koji me posla On mi dade zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti. (Jovan, 12:49)
 2. Zaista, zaista vam kažem: Nije sluga veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao. (Jovan, 13:16)
 3. I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek. (Jovan, 14:16)
 4. I sablažnjavahu se o Njega. A Isus reče im: Nema proroka bez časti osim na postojbini svojoj i u domu svom. (Matej, 13:57)

Očito ovde misli na sebe.

 1. I kad On uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: Ko je to? A narod govoraše: Ovo je Isus prorok iz Nazareta galilejskog. (Matej, 21:10-11)
 2. I gledahu da Ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer Ga držahu za proroka. (Matej, 21:46)
 3. Ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego Onog koji je mene poslao. (Marko, 9:37)
 4. Reče pak: Zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini. (Luka, 4:24)

Ovako je odgovorio čoveku koji je odbio da mu poveruje sve dok mu ne pokaže čudo.

 1. A On im reče: i drugim gradovima treba mi propovediti jevanđelje o carstvu Božijem; jer sam na to poslan. (Luka, 4:43)
 2. A strah obuze sve, i hvaljahu Boga govoreći: Veliki prorok iziđe među nama, i Bog pohodi narod svoj. (Luka, 7:16) Tj. Bog je hteo dobro svome narodu.
 3. Ko vas sluša mene sluša; i ko se vas odriče mene se odriče; a ko se mene odriče, odriče se Onog koji je mene poslao. (Luka, 10:16) Isus je ove reči uputio svim učenicima.

Check Also

Isusovo poreklo

Bilo bi normalno očekivati da pisari jevanđelja, kad govore o biografiji Isusa, koga smatraju Bogom …

Komentariši