Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Propis braka po pitanju muškarca se razlikuje shodno njegovoj situaciji i stanju. Brak je obavezan muškarcu koji ima mogućnost i potrebu za brakom, a koji strahuje od nemorala u slučaju ako ne bi stupio u brak. Jer čoveku je obaveza da se čuva od činjenja zabranjenog (harama) i da bude čedan, a to ne može postići osim brakom.

Islamski učenjak Kurtubi kaže:

„Ako je osoba u stanju da se oženi i boji se da mu to što nije oženjen može duši i veri naštetiti, onda jedini način da se spreči ova šteta je da se oženi, i nema razilaženja kod učenjaka po tom pitanju– to jest svi se slažu da je brak takvoj osbi obavezan.“

Merdavi kaže u svojoj knjizi El-Intisaf: „Onaj ko strahuje od nemorala… U slučaju ove osobe, brak je obavezan, i to po jednoglasnom mišljenju svih učenjaka. Pod nemoralom se misli na blud, prema ispravnijem mišljenju. Ili se kaže da to znači propast preko bluda. Ono što se misli pod rečima: ‘Onaj ko strahuje od nemorala’ znači, ako zna ili je više verovatno da će to da uradi. Kaže se u El-Furu’: ‘Brak je obavezan čoveku samo onda kada je ubeđen da će počiniti blud.'“ [1]

Ako želi da se oženi, ali nije u stanju da se finansijski brine o ženi, onda treba da se drži reči Uzvišenog Allaha/Boga:

I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne! (Kur'an, En-Nur, 33)

Takav treba da posti puno, zbog hadisa kojeg prenosi Abdullah ibn Mesud, neka je Bog zadovoljan njim, da je Allahov Poslanik, neka su blagoslov i mir na njega, rekao:

„O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost da se ženi neka to uradi, jer će mu to pomoći da obara pogled i čuva polni organ. Ko nije u stanju da se ženi neka posti, jer mu je to štit.“

Omer, radijallahu anhu, je Ebu-l-Zeva'idu rekao: „Ništa te ne sprečava da se oženiš osim sterilitet ili nemoral.“ Pogledati Fikhu-s-Sunne, 2/15-17.

Brak je obavezan svakom ko nije oženjen ako čini grehe kao što je nedozvoljen pogled ili poljubac. Ako muškarac ili žena budu znali da je najverovatnije da ako ne stupe u brak da će da počine blud – ili bilo šta drugo što ima isti propis ili spada pod isto značenje, kao što je masturbacija, onda je brak obavezan. Obavezan je čak i ako osoba zna da će da čini grehe i nakon braka, jer kada stupi u brak manje je verovatno da će da čini grehe, jer će mu pažnja biti skrenuta sa njih makar delomično, a u slučaju kada ne bi stupio u brak grehe bi činio stalno.

Svako ko pogleda u stanje stvari u našem vremenu, u to koliko su prisutani nemoral i iskušenja, shvatiće da je obaveza da stupi u brak sada još veća nego u bilo kojem vremenu u prošlosti.

Molimo Allaha da očisti naša srca, da nas udalji od zabranjenih stvari i da nam pomogne da budemo čedni. Neka je blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, mir nad njim.

Izvor: http://islamqa.info/ar/5511

[1] El-Intisaf, 8. tom, Kitabu-n-Nikah, Ahkamu-n-Nikah.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši