Home / Tekst / Naš Stvoritelj / 2. Verovanje u Boga – Verovanje da je Bog Gospodar svega

2. Verovanje u Boga – Verovanje da je Bog Gospodar svega

Ovo označava da je On jedini Gospodar svega što postoji, koji nema suparnika u vlasti, niti ima pomagača.

Gospodar je onaj koji stvara, vlada svime i upravlja. Nema tvorca osim jednog Boga, nema vladara osim Njega, niti ima nekoga ko upravlja mimo Njega.

Bog Uzvišeni kaže: Samo On stvara i upravlja! (Kur'an, Al-A'raf, odlomak 54.)

To vam je, eto, Bog. Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne poseduju ništa. (Kur'an, Fatir, odlomak 13.)

Nije poznato da je iko od stvorenja negirao da je jedan Bog Gospodar, osim čoveka koji se oholi, uzdiže, i koji ni sam ne veruje u ono što govori. Takav slučaj imamo sa faraonom koji je svome narodu kazao:

Ja sam vaš najveći gospodar. O velikani, – reče faraon – ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. (Kur'an, Al-Kasas, odlomak 38.)

Međutim, ovo nije rekao sa uverenjem, kao što to Uzvišeni naglašava: I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi verovali da su istinita. (Kur'an, An-Naml, odlomak 14.)

Bog Uzvišeni navodi u Kur'anu reči koje je Musaa (Mojsije) uputio faraonu: Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati. (Kur'an, Al-Isra’, odlomak 102.)

Mnogobošci u vreme poslanika Muhammeda, mir Božiji nad njim, su verovali da je jedan Bog Gospodar, ali su Mu u činjenju pokornosti pripisivali druga.

Bog Uzvišeni kaže:

  1. Upitaj: Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? Božija! – Odgovoriće, a ti reci: Pa zašto onda ne dođete sebi? Upitaj: Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog? Bog! – Odgovoriće, a ti reci: Pa zašto se onda ne bojite? Upitaj: U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Od Boga! – Odgovoriće, a ti reci: Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? (Kur'an, Al-Mu'minun, odlomak 84-89)
  1. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: Stvorio ih je Bog! – Silni i Sveznajući. (Kur'an, Az-Zuhruf, odlomak 9.)
  1. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: Bog! Pa kuda se onda odmeću? (Kur'an, Az-Zuhruf, odlomak 87.)

Božije upravljanje obuhvata i dešavanja u kosmosu, kao i sve što je vezano za verozakon. Kao što određuje šta će se dešavati u kosmosu, shodno Svojoj mudrosti, tako isto određuje, shodno mudrosti, verozakonsko-pravne odredbe. Zato onaj ko smatra da neko drugi može određivati verozakonske odredbe i propise, pripisao je Bogu druga i njegovo verovanje nije potpuno

 

Izvor: Knjiga “Osnove islamskog verovanja”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši