Home / Tekst / Analiza religija / Zašto slediti samo islam kada i ostale religije uče dobru?

Zašto slediti samo islam kada i ostale religije uče dobru?

Pitanje: U osnovi, sve religije uče svoje sledbenike da čine dobra dela. Zašto bi neko morao slediti baš islam? Možemo li slediti neku drugu religiju?

 

OSNOVNA RAZLIKA IZMEĐU ISLAMA I DRUGIH RELIGIJA

Sve religije, u osnovi, podstiču ljude da čine dobra dela i da ostavljaju ružna. Međutim, Islam ide dalje od toga. Islam ljudima pokazuje praktične metode ka postizanju pravednog društva i iskorenjivanju zla, kako kod pojedinaca tako i kod cele zajednice. Islam uzima u obzir ljudsku prirodu i kompleksnost ljudske zajednice. Islam je Uputa koja nam dolazi direktno od Stvoritelja. Zbog toga se islam zove dinul-Fitr- prirodna vera za čoveka.

ISLAM ZABRANJUJE KRAĐU, ALI DAJE I REŠENJE KAKO DA SE KRAĐA ISKORENI

a) Islam određuje metode iskorenjivanja krađe;

Najpoznatije religije uče svoje sledbenike da je krađa loše delo. Islam nas uči isto. U čemu je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da Islam, osim što nas uči da je krađa loše delo, pokazuje nam praktičan način kako da stvorimo socijalnu strukturu u kojoj ljudi neće krasti.

b) Islam naređuje davanje zekata;

Islam naređuje davanje zekata, obaveznog godišnjeg izdvajanja imovine. Islamski zakon predviđa da svaka osoba čiji imetak premašuje količinu nisaba, tj. ako ima određenog imetka u vrednosti 85 grama zlata koje pregodini, mora iz svog imetka izdvojiti 2.5% na kraju svake lunarne godine, u dobrotvorne svrhe. Ako bi svaki bogataš na svetu izdvojio tačan iznos zekata iz svog imetka, siromaštvo bi bilo iskorenjeno.

Ni jedan čovek na svetu ne bi ostao gladan.

c) Odsecanje ruke kradljivcu;

Islam naređuje da se kradljivcu odseče ruka, ako se dokaže da je ukrao. Časni Kur'an kaže u 38. ajetu (odlomku) poglavlja Trpeza:

Kradljivcu i kradljivici odsecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Boga! A Bog je silan i mudar.

Neki nemuslimani, a nažalost i neki muslimani će reći:

Odsecanje ruke u 21. veku!? Islam je surova i varvarska religija!

d) Kakvi rezultati se postižu primenom šerijata (islamskog zakona)?

Amerika se smatra najrazvijenijom državom na svetu. Nažalost, to je zemlja sa najvećom stopom kriminala i pljački. Zamislite kada bi se islamski zakon primenio u Americi, da svaka imućna osoba iz svog imetka udeli zekat svake godine i da se svakom kradljivcu odseče ruka, ako se dokaže njegova krivica. Da li bi se stopa kriminala i krađe u Americi povećala ili bi ostala ista ili bi se smanjila?

Naravno, ta stopa bi se drastično smanjila. Ne samo to, već bi primena islamskog zakona u korenu presekla svaki potencijalni pokušaj krađe.

Slažem se sa tim da je danas u svetu krađa prisutna u ogromnoj meri, tako da, kad bismo odsekli ruku svakom kradljivcu, imali bismo na desetine hiljada ljudi sa odsečenom rukom. Međutim, stvar je u tome da čim počnete da primenjujete islamski zakon, broj slučajeva krađe će da se momentalno drastično smanje. Potencijalni kradljivac će dobro da razmisli pre nego se upusti u tako riskantan poduhvat. Sama pomisao na kaznu koja sledi kradljivcu odvratiće svakog potencijalnog kradljivca od prvobitne namere. Jedva bi se nekoliko ljudi upustilo u krađu. Nekolicini ljudi će ruka da bude odsečena, ali će zato milioni ljudi da žive u miru i imovinskoj sigurnosti.

Islamski šerijat je praktičan i daje direktne rezultate.

ISLAM ZABRANJUJE NAPASTVOVANJE ŽENA, ALI I NAREĐUJE HIDŽAB I SMRTNU KAZNU ZA ONE KOJI POČINE SILOVANJE

a) Islam propisuje metodu za iskorenjivanje zlostavljanja i silovanja;

Sve svetske religije uče sledbenike da su zlostavljanje i silovanje teški gresi. Islam nas uči isto. Kakva je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da se Islam ne bavi samo površnim propovedanjem poštovanja prema ženi i karakterizovanjem zlostavljanja i silovanja kao velikih greha. Islam ide dalje od toga – Islam daje konkretne upute kako da društvo iskoreni ove oblike nasilja.

b) Hidžab za muškarce;

U islamu postoji naredba koja se zove hidžab. Časni Kur'an najpre spominje hidžab za muškarce, pa zatim za žene. Hidžab za muškarce se spominje u sledećem kur'anskom ajetu:

Reci vernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mesta svoja; to im je najčednije, jer Bog, uistinu, zna ono što oni rade. (Kur'an, poglavlje: Svetlost, ajet 30.)

Ako muškarac pogleda u neku ženu, pa mu neka ružna misao prođe kroz glavu, obaveza mu je da obori pogled.

c) Hidžab za žene;

Hidžab za žene je spomenut u sledećem kur'anskom ajetu:

A reci vernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili deci koja još ne znaju koja su stidna mesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Bogu pokajte, o vernici, da biste postigli ono što želite.  (Kur'an, poglavlje: Svetlost, ajet 31.)

Ženi mora da bude pokriveno celo telo. Jedino što sme biti otkriveno su lice i šake.

d) Hidžab je prevencija protiv napastvovanja;

Razlog zbog kojeg je Uzvišeni Bog propisao hidžab se spominje u sledećem ajetu:

O Verovesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je. (Kur'an, poglavlje: Saveznici, ajet 59.)

Kur'an nam kaže da je propis hidžaba došao da bi se islamski odevene žene prepoznale kao čedne i da ne bi bile napastvovane.

e) Primer dve sestre;

Zamislite primer dve sestre bliznakinje, podjednako lepe, koje idu ulicom. Jedna od njih nosi islamsku nošnju, hidžab, tj. pokriveno joj je celo telo, osim lica i šaka. Druga sestra nosi zapadnjačku nošnju, mini suknju. Odmah iza ugla čeka huligan, koji vreba priliku da dobaci devojkama ili da ih napastvuje. Koja od ove dve devojke će ga privući – devojka koja nosi islamsku nošnju ili mini suknju? Naravno, njegovu pažnju će privući ova sa zapadnjačkom nošnjom. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i da je omalovažava na ulici.

Kur'an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja.

f) Smrtna kazna za onog ko počini silovanje;

Prema šerijatu, čovek za koga se dokaže da je izvršio silovanje se kažnjava smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako “žestokom” kaznom. Neki su čak rekli da je islam gruba, barbarska religija! Upitao sam na stotine nemuslimana: Pretpostavimo, ne dao Bog, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao? Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

Ako vam neko siluje ženu ili majku ili sestru ili ćerku, bez razmišljanja podržavate smrtnu kaznu za onog ko ih je silovao. Međutim, ako je silovana tuđa žena, majka, sestra ili ćerka, smrtna kazna je varvarski i divljački zakon. Zašto zastupate dvostruke standarde!?

g) Zemlja sa najvećom stopom silovanja na svetu;

Sjedinjene Američke Države su zemlja sa najvećim brojem slučajeva silovanja. U jednom FBI izvještaju se navodi da je samo u 1990. godini prijavljeno 102.555 slučajeva silovanja. U istom dokumentu stoji da je prijavljeno samo 16% slučajeva silovanja. To znači da ako želimo da znamo tačan broj silovanja, broj prijavljenih slučajeva trebamo pomnožiti sa 6.25. Dobijamo rezultat da se za godinu dana desilo 640.968 slučajeva silovanja. Ako taj rezultat podelimo sa 365, brojem dana u godini, dobijamo prosečan broj silovanja svakog dana, koji iznosi 1.756.

Kasnije, u drugom izveštaju stoji da se u Americi svakog dana počini u proseku 1.900 krivičnih dela silovanja.

  1. godine je prijavljeno 307.000 slučajeva silovanja, ali se navodi da je prijavljeno samo 31% slučajeva silovanja.

To zapravo znači da je broj silovanja te godine 307.000 x 3.226 = 990.322, odnosno 2. 713 slučajeva silovanja svakog dana! Svakih 30-tak sekundi jedna žena u Americi bude silovana. Može biti da su se siledžije u Americi prilično ohrabrili.

Kasniji izveštaji navode da samo 10% siledžija biva uhapšeno, tj. samo 1.6% slučajeva silovanja biva završeno hapšenjem počinitelja. Od ukupnog broja uhapšenih, 50% ih biva pušteno na slobodu bez suđenja. To znači da samo 0.8% siledžija dospeva pred sud. Drugim rečima, ko počini 125 silovanja, najverovatnije će samo jednom biti uhapšen i kaženjen. U izveštaju se još navodi da 50% onih koji dođu pred sud budu kažnjeni zatvorom na manje od godinu dana, iako u američkom zakonu stoji da je kazna za silovanje sedam godina zatvora. Za one koji su prvi put optuženi za silovanje kazne su puno blaže. Zamislite, neko počini 125 silovanja, bude osuđen samo jednom, a sud još bude popustljiv, pa ga osudi na manje od godinu dana zatvora!

h) Kakvi bi bili rezultati primene šerijata?

Zamislite da se u Americi počne primenjivati šerijat, islamski zakon. Kad god muškarac ugleda neku ženu, pa mu na pamet padne ružna misao, on obori pogled. Svaka žena nosi hidžab – celo telo je pokriveno, osim lica i šaka. Nakon svega, ako neko počini silovanje, sledi mu smrtna kazna. Pitam vas: da li bi se stopa silovanja u Americi povećala, ili bi ostala ista, ili bi se smanjila? Naravno, složitćete se – broj slučajeva silovanja bi se drastično smanjio.

Islamski zakon donosi konkretne rezultate.

ISLAM IMA PRAKTIČNA REŠENJA ZA PROBLEME ČOVEČANSTVA

Islam je najbolji način života zato što njegova učenja nisu samo puka retorika, već praktična rešenja za sve probleme sa kojima se čovečanstvo suočava. Islam postiže konkretne rezultate na nivou pojedinaca, ali i na nivou celog društva. Islam je najbolji način života, jer je praktična i univerzalna religija koja nije vezana za samo jednu određenu skupinu ljudi ili naciju i državu.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši