Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Oplemeni svoje verovanje ispravnom verom, a sačuvaj Isusa!

Oplemeni svoje verovanje ispravnom verom, a sačuvaj Isusa!

Isus / Isaa, alejhis-selam, plemeniti je Allahov poslanik, osoba visokog morala. Uzvišeni Allah odabrao ga je i kao poslanika poslao Izraelćanima, da im sudi po Tevratu i da im dostavi Indžil (Evanđelje – Radosnu vijest), u kojem se nalazi radosni nagovještaj dolaska posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji će biti poslan cijelom čovječanstvu.

Imenica Evanđelje potječe iz grčkog jezika i znači radosna ili dobra vijest. Moguće je kako je Isaova, alejhis-selam, objava nazvana ovim imenom jer je donijela radosne vijesti o skorom pojavljivanju posljednje Božije knjige Kur’ana i posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže:

“A kada Isa, sin Merjemin, reče: ‘O, sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći.’ I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: ‘Ovo je prava vradžbina!’” (Es-Saff, 6)

U Bibliji nalazimo interesantan nagovještaj: “Isus im je rekao: ‘Zar nikad niste čitali u Pismima: – Kamen koji su graditelji odbacili postao je glavni kamen ugaoni. Jehovino je to djelo, divno je to u očima našim?’Zato vam kažem: ‘Kraljevstvo Božije uzet će se od vas i dat će se narodu koji donosi plodove njegove.’” (Matej, 21/42–43)

Isaovo, alejhis-selam, poslanje bilo je posljednja priprema za dolazak posljednjeg Poslanika i posljednje Objave, čime će se upotpuniti Božija blagodat ljudima objavom savršenih propisa koji su konačni i za koje nema izmjene. O ovom historijskom smjenjivanju poslanika i vjerovjesnika s objavama koje su im date, i njihovoj međusobnoj povezanosti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je tako divan opis kazavši:

“Primjer mene i vjerovjesnika prije mene jeste kao primjer čovjeka koji je izgradio građevinu, dotjerao je i uljepšao, ali joj nedostaje samo cigla u jednom uglu. Ljudi su je počeli obilaziti, diviti se njenoj ljepoti i govoriti: ‘Eh, samo da je stavljena i ova cigla?!’ Eto, ja sam ta cigla! Ja sam zatvorio kružnicu vjerovjesnika!” (Buhari, Sahih, 3271; Muslim, Sahih, 4239)

Znači, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zapravo je taj “glavni ugaoni kamen” s čijim postavljanjem građevina postaje savršena i upotpunjena. Uzvišeni je Allah kazao:

“Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Mi, muslimani, vjerujući u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne negiramo poslanike prije njega. Štaviše, naše vjerovanje u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nije ispravno ako poričemo samo jednog od prijašnjih poslanika ili ako ih vrijeđamo govoreći ono što ne dolikuje za njih. Isto tako, vjerujemo u objave koje su im date, kao što vjerujemo u Kur’an. Uzvišeni Allah kaže:

“A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.” (El-Maida, 48)

Odrastamo uz priče o Ademu i njegovom stvaranju i iskušenju, o Nuhu i njegovoj lađi, Ibrahimu, rušiocu kipova, Musau koji je udarcem štapa more razdvojio, Isau i kako ga je njegova časna majka donijela svome narodu, a on im iz bešike govorio, Muhammedu i kako mu je Džibril u pećinu donio naredbu: “Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara”. Od malih nogu odgajamo se da svim srcem volimo i poštujemo sve Njegove poslanike. Tako nam naša vjera nalaže:

“Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegovog, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove: ‘Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’ I oni govore: ‘Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.’” (El-Bekara, 285)

Odgajamo se gajeći iznimnu ljubav prema Isau, alejhis-selam, i njegovoj čednoj majci, i uvijek kada spominjemo njegovo ime, kažemo “alejhis-selam – neka je mir (spas) na njega”. Kur’an časni s velikim poštovanjem govori o Isau, alejhis-selam, i njegovoj čestitoj majci, stoga je vrlo umjesna primjedba jednog od savremenih arapskih historičara prof. Ševkija Ebu Halila: “Čudno je kako kršćani uz Evanđelja štampaju svete spise židova koji su se neprijateljski ponijeli prema Isau, alejhis-selam, optužujući, uz to, njegovu majku za blud, a ne štampaju uz njih Kur’an, ili barem sure Ali Imran i Merjem.” (Et-Tesamuhu fil-islam, str. 33)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Ja sam najpreči čovjek Isau, sinu Merjeminu, i na ovom i na budućem svijetu. Vjerovjesnici su braća od inoča, majke su im različite, a vjera im je jedna.” (Buhari, Sahih, 3443)

Stoga, onaj ko prihvati Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, prihvata upotpunjenu Božiju blagodat i usavršenu vjeru, čime oplemenjuje svoje vjerovanje, a ne gubi Isaa, alejhis-selam. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko od sljedbenika dvije knjige (Tevrata i Indžila) primi islam, imat će dvije nagrade, uz prava i obaveze koje imamo, a ko od mnogobožaca primi islam, imat će svoju (jednu) nagradu, uz prava i obaveze koje imamo.” (Ahmed, Musned, 21 730)

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši