Home / Tekst / Odgovori na zablude / Odgovor na zabludu: Islam promoviše nasilje

Odgovor na zabludu: Islam promoviše nasilje

Nekoliko kur'anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.

            Ajet (odlomak) poglavlja Et-Tevba (Pokajanje)

Sledeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da islam promoviše nasilje, ubijanje i krvoproliće: … ubijajte mnogobošce gde god ih nađete. (Et-Tevba, 5)

            Kontekst ovog ajeta tiče se bojnog polja

Neprijatelji islama ovaj ajet citiraju van konteksta. Da bismo razumeli kontekst, moramo da počnemo od prvog ajeta spomenute sure. Na početku se govori o ugovoru između mslimana i mekanskih mnogobožaca. Mušrici su taj ugovor prekršili. Nakon toga, dat im je period od četiri meseca da se poprave i da se povrate. U suprotnom, biće im objavljen rat. Peti ajet sure Et-Tevbe kaže: Kada prođu sveti meseci, ubijajte mnogobošce gde god ih nađete, zarobljavajte ih, opsedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Bog zaista prašta i samilostan je. (Kur'an, Et-Tevba, 5)

Ovaj ajet je citiran za vreme bitke.

            Primer vijetnamskog rata

Svima je poznato da je Amerika bila u ratu sa Vijetnamom. Pretpostavimo da je predsednik Amerike ili glavnokomandujući oružanih snaga neposredno pred bitku rekao svojim vojnicima: “Gde god nađete Vijetnamce, ubijte ih!” Međutim, ako ja danas kažem da je američki predsednik rekao: “Gde god nađete Vijetnamce, ubijte ih!”, ali ne navedem kontekst te izjave, to bi izgledalo kao da ga opisujem kao osobu koja podstiče na ubijanje. Ali, ako uz tu izjavu navedem i njen kontekst, ona će da izgleda kao sasvim logična, jer se predsednik samo trudio da poveća moral vojnika pred presudnu bitku.

             Peti ajet (stih) sure (poglavlja) Et-Tevbe (Pokajanje) se citira radi  povećavanja morala muslimanskih vojnika

U petom ajetu sure Et-Tevbe stoji: ubijajte mnogobošce gde god ih nađete. Ovim se želi da se ojača moral muslimanskim vojnicima. Ajetom se poručuje: “Nemojte da se plašite u toku bitke! Kad naiđete na neprijatelja, ubijte ga!”

            Aron Šori skače sa 5. na 7. ajet

Aron Šori je jedan od najglasnijih protivnika islama u Indiji. U knjizi Svet fetvi (pravnih decizija), na 572. strani citira 5. ajet sure Et-Tevbe, nakon toga, 7. ajet iste sure. Svaki razuman čovek će da primeti da je preskočio ajet broj šest.

            Odgovor je u šestom ajetu                          

Šesti ajet sure Et-Tevba daje odgovor na optužbe da islam promoviše nasilje, ubijanje i krvoproliće:

“Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Božije reči, a potom ga otpremi na mesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna.” (Kur'an, Et-Tevba, 6)

Časni Kur'an ne samo da naređuje zaštitu neprijatelja koji traže azil već naređuje i da se odvedu na sigurno mesto! Na današnjoj militarno-političkoj sceni, može da se desi da neki miroljubivi general poštedi živote neprijateljima. Ali, koji će general da naredi vojnicima da svakog od njih isprate do sigurnog mesta?!

Uzvišeni Bog upravo ovo naređuje u Časnom Kur'anu promovišući tako mir u svetu.

 

Dr. Zakir Naik

Check Also

Koju religiju su pripovedali Isus i Mojsije?

Svi (od jevreja, hriršćana i muslimana) su složni da su Noja, Abraham, Mojsije i Isus …

Komentariši