Home / Tekst / Neke od prednosti islama

Neke od prednosti islama

Islam opskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima. Ovo poglavlje pojašnjava koristi koje pojedinac dobija primanjem islama.

1 – Vrata za večan Raj

Uzvišeni Allah (Bog) u časnom Kur'anu kaže: „A one koji veruju i dobra dela čine obraduj rajskim baštama kroz koje će reke teći;…”[1]

Takođe, Bog u Kur'anu kaže:  „Nadmećite se da kod Gospodara svoga zaslužite oprost i Raj, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Boga i poslanike Njegove veruju.”[2]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, nam je rekao: „Ja, zaista, znam ko će poslednji izaći iz vatre i ko će poslednji ući u Raj. To je onaj čovek koji će iz vatre izaći puzeći, pa će mu Bog reći: „Idi i uđi u Raj.” On će tada doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, pa će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam ga punog.” On će mu ponovo reći: „Idi i uđi u Raj.” On će opet doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, pa će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam ga punog.” On će mu ponovo reći: „Idi i uđi u Raj, tebi u (njemu), zaista, pripada koliko ovaj svet i deset puta više. Takođe je Poslanik, mir nad njim, rekao:

„Jutarnji ili večernji izlazak (u borbu) na Božijem putu, vredniji je od ovog sveta i svega što je na njemu. Dužina vašeg luka ili stopala u Raju vrednija je od ovog sveta i svega što je na njemu.”[3]

Takođe je Muhammed, mir nad njim, rekao, da je Uzvišeni kazao: „Priredio sam za svoje bogobojazne robove, ono što oko nije videlo, niti je uvo čulo, a nije ni na um palo čoveku.”[4] 

Takođe je, mir nad njim, rekao: „Doći će najnesrećniji čovek na ovom svetu, stanovnik Raja, „zaronio” u Raj, pa će mu biti rečeno: „O sine Adamov, jesi li video nesreću ikad? Je li te zadesila teškoća ikad?” Pa će reći:„Ne, tako mi Boga, Gospodaru, nije me zadesila nesreća nikad, niti sam video teškoću ikad!” [5]

Ako uđeš u Raj, živećeš srećno, bez bolesti, bola, tuge i smrti; Bog će biti zadovoljan tobom, živećeš večno, večno.

Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:

„A one koji veruju i dobra dela čine uvešćemo, sigurno, u rajske bašte, kroz koje će reke teći, u njima će večno i zauvek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.”[6]

(Molimo posetite stranicu www.islam-guide.com/hereafter , za više informacija o Raju i o životu posle smrti.)

 

2 – Spas od vatre

Uzvišeni Bog u Kur’ anu kaže:

„Ni od jednog nevernika koji umre kao nevernik zaista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga sveta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći.” [7]

Zato, ovo je poslednja prilika za ulazak u Raj i spas od vatre, jer ako osoba umre kao nevernik, neće imati prilike da se vrati na ovaj svet da poveruje.

Bog je u Kur'anu spomenuo šta će se desiti nevernicima na Sudnjem danu:

„A da ti je da vidiš kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: „Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vernici postanemo!”[8]

I nikome neće biti pružena druga prilika povratka, da se pokaje. Božiji Poslanik, mir nad njim, je rekao:

„Doći će najsrećniji čovek na ovom svetu, stanovnik Pakla, na Sudnjem danu, zaronjen u vatru; pa će mu biti rečeno: „O sine Adamov, jesi li video dobro ikad? Je li te zadesila sreća ikad?” Pa će reći: „Ne, tako mi Boga, Gospodaru.”” [9]

 

3 – Prava sreća i duševni mir

Pravu sreću i duševnu sigurnost možemo postići pokoravanjem naredbi Večnog Stvoritelja ovog sveta. Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:

„One koji veruju i čija se srca, kad se Bog spomene, smiruju – a srca se zaista, kad se Bog spomene smiruju!”[10]

S druge strane, onaj ko se udaljava od Kur'ana, živeće težak život na ovom svetu. Bog kaže:

„A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živeti i na Sudnjem danu ćemo ga slepog oživeti.” [11]

Ovo objašnjava zašto neki ljudi počine samoubistvo, pored toga što uživaju svu udobnost koju im novac može ostvariti. Na primer, pogledajmo Kat Stevensa (prešao je na islam i sada se zove Jusuf Islam); pre je bio pop pevač i ponekad bi zarađivao za jednu noć više od 150.000 dolara. Nakon što je primio islam, pronašao je pravu sreću i mir, što nije mogao da nađe u materijalnom uspehu…

Ako želite da čitate priče onih koji su primili islam, posetite stranicu www.islam-guide/stories , ili pročitajte knjigu „Zašto je islam naš jedini izbor?”.

Na ovoj stranici, i u ovoj knjizi možete čitati o mislima i osećajima ljudi koji pripadaju različitim zemljama, različitim kulturnim podlogama i stepenima obrazovanja.

 

4 – Oprost svih prošlih greha iskrenim pokajanjem Bogu

Kada neko primi islam, Bog mu oprosti sve prethodne grehe i loša dela.

Prenosi se da ja Amr ibn Aas došao Poslaniku i rekao: „Rekao sam Poslaniku, mir nad njim: Pruži mi svoju desnicu da ti iskažem poslušnost! – A kad ju je pružio ja sustegnuh svoju ruku, a on me upita: „Šta je s tobom Amre?”

Rekoh mu: „Želeo sam jedan uslov da postavim.“ „Čime da uslovljavaš?” – Kazao mi je on. „Da mi bude oprošteno.” – Rekoh mu.

„Zar ne znaš, Amre, da islam briše ono što je učinjeno pre, da Hidžra (preseljenje iz neislamskog mesta u islamsko) briše ono što se događalo pre nje i da hodočašće briše ono što je bivalo pre njega?”[12] 

 

[1] Kur'an, poglavlje El-Bekara, odlomak 25.

[2] Kur'an, poglavlje Gvožđe, odlomak 21.

[3] Hadis beleži Buhari, br. 6568.

[4] Hadis beleži Buhari.

[5]Hadis beleži Muslim.

[6]Hadis beleži Muslim.

[7] Kur'an, poglavlje En-Nisa, odlomak  57.

[8] Kur'an, poglavlje Imranova porodica, odlomak  91.

[9] Hadis beleži Muslim.

[10] Kur'an, poglavlje Grom, odlomak  28.

[11] Kur'an, poglavlje Taha, odlomak  121.

[12] Hadis beleži Muslim

 

Izvor: I. A. Ibrahim Vodič za razumevanje islama.”

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši