Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Milost prema ljudima

Milost prema ljudima

           U prirodi čoveka je da voli onoga ko govori blagim rečima koje nisu bestidne i koje ne vređaju osećanja. Takođe vole i one koji su svetlog lica sa osmehom, onoga koji ima ispravno ramišljanje i onoga ko upućuje lepe savete.

            Zbog ovoga je Poslanik, mir nad njim, pridavao pažnju stvarima kojima se pridobija srce. On je kazao: „Vi nemate imetka (da poklonite) za sve ljude, ali se možete prema svima njima lepo ponašati.“[1]

            Takođe je kazao: „Najdraži među vama mi je onaj koji ima najbolje ponašanje, koji su ponizni i prijatni za druženje, a najmrzniji od vas su mi oni koji se bave prenošenjem tuđih reči, oni koji rastavljaju voljene i oni koji nevinima traže mane.“[2]

            „Nemojte smatrati malim i nebitnim nijedno dobro delo, pa makar to bilo da nasmejan sretneš brata muslimana.“[3]

            „Tvoj osmeh bratu u lice je sadaka (milostinja), naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka (milostinja), da uputiš čoveka koji se izgubio je sadaka (milostinja), uklanjanje sa prolaza onoga što ljudima smeta je sadaka (milostinja) i da iz svoje kofe napuniš kofu svoga brata je milostinja.“[4]

            „Tvoj vid kojim pomažeš onoga kome je slab vid je sadaka (milostinja) .“[5]

            „I lepa reč je milostinja.“[6]

            „Hranite gladne, širite selam (mir), lepo govorite, i klanjajte (molite se Bogu) noću dok ljudi spavaju, pa ćete ući mirno u Raj.“[7]

        Od univerzalnih vrednosti kojima teži čovečanstvo je i pravda. Uzvišeni Bog je uputio Poslanika, mir nad njim, ka tome da voli pravdu i da je naređuje. Uzvišeni Bog (Allah) kaže: Allah vam naređuje da pravedno postupate. (Kur'an, poglavlje En-Nahl, 90.)

      Takođe, naredio je pravedno postupanje i prema neprijatelju, koji nam se suprotstavlja, pa je upozorio da neprijateljstvo ne sme da bude razlog da nepravedno postupamo prema drugima i da im uskraćujemo njihova prava. Uzvišeni Allah kaže: Neka vas mržnja koju prema nekima osećate nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. (Kur'an, poglavlje Trpeza 8.)

        Poslanik, mir nad njim, je objašnjavajući obavezu pravednosti prema svima, kazao: „One koji su bili pre uništilo je to što, kada bi neko od njihovih uglednih ukrao, oni ga ne bi kažnjavali, a kada bi to učinio neki slabić, oni bi ga kaznili. Tako mi Boga, ja bih svojoj ćerki Fatimi odsekao ruku ukoliko bi ukrala!“[8]

        „Oni koji budu pravedno postupali će kod Boga biti na minberima[9] od svetlosti. To su oni koji budu pravedni u svojim sporovima, porodicama i u onome oko čega se brinu.“[10]

            „Bog ne poštuje narod u kojem bogati siromašnima ne daju njihovo pravo iako im to davanje prava neće ništa naškoditi.“[11]

            Jedna od najlepših vrlina koje čovek poseduje jeste milost. Milost prouzrokuje velike tragove, kao što su praštanje, velikodušnost, međusobno pomaganje, pružanje ruke pomoći, pomaganje onome kome je nanesena nepravda i tome slično. Zato je jedna od najspecifičnijih osobina Poslanika, mir nad njim, bila milost, jer ga je Bog poslao kao milost čovečanstvu. Uzvišeni Bog je kazao: Mi smo te poslali kao milost svetovima. (Kur'an, poglavlje El-Enbija, 107.)

            Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbežali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. (Kur'an, poglavljeAli Imran, 159.)

       Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ja nisam poslat kako bih proklinjao, već sam poslat kao milost.“[12]

        U drugom kazivanju je kazao: „Milost ne biva oduzeta osim pravom nesrećniku.“[13]

     „Milostivi će se smilovati onima koji su milostivi. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će vam se smilovati Onaj Koji je na nebesima.“[14]

       „Ko nije milostiv, neće ni njemu milost biti ukazana.“[15]

     Poslanikova samilost je obuhvatala sve, pa čak i životinjski svet. Jednom prilikom je neki čovek kazao Poslaniku, mir nad njim: „O Božiji Poslaniče, ja kada ovcu koljem milostiv sam prema njoj.“, pa mu je Poslanik odgovorio: „I prema ovci ako si milostiv, Bog će ti se smilovati.“[16]

Izvor –  knjiga: “Muhammed Božiji Poslanik”,  dr. Muhammed El-Mezjed

Fusnote:

[1] Hadis, beleži El-Bezzar, br. 8544.

[2] Hadis, beleži Taberani, br. 835.

[3] Hadis, beleži Muslim, br. 4760., i Tirmizi, br. 1756.

[4] Hadis, beleži Tirmizi, br. 1879.

[5] Hadis, beleži El- Bezzar, br. 4070.

[6] Hadis, beleži Buhari, br. 2767., i Muslim, br. 1677.

[7] Hadis, beleži Ahmed, br. 9996.

[8] Hadis, beleži Buhari, br. 3216., i Muslim, br. 3196.

[9] Uzdignuto mesto sedenja, fotelja.

[10] Hadis, beleži Muslim, br. 3406.

[11] Hadis, beleži Ibn Madže, br. 2417.

[12]Hadis, beleži Muslim, br. 4704.

[13] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 4291., i Tirmizi, br. 1846.

[14] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 4290., i Tirmizi, br. 1847.

[15] Hadis, beleži Buhari, br. 5538., i Muslim, br. 4282.

[16] Hadis, beleži Ahmed, br. 19470.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši