Home / Tekst / Analiza religija / Jasne poruke o jedinom istinskom Bogu iz Starog i Novog Zaveta i Kur'ana.

Jasne poruke o jedinom istinskom Bogu iz Starog i Novog Zaveta i Kur'ana.

        Nakon stvaranja Adama, jedna ista poruka je od svih Božijih Poslanika konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na pravi smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Nuha (Noa), Ibrahima (Avrama), Musaa (Mojsija), Isaa (Isusa) i Muhammeda, mir nad svima njima, su poslati od strane jedinog istinskog Boga (Allaha) da ljudima prenesu ovu poruku:

      “Istinski Bog (Allah) je samo Jedan. Samo Njega obožavajte i Njegove zapovesti čuvajte.”

         U Bibliji se navodi:

 • Niti ste glasa Njegova ikada čuli niti ste lice Njegovo ikada videli. (Jevanđelje po Ivanu 5:37)
 •  Koji jedini ima besmrtnost, boravi u svetlu nedostupnom, Koga niko od ljudi ne vide niti Ga videti može. Njemu čast i vlast večna. Amin. (Prva poslanica Timoteju 6:16)
 • „A ti“ reče „ Moga lica ne možeš videti, jer ne može čovek Mene videti i u životu ostati. (Stari Zavet, 2. Mojsijeva Knjiga 33: 20)

         Na osnovu ovih i drugih biblijskih tekstova, najiskrenije se pitam: „Kako možemo uskladiti verovanje da je Isus Bog pored jasnog biblijskog svedočenja da niko nikada nije video Boga, niti da je iko čuo njegov glas?  

        Zar nisu jevreji, Isusova porodica, i njegovi sledbenici videli Isusa (Boga Sina, kao što neki veruju) i čuli njegov glas? U Bibliji, istiniti Bog nedvosmisleno i jasno svedoči:

 • “Ja sam Bog, i nema drugog Boga. Nisam tajno govorio ili skrivao moje namere… I ja sam Bog, i govorim istinu; Ja ukazujem na ono što je ispravno.” (Stari Zavet, Isaijah 45: 19)

       Jedini istinski Bog (Allah) u Bibliji (Stari Zavet):

 • Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan. (Stari Zavet, Ponovljeni zakon 6: 4)
 • Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Stari Zavet, Malahija 2: 15)
 • Da biste Me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre mene nijedan bog nije sačinjen, niti će ikada biti posle mene. Ja, Ja sam Gospod, i pored mene nema Spasitelja. (Stari Zavet, Isaija 43: 10-11)
 • Ja sam prvi i ja sam poslednji; pored Mene nema drugih bogova. Ko je meni sličan? (Stari Zavet, Isaija 44: 6)
 • I nema drugog boga osim Mene, Boga Pravednog i Spasitelja osim Mene nema. Vratite se Meni i bićete spašeni… Preda mnom će se svako koleno pregnuti. (Stari Zavet, Isaija 45: 21-23)

        Jedini istinski Bog (Allah) u Bibliji (Novi Zavet):

 • I gle, neko pristupivši reče mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?A On mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateji 19: 16-17)
 • A ovo je život večni, da poznaju Tebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Novi Zavet, Jevanđelje po Jovanu 17:3)
 • Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi. (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateji 4: 10)
 •  Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini. (Novi Zavet, Jevanđelje po Marku 12: 29)

       Jedini istinski Bog (Allah) u Kur’anu

 • Reci: „On je Allah (Bog) – Jedan; Allah je Večni, Apsolutni; Nije rodio i rođen nije; i niko Mu ravan nije. (Kur'an, Iskrenost 112: 1-4)
 • Nema Boga osim mene, zato samo Mene obožavajte. (Kur'an, Verovesnici 21: 25)
 • Nevernici su oni koji govore: „Allah je jedan od trojice!“ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane. (Kur'an, Trpeza 5: 73)
 • Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji! Nego većina njih u neznanju živi. (Kur'an, 27: 61)
 • Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! (Kur'an, Mravi 27: 63)
 • Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: „Dokažite, ako istinu govorite!“ (Kur'an, Mravi 27: 64)

             Zaključak

          Ovi navedeni stihovi kao i stotinu drugih sličnih dokaza iz Biblije i Kur’ana potvrđuju ovu, jedinstvenu večitu poruku, da je istinski Bog (Allah) samo Jedan.

 • “Vratite se meni sada i spasićete se o ljudi iz svih krajeva zemaljskih! JER JA SAM BOG, I NEMA DRUGOG.” (Stari Zavet Isaija 45: 22)

          I ne samo da Biblija potvrđuje da je Bog samo Jedan, nego i otkriva da je istinski Bog (Allah), Stvoritelj, naš jedini Spasitelj.

 • “Pre mene nije bilo Boga, niti će posle mene biti. Ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.” (Stari Zavet Isaija 43:10-11)
 • Jer je jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. (Novi Zavet, 1 Timoteju poslanica 2: 5)

          Svi Božiji poslanici uključujući Adama, Nuha (Noa), Ibrahima (Avrama), Musaa (Mojsija), Isaa (Isusa) i Muhammeda, mir nad njima svima, su poslati od istog Boga (Allaha), Stvoritelja, da prenesu jednu istu poruku:

Istinski Bog (Allah) je samo Jedan. Samo Njega obožavajte i naredbe njegove čuvajte.

          I iz razloga što su ti Poslanici i Verovesnici ispovedali jednu istu poruku, njihova vera je morala da bude ista vera. Pa, koja je vera tih Poslanika i Verovesnika?

          Predanost i pokoravanje Božijoj volji je srž poruke svih Poslanika. Ta reč PREDANOST ili POKORAVANJE na arapskom jeziku znači ISLAM…

         Kur’an potvrđuje da je ‘Islam’ istinska vera svih Božijih poslanika i verovesnika. Ova Kur’anska činjenica je očigledna i u samoj Bibliji.

          Konačno, da bi bili spašeni, moramo da prihvatimo gore navedenu poruku, dobrovoljno i svim srcem. U svakom slučaju samo to nije dovoljno! Moramo da verujemo u sve Božije poslanike (uključujući poslanika Muhammeda) i da sledimo njihovu istinsku uputu i učenja. Ovo je jedini put do srećnog života na oba sveta i večitog života u Dzennetu (Raju)!

Pa ako si ti iskren tragač za istinom i ako želiš spašenje, možda bi trebao da razmisliš odmah, pre nego što bude kasno! Pre smrti! Jer smrt svima nama iznenada dolazi! Nikada ne znaš!

 

Iz knjige: “Svi Božiji Poslanici – ista poruka”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši