Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

 

Nјegova čuda

 Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su:

Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevalјao, a ni mati tvoja nije bila nevalјalica.” (Kur’an 19:28)

Nije progovorila ni reč, već je ono što je uradila umesto toga:

A ona im na njega pokaza. „Kako da govorimo detetu koje je u kolevci?“ –rekoše. (Kur’an 19:29)

Onda se desilo prvo čudo Isusa Hrista koje je zapanjilo svakoga: “Rekao je (kao dete u kolevci):

Ja sam Allahov rob” – ono reče – „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti i učiniće me, gde god budem, blagoslovlјenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavlјam i milostinju udelјujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!“ (Kur’an 19:30-33)

U vreme Isusa Hrista, sina Marije (neka je mir i blagoslov nad njima), Izraelićani su bili poznati po njihovom poznavanju medicine. Shodno tome Isus Hristos je došao sa medicinskim lekovima koje nije mogao nadmašiti niko u to vreme (zaista, sve do danas). Nјega je podržao Gospod sa velikim čudima i jasnim znacima kako bi dokazao da je iskren poslanik odnosno da je oživlјavao mrtve uz Allahovu dozvolu i iscelјivao one koji su rođeni slepi i gubavi, uz Allahovu dozvolu.

„…i poslati kao poslanika sinovima Izrailјa: „Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, volјom Allahovom, prava ptica. I isceliću slepa od rođenja, i gubava, i oživlјavaću mrtve, volјom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vernici budete.“ (Kur’an 3:49)

 

Nјegova poruka

 Allah Uzvišeni objavio se Isusu Hristu preko anđela Gavrila.

Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isusu, sinu Marijinom, jasne smo dokaze dali i Gavrilom ga podržali.“ (Kur’an 2:253)

Jevanđelјe da propoveda svojim lјudima:

Posle njih poslali smo Isusa, sina Marijinog, koji je priznavao Tevrat pre njega objavlјen, a njemu smo dali Jevanđelјe, u kome je bilo uputstvo i svetlo, i da potvrdi Tevrat, pre njega objavlјen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.“ (Kur’an 5:46)

Isus, Marijin sin, pozivao je svoj narod, kao što su svi Poslanici radili, da
obožavaju Aljaha (jedinog). Prema plemenitom Kur'anu, ovo su bile njegove reči:

„..i da potvrdim istinitost Tevrata, objavlјenog pre mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte – Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Nјemu klanjajte; to je Pravi put!“ (Kur’an 3:50-51)

Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Nјemu! To je Pravi put.“ (Kur’an 19:36)

 

Nјegovo poslanstvo

Prema Kur'anu, Isus, sin Marijin, predvideo je dolazak Poslanika nakon njega, govoreći:

                       „A kada Isus, sin Marijin, reče:”O sinovi Izrailјa, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim pre mene objavlјen Tevrat i da vam donesem radosnu vest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će posle mene doći“ – i kad im je on doneo jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (Kur’an 61:6)

Imena „Muhamed“ i „Ahmed“ su sinonimi, potiču iz istog korena, koji znači „vredan hvale“. Poslanik Muhamed, mir nad njim, je rekao:

„…moje ime je Muhamed i Ahmed[1], ‚

 

Dr. Abdullah Al-Kanai

 

 

[1] Hadis beleži Buhari. 732.

Check Also

Da li je Isus živi svedok knjiga Starog zaveta?

Hršćani misle da je Isus, neka je mir na njega, zaista, živi svedok knjiga Starog zaveta, a da …

Komentariši