Home / Tekst / Mesija Isus Hrist /  Isus je bio ograničen u činjenju čuda

 Isus je bio ograničen u činjenju čuda

Jednom prilikom, kada je Isus pokušao da izleči slepog čoveka, taj slepac nije bio izlečen iz prvog pokušaja, nakon čega je Isus morao da pokuša još jednom. „I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k Nјemu slepoga, i molјahu ga da ga se dotakne. I uzevši za ruku slepoga, izvede ga napolјe iz sela, i plјunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li šta. I pogledavši reče: Vidim lјude gde idu kao drva. I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da pogleda: i isceli se, i vide sve lepo.“ (Marko, 8:22-26)

Po Bibliji, jedna žena se izlečila od nezaustavlјivog krvarenja. Žena je prišla Isusu iza leđa i dodirnula mu ogrtač, nakon čega je bila momentalno izlečena. Isus nije znao ko ga je to dodirnuo:

„I odmah Isus oseti u sebi silu što izađe iz njega, i obazrevši se na narod reče: Ko se dotače mene? (Marko, 5:30)

„I ne mogaše onde ni jedno čudo da učini, osim što malo bolesnika isceli metnuvši na njih ruke.“ (Marko, 6:5)

Sasvim je očigledno da neko sa takvom ograničenom moći ne može biti Bog. Moć činjenja čuda nije bila u Isusu već je Bog preko Isusa činio čuda. „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe…“ (Jovan, 5:30)

#_Dokazi_da_Isus_nije_Bog

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …