Home / Tekst / 10. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

10. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

* * *
Budi blag prema ljudima, ne budi grub. Dobro se vladaj s njima, ne budi odbojan. Da sretneš jevreje i hrišćane, pa te pitaju za ključ Raja, objasni im da da je ključ Raja svedočenje Allahovog Postojanja i Jedinstva. (89)
* * *
Milostinja je osmeh koji ćeš pokazati svom bratu. Milostinja je naređivanje dobročinstva i preporuka da se čuva od loših stvari. Milostinja je put pokazati nekom ko se izgubio; milostinja je pomoći nekom ko ne vidi; milostinja je podići i baciti s puta (stvari kao što su) kamen, trn, kost; milostinja je doliti iz svoje posude vodu u posudu svog brata. (90)
* * *
Prema ljudima budite milostivi, pa će i Allah biti prema vama milostiv. (91)
* * *
Utešiti nekog čoveka lepom rečju, učiniti da zavoli pravdu i pravo prema drugom, bolje je od nevoljnog poštovanja pisanih zakona. (92)
* * *
Ako oprostite podrugljivcu u vašoj stvari, kod Allaha će to biti primljeno na većem stepenu. (93)

Izvori:
(1) Ahmet Davudoglu, Sahih-i Muslim, prevod i komentar, X, 55; Ismail Mutlu, Peygamberimizin Mucizeleri, str. 420.
(2) Tirmizi, Da'avāt 74, (3485).
(3) Tirmizi, Fiten 26, (2192).
(4) Buhārī, Mezalim 4; Ikrah 6. Posebno vidi: Tirmizi, Fiten 68.
(5) Muslim, Zikir 22.
(6) Tirmizi, Zuhd (2353).
(7) Kars: Tergib ve Terhib Tercümesi: Hadislerle Islam, C.II, str. 290; 317.
(8) Kars: Tergib ve Terhib Tercümesi: Hadislerle Islam, C.V, str. 325-337.
(9) Buhāri, Iman 7; Muslim, Iman 71-72; Tirmizi, Kıyamet 59; Nesāī, Iman 19, 33; Ibnu Māce, Mukaddime 9.
(10) Buhārī, Rikak 28; Muslim, Cennet 1; Ebū Dāvūd, Sunnet 22; tirmizi, Cennet 21; Nesāī, Eymān 3.
(11) Izvor nije pronađen.
(12) Slično videti: Tergib ve Terhib Tercümesi: Hadislerle Islam, C.IV, str. 363-376.
(13) Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366).
(14) El-Acluni, Kesfü'l-Hafa, II, 132 (2016).
(15) Izvor nije pronađen.
(16) Dārekutni, es-Sünen, IV, 184. Posebno vidi: Hākim, el-Müstedrek, IV, 115”(15).
(17) Kars: Tirmizi, Birr 16, (1925); Ebū Dāvūd, Edeb 66, (4941).
(18) Kars: Buhārī, Iman 6; Müslim, Iman 71, (45); Nesāī, Iman 19, (3,115); Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyamet 60, (3517); Ibnu Māce, Mukaddime 9, (66).
(19) Izvor nije pronađen.
(20) (En'ām, 6: 152) (Ayet, Rezīn Ibnu Muāviye'nin ilāvesidir).
(21) Buhāri, Zekāt 30, Edeb 33; Müslim, Zekāt 55, (1008).
(22) Ramuzü ‘l-Ehadis, 2: 341 (6). Kars: Buhāri, Isti'zān 12, Kader 9; Müslim, Kader 9; Muslim, Kader 20, (2657); Ebu Dāvūd, Nikāh 44, (2152).
(23) Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227-228; Dārimī, Büyū’ 2.
(24) Za najbliže videti: Tirmizi, Kıyamet 46, (2490); Müslim, Cennet 63, (2865).
(25) Videti Kars: Tirmizi, Kıyamet 46, (2490); Tirmizi, Birr 77, (2019).
(26) Kars: Tergib ve Terhib Tercümesi: Hadislerle Islam, C. IV, 431-446.
(27) Taberani, Mucemü's-Sağir Tercüme ve Serhi (Ismail Mutlu), c. II, str. 289.
(28) Buhāri, Bed'ü'l-vahy 1, Imān 41, Nikāh 5, Menākibu'l-ensar 45, Itk. 6, Eymān 23, Hiyel 1; Müslim, Imāret 155. Posebno vidi Ebū Dāvūd, Talāk 11; Tirmizi, Fezāilü'l-cihād 16; Nesāī, Tahāret 60; Talāk 24, Eymān 19; Ibni Māce, Zühd 26.
(29) Za najbliže vidi: Mürsid, 3.0, Hadis br. 7212.
(30) Za najbliže vidi: Buhārī, Tefsir, Hā-mim, es-Secde (Fussilet) 1.
(31) Za najbliže vidi: Tirmizi, Birr 77, (2019).
(32) Za najbliže vidi: Tirmizi, Birr 77, (2019).
(33) Izvor nije pronađen.
(34) Izvor nije pronađen.
(35) Müslim, Zühd 64, (2999).
(36) Tirmizi, Tefsir, Zuhruf, (3250); Ibnu Māce, Mukaddime 7.
(37) Izvor nije pronađen.
(38) Tirmizi, Zühd 5 (2309).
(39) Fedā'iru'l-Cihad 2, (1621).
(40) Izvor nije pronađen.
(41) Za najbliže vidi: Tirmizi, Daavāt 112, (3542).
(42) Süyuti, Ālemi Tercümesi, str. 39.
(43) Za najbliže vidi: Tirmizi, Zühd 36, (2351).
(44) Izvor nije pronađen.
(45) Buhāri, isti'zān 12, Kader 9; Müslim, Kader 20, (2657); Ebū Dāvūd, Nikāh 44, (2152).
(46) Kars: Buhāri, Tefsir, Nun ve'l-Kalem 2, Tefsir, Nisa 8, Tevhid 24; Müslim, Imān 302, (183).
(47) Izvor nije pronađen.
(48) Kars: Muvatta, Kelām 8, (2,986); Tirmizi, Zühd 57, (2400).
(49) Kars: Buhāri, Teheccüt 1, Daavāt 10, Tevhid 8, 24, 35; Müslim, Salāt'l-Müsāfirin 199, (769); Muvatta, Kur'ān 34, (1, 215, 216); Tirmizi, Daavāt 29, (3414); Ebū Dāvūd, Salāt 121, (771); Nesāī, Kiyāmu'l-Leyl 9, (3, 209, 210).
(50) Nije nađen sličan hadis.
(51) Izvor nije pronađen.
(52) Kars: Buhāri, Ilim 34, I’tisam 7; Müslim, ilm 13, (2573); Tirmizi, ilm 5, (2654).
(53) Buhāri, Ilim 34, Müslim, Ilim 13. Posebno vidi: Buhārī, I’tisām 7; Tirmizi, Ilim 5; Ibni Māce, Mukaddime 8.
(54) Izvor nije pronađen.
(55) Ibnu Mace ve diğerleri, Tergib ve Terhi Tercümesi (Hadislerle Islām), C.I, str. 129.
(56) Izvor nije pronađen.
(57) Izvor nije pronađen.
(58) Müslim, Zühd, 64, (2999).
(59) Tirmizi, Kıyamet 61, (2519).
(60) Müslim, Radā’ 64, (1467); Nesāī, Nikāh 15, (6, 69).
(61) Izvor nije pronađen.
(62) Kars: Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesāī, Esribe 50, (8, 327, 328).
(63) Kars: Tirmizi, Tefsir, Hucurat (3264); Ebū Dāvūd, Edeb 71, (4926).
(64) Kars: Buhārī, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28-34, (2563-2564); Ebu Dāvūd, Edeb 40, 56, (4882, 4917); Tirmizi, Birr 18, (1928), 85, (2033).
(65) Izvor nije pronađen.
(66) Kars: Buhāri, Imān 24, Mezālim 17, Cizye 17; Müslim, Iman 106, (58); Ebu Dāvūd, sünnet 16, (4688); Tirmizi, Iman 14, (2634), Nesāi, Iman 20, (8, 116).
(67) Kars: Buhāri, Istitābe 4, Isti'zān 22, Edeb 35; Müslim, Birr 48, Selām 10. Posebno vidi: Tirmizī, Isti'zān 12; Ibni Māce, Edeb 9.
(68) Za najbliže videti: Müslim, Iman 164, (102); Tirmizi, Büyū’ 74, (1315); Ebū Dāvūd, Büyū’ 52, (3452); Ibnu Māce, Ticarāt, 36, (2224). Tekst Muslimov.
(69) Ebū Dāvūd, Edeb 125, (5150).
(70) Buhāri, Iman 6; Müslim, Iman 71, (45); Nesāī, Iman 19, (3, 115); Tirmizi, Sifatu'l-Kıyamet 60, (3517); Ibnu Māce, Mukaddime 9, (66).
(71) Tirmizi, Iman 12, (2629); Nesāī, Iman 8, (8, 104, 105).
(72) Kars: Tirmizi, Birr 85, (2033).
(73) Kars: Tirmizi, Salāt 266, (360); Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnu'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Dāvūd, Edeb 55, (4916); Tirmizi, Birr 76 (2024).
(74) Izvor nije pronađen.
(75) Kars: Buhāri, Istitābe 4, Isti'zān 22, Edeb 35; Müslim, Birr 48, Selām 10. Posebno vidi: Tirmizi, Isti'zān 12; Ibnu Māce, Edeb 9.
(76) Za najbliže vidi: Buhārī, Edeb 76; Müslim, Birr 107, (2760); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 12, (2, 906).
(77) Buhāri, Rikak 15; Müslim, Zekat 130. Posebno vidi: Tirmizi, Zühd 40; Ibni Māce, Zühd 9.
(78) Tirmizi, Zühd 44.
(79) Buhārī, Rikāk 30; Müslim, Zühd 8, (2963); Tirmizi, Kıyamet 59, (2515).
(80) Buhāri, Rikāk 30; Müslim, Zühd 8, (2963); Tirmizi, Kıyamet 59, (2515).
(81) Tirmizi, Zühd 36, (2351).
(82) Buhāri, Sulh 11, Cihād 72, 128; Müslim, Zekāt 56. Posebno vidi: Müslim, Müsaafirīn 84, Ebu Dāvūd, Tatavvu 12, Edeb 160.
(83) Buhāri, Rikāk 38.
(84) Izvor nije pronađen.
(85) Buhāri, Edeb 33; Müslim, Zekāt 52, (1005); Ebu Dāvūd, Edeb 68, (4947); Tirmizi, Birr 45 (1971).
(86) Buhāri, Edeb 18; Müslim, Tevbe 22. Posebno vidi: Ebū Dāvūd, Cenāiz 1; Ibni Māce, Zühd 35.
(87) Za najbliže videti: Buhāri, Istikrāz 2; Buhāri, Hums 7.
(88) Tergib ve Terhib Tercümesi: Hadislerle Islām, C. IV, str. 169.
(89) Izvor nije pronađen..
(90) Tirmizi, Birr 36, (1957).
(91) Buhāri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, (2319); Tirmizi, Birr 16, (1923).
(92) Izvor nije pronađen.
(93) Izvor nije pronađen.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …