Home / Tekst / Kako hrišćaninu objasniti Šerijat / islamski verozakon

Kako hrišćaninu objasniti Šerijat / islamski verozakon

Da bi objasnio Šerijat tvom komšiji ili prijatelju hrišćaninu, postavi mu sledeći niz pitanja:

Upitaj ga: Veruješ li u Boga?

Ako je odgovor potvrdan, upitaj ga da li veruje u to da Bog voli čovečanstvo?

Ako potvrdi, upitaj ga da li veruje da Bog želi čovečanstvu ono što je najbolje za čovečanstvo, kako za pojedinca tako i za društvo?

Ako potvrdi, upitaj zar ne misli da je Bog poslao smernice i principe čovečanstvu da ih slede kako bi se odgojili na najbolji način?

I zar ne misli da čovekov odgoj i sreća zavise od toga šta se desava i na pojedinačnom i na društvenom nivou?

Ako potvrdi, upitaj ga zar se ove smernice i principi ne odnose samo na ponašanje pojedinaca, nego i na ponašanje celokupnog društva?

I zar ove smernice i principi ne bi trebalo da utiču ne samo na privatni život pojedinca i njegov odnos sa Bogom i drugim ljudima, već i na šire društvene zakone i etiku upravljanja (ili vladavine), ekonomske prakse, porodične vrednosti itd… To jest, na stvari koje određuju dobrobit zajednice i pravac društva uopšteno?

Ako potvrdi, onda neka zna da je to u stvari Šerijat tj. verozakon: smernice i principi poslati od Boga, koji utiču ne samo na život pojedinca, već i na živote celih porodica, zajednica i društava. Principi i pravila koji su postavljeni da bi usmerili čovečanstvo ka njihovoj istinskoj svrsi – a to je spoznaja, obožavanje i privrženost Svemogućem Bogu – Stvoritelju svih stvorenja.

Upitaj ga: Sada ti, kao hrišćanin, možda ne veruješ da je islamski verozakon od Boga, ali ako si potvrdno odgovorio na prethodno postavljena pitanja, onda možeš makar da ceniš ove osnovne koncepte i da ih dublje proučiš.

Činjenica je da ne postoji “hrišćanski zakon” i da je jevrejski talmudski zakon zanemaren i izmenjen od strane sekularnih jevreja. Na mestu hrišćanskog i jevrejskog zakona došao je sekularni zakon baziran na, izmedju ostalog, materijalnom, bezbožnom shvatanju ljudske prirode i smisla života. Kako da vernici ljudi smatraju ovakav zakon idealnim?

Ako ti, kao hrišćanin, možeš da prihvatiš navedene koncepte, onda te Šerijat, kao Božji zakon, ne bi trebao čuditi i delovati ti strano. Zapravo, ukoliko veruješ u Boga, verovatno žudiš za takvim pravilima i propisima. Zar ne bi svet bio bolje mesto za život ako bi, npr, vlasti dale prioritet Božjim naredbama a društvo bilo organizovano prema Božjim smernicama? Zar ne bi svet bio bolje mesto za život ako bi najmoćnije i najuticajnije institucije delovale sa ciljem da zadovolje Božije zapovesti i da Mu se pokore?

Oni koji ne veruju u Boga ne bi složili sa ovim, naravno. Ali stavi ih po strani na trenutak. I zaboravi na trenutak činjenicu da različiti ljudi imaju različita verovanja o tome šta su tačno Božje Zapovesti. Fokusiraj se na srž problema: Boga kao Kralja kraljeva. Boga kao potpuno neovisnim o svojim stvorenjima.

 Kao hrišćanin,  da li misliš da je ovo svet koji zaista želiš? Da li je ovo idealni svet?

Muslimani isto to osecaju, i Šerijat – kao skup principa, morala, smernica i zakona – je put ka ostvarenju tog ideala.

Ako ti, kao hrišćanin, želiš da se suprostaviš verozakonu, onda se barem drži nekih principa. Nemoj se “prodati” pozivajući se na jeftine sekularne argumente poput “odvajanja crkve od države” i “slobode religija”, argumentima koji su ionako manjkavi.

Ne krij se iza liberalnog sekularizma kada napadaš Islamski zakon zato što taj isti liberalni sekularizam je jednako u suprotnosti sa hrišćanstvom, želeo ti to da priznaš ili ne. Uzmi u obzir činjenicu da je Evropa rodno mesto liberalnog sekularizma i da hrišćanstvo kao religija ne prolazi dobro u njoj. U zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemacke, Holandije itd. hrišćanstvo gotovo da je izumrlo.

Ako želiš skrenuti pažnju na neke konstruktivne kritike protiv Šerijata koje su bazirane na nečemu više od pojedinih snimaka ISIL-a na Tv ekranima, onda ti skromno predlažem da naučiš o tome šta je Šerijat i kako utiče na čovekov život i duh, njegove društvene odnose, finansijske transakcije, društvene pravde, harmonije u porodici. Siguran sam da ćeš naći mnogo toga sličnog sa onim što si pročitao u Bibliji. Ali ako i dalje imaš neke zamerke, možeš ih slobodno preneti i možemo imati konstruktivan dijalog i debatu.

Ali ako to ne želiš, onda se nadam da ti, kao hrišćanin, možeš da ceniš predanost muslimana Bogu i njihovu želju i čežnju za bogosluženjem. To je početak!

 

Autor: Daniel Haqiqatjou

( muslimskeptic.com/2017/10/01/explain-sharia-christian-neighbor/ )

Prevod: Spasenje.com

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši