Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Kako da se sačuvamo bluda?

Kako da se sačuvamo bluda?

Pitanje: Kako mogu da se sačuvam od iskušenja bluda, kada se svuda sa time susrećem – na ulici, na TV-u, na internetu, na poslu…?

Odgovor: Hvala pripada Allahu (Bogu)!

Bog je stvorio čoveka u svetu ispita i iskušenja, i učinio je Raj boravištem Njegovih dobrih robova i onih koje On voli, koji su davali prednost Njegovom zadovoljstvu nad svojim, i koji su više voleli pokornost Njemu od telesnih naslađivanja. I učinio je Pakao boravištem Svojih robova koji su Mu bili nepokorni i koji su davali prednost svojim željama i strastima nad Njegovim zadovoljstvom. Uzvišeni Bog kaže:

“Daćemo da takav Raj nasledi onaj od robova Naših koji se bude greha klonio.” (Kur'an, Marija, 63)

“A onome ko je od stajanja pred Gospodarom svojim strepeo i dušu od prohteva uzdržao Raj će boravište biti sigurno.” (Kur'an, En-Nazi'at, 40-41)

A kaže za stanovnike Pakla:

“A njih smeniše zli potomci, koji molitvu napustiše (tj. ili nisu klanjali, ili nisu klanjali kako treba ili nisu klanjali u propisanim vremenima) i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.” (Kur'an, Marija, 59)

“Njima će kazna Pakao biti, zato što su nevernici bili i što su se ajetima (dokazima) Mojim i poslanicima Mojim rugali.” (Kur'an, Pećina, 106)

“Onda će onome koji je obestan bio i život na ovome svetu više voleo Pakao prebivalište postati sigurno.” (Kur'an, En-Nazi'at, 37-39)

Tako da muslimani moraju da se trude da obožavaju Allaha (Boga) i da se klone onoga što izaziva Allahovu (Božiju) srdžbu, jer Uzvišeni Bog neće da dopusti da propadne nagrada onima koji čine dobra dela:

“One koji se budu zbog Nas trudili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra dela čine!” (Kur'an, Pauk, 69)

Od iskušenja sa kojima smo iskušani jeste iskušenje žena, kao što je Poslanik, neka su nad njim Božiji spas i mir, rekao: “Nisam ostavio veće iskušenje za muškarce ovog ummeta od žena.” Sada ćemo da navedemo neke načine na koje možemo da izbegnemo ovo iskušenje. Molimo Boga da popravi stanje muslimana.

  • Verovanje u Boga

Verovanje u Boga i strah od Boga  pružaju zaštitu, i štite osobu od činjenja zabranjenih stvari i od sleđenja prohteva i strasti. Ako vernik postane svestan da ga Bog uvek vidi, i ako razmisli o značenju Njegovih lepih imena i savršenih svojstava, kao što su: da je Uzvišeni Bog Sveznajući, da je Onaj Koji sve čuje, da je Onaj Koji sve vidi, da je Onaj Koji na sve motri, da je Onaj koji je svemu svedok, da je Onaj Koji obračun svodi, da je Onaj Koji čuva, i ako to uradi bojaće se Boga i kad je sam i kad je u društvu, i na takav način će da zaustavi nepokornost Bogu, i smanjiće jačinu strasti koje mnoge ljude vode u činjenje zabranjenih dela.

  • Obaranje pogleda i izbegavanje gledanja u zabranjeno

Pogled može da bude uzrok loših misli u srcu, koje vode u ideje a ideje vode u strasti, a onda volji i odluci, i konačno bez sumnje u činjenje zabranjenog. Razmisli o značenju ovog odlomka koji spaja prvi korak prema zabranjenom i ishod toga (to zabranjeno delo). Uzvišeni Bog kaže:

“Reci vernicima neka obore poglede svoje (od gledanja u zabranjene stvari) i neka vode brigu o stidnim mestima svojim (od zabranjenih seksulanih radnji); to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” (Kur'an, Svetlost, 30)

Komentator Kur'ana Ibn Kesir kaže: “Ovo je naredba od Boga vernicima, da obore svoje poglede i da ne gledaju u ono što im je zabranjeno i da gledaju samo u ono u što im je dozvoljeno da gledaju. Ako se desi da osoba nenamerno pogleda u ono što je zabranjeno, trebala bi brzo da skrene pogled od toga.”

  • Odbijanje loših misli

Loše misli predstavljaju pretnju za srce. Ako se osoba upusti u njih i ne otera ih odmah, one će prerasti u ideju, a onda u želju i odluku, što bez sumnje vodi u zabranjeno delo. Budi oprezan da se ne upuštaš u misli koje ti nadolaze; ono što moraš da radiš jeste da ih odbijaš i uklanjaš dobrim mislima. Tretman je, dakle, da odbijaš ove loše misli i da se zaposliš dobrim mislima.

  • BrakPrenosi se da je Abdulah ibn Mesud rekao: “Poslanik, neka su Božiji blagoslov i mir nad njim, je rekao: ‘O skupino mladića, ko god od vas može da sebi priušti da se oženi, neka to i  uradi, a ko ne može, neka posti, jer će to da mu bude  štit.'” (Beleži Buharija, 5065)
  • Post za one koji sebi ne mogu da priušte da se oženeKao što je navedeno u prethodnom hadisu (Poslanikovom, mir nad njim, citatu), u kojem stoji: “A ko ne može, neka posti, jer će to da mu bude štit.”

Učenjak El-Kurtubi kaže: “Što manje osoba jede, to su slabije njegove strasti, a što su strasti slabije, to manje greha čini.”

  • Udaljavanje od lošeg društva

Poslanik, neka su Božiji blagoslov i mir nad njim, je rekao: “Čovek će da sledi put svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas pogleda koga će da uzme za prisnog prijatelja.” (Beleži Ebu Davud, 8433)

  • Udaljavanje od mesta na kojima se nalazi to iskušenjeOčigledno je da živimo u društvu koje je puno iskušenja – sve vrste medija, novine, flertovanje na javnim mestima, satelitski kanali, internet, itd. Tako da ti moraš da pobegneš od svega toga da bi tvoje pridržavanje za veru ostalo ispravno.
  • Ne činite vaše kuće grobovima

Neka te tvoja kuća napominje na pokornost, a ne na greh. Ako je neka soba povezana sa nekim grehom npr., zbog toga će osoba učestalo da čini greh, jer svaki put kada uđe u tu sobu setiće se tog greha i biće iskušan da ga opet uradi. Pa treba da se napravi da ga njegova soba i kuća podseća na pokornost Bogu, pa kada uđe vidi Kur'an koji čita, i seti se svoje noćne molitve pred Bogom, i redovnih dobrovoljnih molitvi koje klanja u sobi. Činjenje mnogo dobrih dela u kući će u tvojoj glavi da stvori vezu između kuće i činjenja dobrih dela, tako da ćeš manje da misliš na greh, i strasti će da  se smanje.

  • Trudi se da većinu svog vremena provodiš u pokornosti i obožavanju Boga

Vreme je jedno od velikih blagodati koje je Bog podario Svojim robovima, ali ima mnogo onih koji ga ne iskorišćavaju. Prenosi se od Ibn Abbasa, Bog bio zadovoljan njime, da je Poslanik, neka su Božiji blagoslov i mir nad njim, rekao:

“Dve blagodati koje većina ljudi ne iskorišćava kako treba su: zdravlje i slobodno vreme.” (Beleži Buharija, 6412)

  • Prisećanje na nagradu na Budućem svetuPosebno prigodno u ovom kontekstu jeste prisećanje na Hurije (rajske lepotice) i na njihove osobine, koje je Bog pripremio za one koji su strpljivi i ustrajni u udaljavaju od greha. To može da pomogne muslimanu da se ophodi sa ovim prolaznim zabranjenim zadovoljavanjima koja vode samo u žaljenje i gubitak.

Molimo Allaha da nam pomogne da se sačuvamo iskušenja, i skrivenih i javnih. Neka je hvala Allahu (Bogu), Gospodaru svih svetova!

Izvor: http://islamqa.info/ar/33651

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši