Home / Tekst / Analiza religija / Islam o Anđelima

Islam o Anđelima

Verovanje u Anđele označava čvrsto verovanje u kojem nema nikakve sumnje da anđeli postoje.

Verujemo da postoje anđeli koje je Allah (Bog) nazvao određenim imenima, kao što je slučaj sa Džibrilom (Gabrielom), mir nad njim. Takođe verujemo da postoje i oni anđeli čija nam imena nisu poznata. Verujemo i u to da anđeli poseduju određena svojstva i da su zaduženi određenim radnjama.

Njihov stepen je takav da su oni Allahovi počašćeni robovi, koji nemaju osobine božanstva, niti imaju moć da stvaraju i svemir uređuju. Oni pripadaju nevidljivom svetu i stvoreni su od svetlosti.

Aiša prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Anđeli su stvoreni od svetlosti, dok su džinni[1] stvoreni od plamena vatre. Adam je stvoren od onoga što vam je već poznato i opisano.“ [2]

Njihovi postupci i radnje su sledeće:

Oni obožavaju Allaha i rade ono što im On naredi. O tome Kur’an kaže: A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjanju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksaju. (Kur'an – poglavlje El-Enbija, 19-20.)

Pokornost anđela je potpuna i Allah im je podario da budu potpuno odani Njemu, te im je dao snagu pomoću koje izvršavaju Njegove naredbe. U njihovoj prirodi je stalna pokornost Allahu Uzvišenom. On kaže: O vi koji verujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se Anđeli strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. (Kur'an – poglavlje Et-Tahrim, 6.)

Broj Anđela

Broj anđela je ogroman i njega samo Allah poznaje. Među njima ima onih koji nose Arš (Presto iznad kojeg je Bog), ima onih koji vode brigu o Raju i Paklu, a ima i onih koji čuvaju i zapisuju ljudska dela. Svakog dana u hramu El-Bejtu-l-Ma'mur[3] klanja sedamdeset hiljada anđela i nakon što izađu nikada se više na to mesto ne vraćaju.

U kazivanju o mi'radžu[4] navodi se da je Poslanik, mir nad njim, stigao do sedmog neba, te se navodi da je kazao: „Uzdignut sam do El-Bejtu-l-Ma'mura, pa sam upitao Džibrila (Gavrila) o njemu, a on mi je kazao: ‘To je Hram pun poklonika u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada anđela i nakon što izađu nikada se više na to mesto ne vraćaju.“[5]

Imena anđela i dužnosti kojima su zaduženi

Anđeli su časni Allahovi robovi koji su stvoreni samo zbog jednog razloga, a to je pokornost Allahu Uzvišenom.
Ima onih koje samo Allah poznaje, a ima i onih čije nam je osobine i postupke Allah pojasnio.

Dužnosti kojima je Allah zadužio anđele

 1. Džibril (Gavrilo) je zadužen da donosi Objavu poslanicima od Allaha Uzvišenog.

2. Mikail (Mihajlo) je zadužen za kišu i rast bilja.

3. Israfil (Israilo) je zadužen za duvanje u rog, prilikom čega će nastupiti Sudnji dan.

Spomenuta trojica anđela su najveći anđeli i oni su zaduženi da vode brigu o životu. Džibril (Gavrilo) je zadužen za dostavljanje objave u kojoj se nalazi duhovni život, Mikail (Mihajlo) je zadužen za kišu koja je izvor materijalnog života, dok je Israfil zadužen za duvanje u rog nakon kojeg će nastupiti novi život.

4. Malik, čuvar Pakla.

5. Ridvan, čuvar Raja.

Među anđelima se nalaze i sledeći:

Anđeo smrti koji ljudima uzima duše, nosioci Arša (prestolje iznad kojeg se nalazi Bog), čuvari Raja i Pakla, anđeli koji su zaduženi za brda, oni koji su zaduženi za mora, oni koji su zaduženi za čuvanje ljudi, oni koji su zaduženi za čuvanje dela koje ljudi rade i koji ih zapisuju, a među njima ima i onih koji stalno bdiju nad robovima.

Ima i onih koji se smenjuju danju i noću, a ima i onih koji prate druženja i mesta na kojima se Allah spominje.

Među njima ima i anđela koji su zaduženi za plod u utrobi žene, zapisuju njegovu opskrbu, ono čime će se baviti i vreme njegove smrti, te da li će biti srećan ili ne.

Postoje i anđeli koji su zaduženi za ispitivanje čoveka u grobu. Oni ga pitaju o njegovom Gospodaru, Poslaniku i veri.

Postoje i mnogi drugi anđeli čiji broj poznaje samo Allah.

Obaveze kojima su zaduženi anđeli – plemeniti pisari

 Uzvišeni Allah je stvorio plemenite pisare i učinio da bdiju nad nama. Oni zapisuju naše reči, dela i namere. Uz svakog čoveka budu dva anđela. Onaj koji je na desnoj strani zapisuje dobra dela, a onaj na levoj strani zapisuje loša. Pored njih postoje i druga dva meleka koji čuvaju čoveka, jedan se nalazi napred, a drugi iza njega.

Uzvišeni kaže: A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cenjeni pisari, koji znaju ono što radite. (Kur'an – poglavlje El-Infitar, 10-12.)

I kaže Uzvišeni: Mi stvaramo čoveka i znamo šta mu sve duša njegova voli, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sednu jedan s desne, a drugi s leve strane, on ne izusti ni jednu reč, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije. (Kur'an – poglavlje Kaf, 16-18.)

I kaže Uzvišeni: Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su anđeli, ispred njega i iza njega – po Allahovom naređenju nad njim bdiju. (Kur'an – poglavlje Er-R'ad, 10-11.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, mir nad njim, preneo Allahove reči: „Kada rob želi da učini loše delo, nemojte ga zapisivati dok ga ne učini, a ako ga uradi upišite ga samo kao jedno loše delo. Ukoliko ga ostavi zbog Mene, upišite mu dobro delo. Ukoliko rob bude želeo da učini dobro delo pa ga ne učini, upišite mu jedno dobro delo, a ako ga učini upišite mu dobro delo koje se računa od deset do sedam stotina puta.“[6]

Veličina Anđela

 Anđeli su veoma ogromna stvorenja, koja je Allah stvorio od svetlosti i oni se u svojoj veličini razlikuju. Džibril (Gabriel) je najveći anđeo koji poseduje šest stotina krila. Jedno njegovo krilo prekriva horizonte, a sa vrhom jednog krila je podigao pet naselja Lutovog[7] naroda prema nebesima, a zatim ih preokrenuo zajedno sa onima koji su živeli u njima. Kolika je onda snaga jednog celog krila ili kolika je tek snaga svih šest stotina krila?! Kolika li je snaga njegovih nogu ili kolika je snaga njega u celosti. Zamisli onda kolika je snaga Gospodara koji ga je stvorio?!

Anđeo Israfil je zadužen za duvanje u rog. Kada prvi put dune umreće oni na nebesima i oni na Zemlji, a kada nakon toga opet dune oni će ustati proživljeni i čekati.

Ovo je snaga njegovog duvanja, a kolika li je njegova telesna snaga, a tek kolika li je moć Gospodara koji ga je stvorio?!

Na veličinu anđela koji nose Arš ukazuje i podatak da je razdaljina između resice uva jednog od njih do vrata onolika koliko se pređe za sedam stotina godina. Kolika li je razdaljina između glave i nožnih prstiju, a kolika je tek veličina Onoga koji je stvorio te anđele?!

Uzvišeni kaže: Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje šta hoće, On, uistinu, sve može.(Kur'an,poglavlje Fatir,1)

Ibn Mes'ud prenosi da je Poslanik, mir nad njim, video Džibrila koji ima sedam stotina krila.
Džabir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Dozvoljeno mi je da vam pričam o jednom anđelu koji nosi Arš čija je razdaljina između resice njegovog uva do vrata onolika koliko se pređe za sedam stotina godina.“(8)

Plodovi verovanja u postojanje anđela

  1. Znanje o Allahovoj veličini, moći, mudrosti i milosti. On je stvorio anđele čiji broj niko osim Njega ne poznaje. Među njima ima onih koji nose Arš, a razdaljina između resice njegovog uha do vrata je onolika koliko se pređe za sedam stotina godina. Kolika li je veličina Arša, a kolika li je tek veličina Onoga ko je iznad njega?!

Slavljen je Onaj koji vlast poseduje: Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!. (Kur'an – poglavlje El-Džasije, 37.)

  1. Zahvaljivanje Allahu na tome što je odredio anđele koji čuvaju ljude, pomažu im, pišu njihova dela i mole za njih.
  2. Ljubav anđela prema vernicima, upućivanje molitve za njih i traženje oprosta. O tome Uzvišeni kaže:

     Anđeli koji drže Presto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i veruju u Njega i mole se da budu oprošteni gresi vernicima: “Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u Edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih dela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspeh biti! (Kur'an – poglavlje El-Mu'min, 7-9.)

[1] Džin, u prevodu nepoznato, u islamskoj terminologiji označava biće iz paralelnog, ljudima nevidljivog duhovnog sveta na Zemlji, organizovano slično ljudskom svetu a potpuno različito od sveta anđela. Iblis (Đavo, lucifer, sotona) je biće iz džinskog sveta. Međutim, nisu svi džinni đavoli, nevernici. Među njima ima vernika muslimana, hrišćana, jevreja i pripadnika ostalih konfesija, slično ljudskom svetu. Dok je svaki đavo tj. Sotona od džinskog roda. Bog je džinove stvorio od plamena vatre, ljude od gline- zemlje, a anđele od svetlosti.

[2] Hadis, beleži Muslim, br. 2996.

[3] Hram El-Bejtu-l-Ma'mur, nalazi se na prvom nebu, tačno iznad svetog hrama u Meki. Njega anđeli posećuju i u njemu obožavaju uzvišenog Allaha kao što to ljudi muslimani čine u Meki.

[4] Mi'radž – noćno putovanje Muhammeda mir nad njim, tada je razgovarao sa Bogom (nije ga video, razgovor se odvijao preko zastora) tada je dobio mnoga upustva od uzvišenog Gospodara a jedna od tih naredbi je obavljanje namaza- petodnevnih molitvi u određenom vremenu. Takođe se susreo sa anđelom Džibrilom, mnogim Allahovim poslanicima, pokazan mu je Raj i Pakao…

[5] Hadis, beleži Buhari, br. 3207., i Muslim, br. 162.

[6] Hadis beleži Buharija, br. 7501., i Muslim, br.128.

[7] Božiji Poslanik Lat, njegov narod je uništen zato što su između ostalog, muškarci bludničili jedan sa drugim. Ta bolest je u današnjem vremenu prikazana ljudima kao nešto normalno i prihvatljivo u društvu. Bolest poznata kao homeseksualizam.

[8] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 4727.

“Verovanje u postojanje anđela”, Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

izvor: islamhouse.com/sr

 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši